Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЮНИ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА

В сила от 28.06.2022 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.48 от 28 Юни 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за финансиране на проекти по национални програми за младежта и национални програми за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта координира и осъществява контрол върху изпълнението на програмите по чл. 1.

Чл. 3. (1) Националните програми за младежта се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на младежта и спорта.
(2) Националните програми за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта се утвърждават от министъра на младежта и спорта.
(3) Националните програми по ал. 1 и 2 се осъществяват в рамките на определените средства със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 4. (1) Информацията и документите за програмите по чл. 3 са публични и се предоставят чрез:
1. интернет страницата на Министерството на младежта и спорта;
2. интернет страницата на Националната информационна система за младежта, раздел онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа минимум:
1. утвърдени национални програми за младежта и за изпълнение на младежки дейности;
2. ред и срок за кандидатстване по всяка процедура за финансиране на проектни предложения;
3. срок на изпълнение на проектите;
4. максимален размер на средствата за финансиране;
5. критерии за оценка на проектните предложения.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Условия за кандидатстване и финансово подпомагане на проекти


Чл. 5. (1) За финансиране по програмите по чл. 3 могат да кандидатстват:
1. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер или които са със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите, и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;
2. неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната;
3. общини с население до 10 хиляди души;
4. училища, функциониращи в общини с население до 15 хиляди души.
(2) Неформални младежки групи могат да кандидатстват в случаи, определени от министъра на младежта и спорта съобразно спецификата на конкретната програма по чл. 3.
(3) Когато кандидатът по ал. 1, т. 1, 3 и 4 упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите, свързани с тези дейности, се отчитат чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност, чрез която се отделя стопанската от нестопанската дейност.
(4) Допустими за финансиране са и проекти, дейностите по които се осъществяват в партньорство - съвместно с друго юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на общественополезна дейност, с органи на държавното управление, местната власт и техните структури или с неформални младежки групи.
(5) В случаите по ал. 4 изискванията за кандидатстване се отнасят и за партньора.
(6) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се декларират от кандидата при подаване на проектното предложение за финансово подпомагане чрез попълване на декларация по образец. В случаите, когато проектите се осъществяват в партньорство, за партньора се прилага отделна декларация.
(7) При настъпването на промени в обстоятелствата, удостоверени с декларациите по ал. 6, кандидатът, съответно организацията партньор, е длъжен да уведоми Министерството на младежта и спорта за промяната в 7-дневен срок от настъпването и.

Чл. 6. Министерството на младежта и спорта не финансира проекти по програмите по чл. 3 на:
1. политически партии и младежки организации към тях, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;
2. юридически лица, сключили договори за предоставяне на целево финансиране през същата година на кандидатстване по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта;
3. юридически лица и неформални младежки групи, реализирали проекти с констатирани нередности при отчитането и/или изпълнението им в рамките на три години от констатацията;
4. юридически лица и неформални младежки групи, които към датата на кандидатстване не са изпълнили задълженията си към Министерството на младежта и спорта по предходни договори;
5. юридически лица и неформални младежки групи, декларирали неверни данни и обстоятелства за годината, в която е подадена декларацията;
6. юридически лица, чиято счетоводна политика не позволява разграничаване на стопанската от нестопанската дейност;
7. кандидати, които имат задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
8. неформална младежка група, при която някой от членовете и е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
9. неформална младежка група, на която определеният за представляващ групата има задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение.

Чл. 7. (1) Министерството на младежта и спорта не финансира дейности:
1. свързани с икономическа дейност;
2. целящи дарения, стипендии или благотворителност;
3. за концерти, спектакли и други развлекателни програми и мероприятия, свързани с дейност по т. 1;
4. за пътувания в страната и в чужбина с цел отдих и като допълнителни възнаграждения;
5. мероприятия в страната, които са финансирани по други програми на държавата и/или общините;
6. за предоставяне на социални услуги;
7. реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на изпълнението на проекта.
(2) Допустимите разходи, свързани с изпълнение на дейността, се посочват в утвърдени от министъра на младежта и спорта указания по съответната програма за бюджетната година.

Раздел II.
Ред за кандидатстване


Чл. 8. (1) Процедурата за кандидатстване по съответната програма по чл. 3 се открива със заповед на министъра на младежта и спорта.
(2) Министерството на младежта и спорта разработва указания, образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка процедура по програмите по чл. 3, включително контролни механизми за проследяване изпълнението на финансираните проекти, които се публикуват при обявяване на процедура за кандидатстване на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и интернет страницата на Националната информационна система за младежта.
(3) Проектните предложения се подават съгласно утвърдените образци по електронен път чрез онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационна система за младежта в обявените срокове.

Чл. 9. (1) Към формуляра за кандидатстване кандидатите задължително прилагат следните документи:
1. декларации по образец, утвърдени от министъра на младежта и спорта;
2. в случаите по чл. 5, ал. 4 - споразумение за партньорство, с което партньорът е поел задължение за предоставяне на финансови средства, експертно участие или друг вид партньорство;
3. когато кандидат е неформална младежка група - копие на договора за създаването и; в договора задължително се посочва представляващият групата, с посочване правата и задълженията на участниците в него.
(2) Министерството на младежта и спорта в зависимост от специфичните условия на обявената процедура може да изисква и допълнителни документи от кандидатите.
(3) Към формуляра за кандидатстване в съответствие със спецификата на отделните подпрограми кандидатите прилагат по своя преценка допълнителни документи, като:
1. информация за успешно осъществени проекти и инициативи за младежки дейности;
2. препоръки от институции и/или организации;
3. други документи, касаещи спецификата на отделните подпрограми.

Чл. 10. (1) Подадените проектни предложения се вписват в специален регистър на Министерството на младежта и спорта.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа от специализирана дирекция на Министерството на младежта и спорта и съдържа наименование на проектите, идентификационни номера по програмата, както и информация за актуалния им статус.
(3) Постъпилите проектни предложения се съхраняват в Министерството на младежта и спорта за срок 5 години от приключване на проекта.

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Оценяване на проектите


Чл. 11. (1) Министърът на младежта и спорта назначава със заповед експертна комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения. Редът за оценка на проектните предложения включва минимум четири етапа - административно съответствие, качествена оценка, финансово съответствие и класиране.
(2) Експертната комисия се състои от нечетен брой членове - минимум пет. Работата на комисията се подпомага от секретар, който е без право на глас.
(3) За участие в работата на комисията могат да бъдат привлечени и външни експерти.
(4) Външните експерти по ал. 3 се избират с конкурс съгласно утвърдена методология от министъра на младежта и спорта. Информация за провеждане на конкурса се публикува на интернет страниците на Министерството на младежта и спорта и Националната информационна система за младежта.
(5) Министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед списък с физически лица - външни експерти, които могат да бъдат членове на комисията по ал. 2.
(6) Членовете на експертната комисия и външните експерти декларират липсата на конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество преди разглеждане на проектните предложения.
(7) Експертната комисия оценява проектните предложения по утвърдена от министъра на младежта и спорта методика за оценка, съгласно която:
1. извършва преценка за административното съответствие и изпълнение на формалните критерии на проектните предложения;
2. при установяване на липсващи документи по чл. 9 комисията изисква кандидатът да ги представи в 7-дневен срок от уведомяването;
3. извършва качествена оценка и проверка на финансовото съответствие на проектното предложение;
4. класира по низходящ ред проектните предложения, преминали етапите на административно съответствие, качествена оценка и финансово съответствие;
5. предлага за финансово подпомагане положително оценените проектни предложения до изчерпване на определените финансови средства по съответната програма.
(8) Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решения с обикновено мнозинство, за което се съставя протокол, който съдържа:
1. състава на комисията;
2. констатациите на комисията по всяко от проектните предложения, направени в етапите за административно съответствие, качествена оценка и финансово съответствие;
3. предложения за одобрение и/или отхвърляне на проектни предложения;
4. предложение за размера на финансовото подпомагане на одобрените проекти.
(9) Протоколът се подписва от всички членове на комисията. Към него се прилагат в писмена форма особените мнения на членовете на комисията, в случай че има такива, както и писмените становища на външните експерти, когато са участвали в комисията.
(10) Комисията изготвя и представя протокола на министъра на младежта и спорта ведно с приложенията по ал. 9 в 7-дневен срок от приключването на работата си.

Чл. 12. (1) Министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед протокола по чл. 11, ал. 10 и определя размера на финансовото подпомагане на всеки от одобрените проекти.
(2) Министърът на младежта и спорта връща протокола на комисията в случаите, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземане на решение, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено.
(3) Когато връща протокола, министърът на младежта и спорта дава писмени указания и конкретен срок за изпълнението им от експертната комисия.
(4) Министърът на младежта и спорта може да не одобри и да не разреши финансово подпомагане на проект, предложен от експертната комисия, за което се мотивира писмено.

Чл. 13. (1) Пълен списък на одобрените и неодобрените проектни предложения се публикува на сайта на Министерството на младежта и спорта и на Националната информационна система за младежта.
(2) Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени/не са одобрени за финансово подпомагане, се уведомяват в 7-дневен срок от датата на издаване на заповедта по електронен път.

Чл. 14. (1) Кандидати, чиито проектни предложения са одобрени за финансово подпомагане, са длъжни в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 13, ал. 2 да представят на Министерството на младежта и спорта по електронен път следните документи:
1. документ за открита банкова сметка или финансова идентификация по образец, заверени от обслужващата банка;
2. договор/споразумение за ползване на помещение, когато това се изисква за изпълнението на проекти по съответната програма.
(2) Кандидатите - неформални младежки групи, чиито проектни предложения са одобрени за финансово подпомагане, са длъжни в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 13, ал. 2 да представят на Министерството на младежта и спорта документ за новооткрита банкова сметка, обслужваща само дейността по проекта, заверена от обслужващата банка.
(3) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 Министерството на младежта и спорта не сключва договор за финансиране на одобреното проектно предложение на кандидата.

Чл. 15. При подписване на договора за изпълнение на проекта кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, представят в Министерството на младежта и спорта документи съгласно чл. 9, ал. 1 и чл. 14 в оригинал, а при необходимост - и други съгласно указанията към съответната програма и процедура.

Раздел II.
Финансиране и изпълнение на проектите


Чл. 16. (1) Размерът на финансовото подпомагане на одобрените проекти по съответните програми, разходването, отчитането и възстановяването на предоставените финансови средства, както и взаимните права и задължения, се уреждат с договор.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са проектното предложение и всички приложения към него.
(3) При настъпването на промени в обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 изпълнителят на проекта е длъжен да уведоми Министерството на младежта и спорта за промяната в 7-дневен срок от настъпването и и да представи съответните документи, доказващи промяната.
(4) При неизпълнение на задължението по ал. 3 Министерството на младежта и спорта има право да прекрати едностранно договора за финансиране на проекта.
(5) Министерството на младежта и спорта предоставя средства за стартиране на проектните дейности в размер до 80 % от одобреното финансиране в срок до 30 дни от сключване на договора при наличие на средства по бюджета на министерството. Следващи плащания се извършват въз основа на представени и одобрени междинни/окончателни съдържателни и финансови отчети по проекта. Неусвоените средства от авансовото плащане се прихващат от следващото поредно плащане.

Чл. 17. (1) При необходимост от промяна на параметрите на утвърден проект или одобрения начин на изпълнение на проекта изпълнителят изпраща в Министерството на младежта и спорта мотивирано писмено искане, съдържащо параметри и обосновка на промяната и съответните съпътстващи документи.
(2) Искането по ал. 1 се изпраща в 15-дневен срок преди настъпване на промяната в обстоятелствата на изпълнявания проект чрез онлайн платформата и получава входящ номер от деловодната система на Министерството на младежта и спорта.
(3) Не се допускат промени в утвърдения график на дейностите за минал период.
(4) Не се допуска увеличаване на размера на одобреното финансиране.
(5) Искането за промяна се счита за прието и може да бъде изпълнявано само при писмено одобрение от страна на Министерството на младежта и спорта.
(6) В случай на възражение от страна на Министерството на младежта и спорта изпълнителят се задължава да осъществи проекта съобразно одобрените параметри или да възстанови получените средства. Размерът на средствата за възстановяване се утвърждава от министъра на младежта и спорта по предложение на комисията по чл. 21.
(7) Искане за удължаване на срока за осъществяване на дейностите и/или на срока за извършване на разходите по проекта се внася в Министерството на младежта и спорта не по-късно от 30 дни преди изтичане на срока за осъществяване на проекта.
(8) Параметрите на договора за финансово подпомагане се изменят с подписано от страните допълнително споразумение към договора.

Раздел III.
Мониторинг и контрол на изпълнение на проектите


Чл. 18. (1) Министерството на младежта и спорта осъществява мониторинг и контрол относно изпълнението на дейностите, заложени в одобрения проект по всяко време.
(2) Изпълнителят на проекта е длъжен да съдейства и предоставя на Министерството на младежта и спорта цялата изисквана информация и документи относно изпълнение на дейностите по проекта.

Чл. 19. При установяване, че отпуснатите средства се разходват по начин, различен от установените в наредбата и договора, министърът на младежта и спорта прекратява едностранно договора за финансиране на проекта с изпълнителя, който следва да възстанови предоставените съгласно подписания договор финансови средства.

Раздел IV.
Отчитане на проектите


Чл. 20. (1) Изпълнителят отчита реализирания проект в определените в договора условия и срокове с междинен/ни и/или окончателен/ни отчет/и.
(2) За проекти с продължителност повече от 10 месеца се изискват междинни отчети.
(3) В случай че изпълнителят не представи окончателен отчет, Министерството на младежта и спорта не дължи окончателно плащане по договора, като същевременно проектното досие се разглежда от експертната комисия по чл. 21, която установява размера на средствата по проекта, които подлежат на възстановяване от изпълнителя. Размерът на средствата за възстановяване се утвърждава от министъра на младежта и спорта, за което изпълнителят се уведомява писмено, като му се предоставя възможност в 14-дневен срок доброволно да възстанови получените средства по договора ведно със законоустановената лихва считано от датата на превеждането им по банков път.

Чл. 21. (1) Отчетите по чл. 20 се разглеждат от експертна комисия, назначена от министъра на младежта и спорта. За оценка на отчетите могат да бъдат привлечени и външни експерти, избрани по реда на чл. 11, ал. 4 и 5.
(2) Експертната комисия по ал. 1 се състои от нечетен брой членове - минимум петима. Работата на комисията се подпомага от секретар, който е без право на глас.
(3) Членовете на комисията и външните експерти декларират липсата на конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество преди разглеждане на отчетите.
(4) Комисията разглежда - приема или отхвърля междинните или окончателните отчети за изпълнението на проектите, за което съставя протокол.
(5) При установени несъществени пропуски и/или технически грешки експертната комисия определя срок за отстраняването им.
(6) Комисията заседава в пълен състав и взема решения с обикновено мнозинство.
(7) За всяко заседание комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа:
1. състава на експертната комисия;
2. констатациите на експертната комисия по всеки отчет.
(8) Протоколът се подписва от всички членове на експертната комисия, като към него се прилагат в писмена форма особените мнения на членовете на комисията, в случай че има такива, както и писмените становища на външните експерти - в случаите, в които са участвали в комисията.

Чл. 22. Министърът на младежта и спорта утвърждава протокола по чл. 21, ал. 7 със заповед.

Чл. 23. (1) Министърът на младежта и спорта връща протокола на комисията в случаите, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземане на решение, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено.
(2) Когато връща протокола, министърът на младежта и спорта дава писмени указания и конкретен срок за изпълнение на указанията от експертната комисия.
(3) Министерството на младежта и спорта уведомява изпълнителите за заповедта за утвърждаване на окончателния протокол.

Глава четвърта.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 24. (1) Министерството на младежта и спорта прекратява едностранно договора за финансово подпомагане на одобрени проекти, като уведомява писмено изпълнителя за това в следните случаи:
1. изпълнителят не изпълнява задълженията си по сключения договор и приложенията към него;
2. при непредставяне на междинен и/или окончателен отчет (съдържателен и финансов);
3. при установяване в хода на изпълнение, че отпуснатите средства се разходват по начин, различен от установените в наредбата и договора;
4. при невъзможност на изпълнителя да изпълни проекта.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят възстановява на Министерството на младежта и спорта получените до момента средства заедно със законоустановената лихва от датата на предоставянето им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Проектно предложение" е предложение, с което се кандидатства за предоставяне на финансово подпомагане за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружаващи документи.
2. "Партньори на кандидатите за финансово подпомагане" са юридическите лица с нестопанска цел, органите на държавното управление и местната власт и техните структурни звена, неформални младежки групи, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на проекта, и/или в изпълнението на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
3. "Външен експерт" е лице, избрано с конкурс, проведен от Министерството на младежта и спорта, което не заема длъжност в администрацията на министерството, не участва в управлението на организация и/или неформална младежка група - кандидат или изпълнител.
4. "Неформална младежка група" представлява договорно обединение на три или повече физически лица на възраст между 18 и 29 години, което се създава за изпълнение на проект по национални програми за младежта със срок до приключването му с подписване на констативен протокол по договора за изпълнение на проекта. Физическите лица, участващи в него, не трябва да са ангажирани с икономическа дейност за срока на изпълнение на проекта. Договорът се сключва в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и включва клауза за солидарна отговорност на участниците в неформалната младежка група.
5. "Икономическа дейност" е дейност по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта и чл. 10а, ал. 6 от Закона за хазарта.

§ 3. Отменя се Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2017 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила след обнародването и в "Държавен вестник".

§ 5. Процедурите, които не са приключили към момента на влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 6. Наредбата е съгласувана с министъра на финансите.

§ 7. Контролът по прилагане и спазване на наредбата се осъществява от министъра на младежта и спорта.

§ 8. В тримесечен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник" министърът на младежта и спорта утвърждава образец на формуляр за кандидатстване и съпътстващи документи, както и указания за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по програмите по чл. 3, финансирани от Министерството на младежта и спорта.

§ 9. За всички процедури по програмите по чл. 3, открити през 2022 г., формулярите, както и документите по чл. 9 и отчетите по чл. 17, се подават чрез интернет страницата на Националната информационна система за младежта, раздел онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти, или на хартиен и електронен носител при обективна невъзможност да бъдат подадени чрез интернет страницата на Националната информационна система за младежта, раздел онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти