Logo Неделя, 5 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2015 г.)

Закон за социалните услуги

Закон за социално подпомагане

Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Закон за статистиката

Закон за стоковите борси и тържищата

Закон за счетоводството

Закон за събранията, митингите и манифестациите

Закон за съдебната власт

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (загл. изм. - дв, бр. 91 от 2018 г.)

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Закон за творческите фондове

Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове

Закон за техническите изисквания към продуктите

Закон за топологията на интегралните схеми

Закон за транслитерацията

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за туризма

Закон за тълкуване на чл. 47 от закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)

Закон за убежището и бежанците

Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на отпадъците

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за уреждане на задължения на "булгаргаз" - еад, към държавата

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти