Logo Понеделник, 13 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за защита на търговската тайна

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)

Закон за защита от домашното насилие (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

Закон за защита от шума в околната среда

Закон за защита при бедствия

Закон за защитените територии

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за измерванията

Закон за изплащане на задълженията, уговорени в злато

Закон за изпълнение на конвенцията по касетъчните боеприпаси и конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Закон за изпълнение на регламент на съвета (ео) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Закон за икономически и социален съвет

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. - дв, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Закон за имуществото на българската комунистическа партия, българския земеделски народен съюз, отечествения фронт, димитровския комунистически младежки съюз, съюза на активните борци против фашизма и капитализма и българските професионални съюзи

Закон за инспектиране на труда

Закон за информация относно необслужвани кредити

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Закон за ипотечните облигации

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за камарата на строителите

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Закон за киберсигурност

Закон за комисията за финансов надзор

Закон за конституционен съд

Закон за консултативен съвет за национална сигурност

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за концесиите

Закон за кооперациите

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти