Logo Вторник, 22 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори

Закон за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места

Закон за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от семейния кодекс

Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Закон за устройство на територията

Закон за устройството и застрояването на столичната община

Закон за устройството на черноморското крайбрежие

Закон за физическото възпитание и спорта

Закон за филмовата индустрия

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за фискален съвет и автоматични корективни механизми

Закон за фуражите

Закон за хазарта

Закон за хората с увреждания

Закон за храните

Закон за центъра за оценка на риска по хранителната верига

Закон за частната охранителна дейност

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Закон за чужденците в република България

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Търговски закон
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти