Logo Четвъртък, 23 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (загл. изм. - дв, бр. 16 от 2018 г.)

Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2013 г.)

Закон за промишления дизайн

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Закон за противодействие на тероризма

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Закон за публичните предприятия

Закон за публичните финанси

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за пчеларството

Закон за пътищата

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Закон за радиото и телевизията

Закон за развитието на академичния състав в република България

Закон за регионалното развитие

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Закон за регистър булстат

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Закон за резерва на въоръжените сили на република България

Закон за рибарството и аквакултурите

Закон за сделките с компенсаторни инструменти

Закон за сдружения за напояване

Закон за селскостопанската академия (загл. изм. - дв, бр. 43 от 2008 г.)

Закон за семейни помощи за деца

Закон за сметната палата

Закон за собствеността

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2015 г.)

Закон за социалните услуги


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти