Logo Вторник, 17 Септември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Закон за статистиката

Закон за стоковите борси и тържищата

Закон за счетоводството

Закон за събранията, митингите и манифестациите

Закон за съдебната власт

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (загл. изм. - дв, бр. 91 от 2018 г.)

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Закон за творческите фондове

Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове

Закон за техническите изисквания към продуктите

Закон за топологията на интегралните схеми

Закон за транслитерацията

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за туризма

Закон за тълкуване на чл. 47 от закона за чужденците в република България (дв, бр. 153 от 1998 г.)

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)

Закон за убежището и бежанците

Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

Закон за управление на етажната собственост

Закон за управление на отпадъците

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за уреждане на задължения на \"булгаргаз\" - еад, към държавата

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.

Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани

Закон за уреждане на стари задължения по банкови кредити

Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)

Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти