Logo Понеделник, 13 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за приемане на декларация по смисъла на член хI, раздел 43 от конвенцията на оон за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на някои специализирани организации

Закон за приемане на декларация по чл. 287, ал. 1 от конвенцията на организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на международния трибунал по морско право

Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (загл. изм. - дв, бр. 16 от 2018 г.)

Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2013 г.)

Закон за промишления дизайн

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Закон за противодействие на тероризма

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Закон за публичните предприятия

Закон за публичните финанси

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пчеларството

Закон за пътищата

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Закон за радиото и телевизията

Закон за развитието на академичния състав в република България

Закон за регионалното развитие

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Закон за регистър булстат

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Закон за резерва на въоръжените сили на република България

Закон за рибарството и аквакултурите

Закон за сделките с компенсаторни инструменти

Закон за сдружения за напояване

Закон за селскостопанската академия (загл. изм. - дв, бр. 43 от 2008 г.)

Закон за семейни помощи за деца

Закон за сметната палата

Закон за собствеността


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти