Logo Четвъртък, 23 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за кредитните институции

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Закон за културното наследство

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лечебните заведения

Закон за лечебните растения

Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Закон за лицата и семейството

Закон за личната помощ

Закон за лова и опазване на дивеча

Закон за малките и средните предприятия

Закон за марките и географските означения

Закон за медиацията

Закон за медицинските изделия

Закон за международните договори на република България

Закон за международния търговски арбитраж

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

Закон за местните данъци и такси

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за меценатството

Закон за министерството на вътрешните работи

Закон за митниците

Закон за младежта

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България

Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

Закон за народните читалища

Закон за наследството

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Закон за насърчаване на научните изследвания

Закон за националната агенция за приходите

Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за националната служба за охрана


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти