Logo Вторник, 4 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Закон за експортното застраховане

Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест

Закон за електронната идентификация

Закон за електронната търговия

Закон за електронните съобщения

Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2017 г.)

Закон за електронното управление

Закон за енергетиката

Закон за енергийната ефективност

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за железопътния транспорт

Закон за животновъдството

Закон за жилищностроителните кооперации

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Закон за задълженията и договорите

Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (загл. изм. - дв, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. - дв, бр. 94 от 2018 г.)

Закон за закриване на агенцията за чуждестранна помощ

Закон за закриване на медицинската академия

Закон за закриване на националната служба по зърното

Закон за закриване на социалноинвестиционния фонд

Закон за закрила и развитие на културата

Закон за закрила на детето

Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Закон за занаятите

Закон за запасите от нефт и нефтопродукти

Закон за защита на животните

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на конкуренцията

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Закон за защита на личните данни

Закон за защита на потребителите

Закон за защита на растенията


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти