Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

Приет с ПМС № 2 от 05.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, дейността, управлението, организацията на работа и числеността на персонала на Националната агенция за оценяване и акредитация, наричана по-нататък "агенцията".
Чл. 2. (1) Агенцията е специализиран държавен орган към Министерския съвет за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите на висшите училища по:
1. обучението за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" ("професионален бакалавър по ..." и "бакалавър") и "магистър" и на образователна и научна степен "доктор";
2. развитието на науката, културата, проектната и иновационната дейност;
3. развитието на научноизследователската, художественотворческата, спортната и здравната дейност в съответствие със спецификата им;
4. способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват високо качество на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството, определена в чл. 6, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО) и в правилника за дейността на висшето училище;
5. изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки.
(2) Агенцията осъществява дейности по оценяване на проекти за откриване и преобразуване на висши училища, основни звена, филиали, териториално изнесени звена в страната и в чужбина и извършва институционална и програмна акредитация, както и следакредитационно наблюдение и контрол.
(3) Дейностите на агенцията имат за цел да стимулират и контролират висшите училища, да осигуряват и да повишават качеството на предлаганото от тях образование, както и да го провеждат в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(4) Агенцията може да оценява и правото на чуждестранни висши училища да провеждат обучение в чужда държава, както и да дава институционална и програмна акредитация, когато законодателството на съответната държава допуска това, като съблюдава съответствието с прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.

Чл. 3. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с обща численост на персонала и структурните звена съгласно приложението.
(2) Председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Чл. 4. (1) Агенцията се финансира със средства от държавния бюджет, приходи и средства от национални, европейски и международни програми и проекти.
(2) Приходите се набират от:
1. процедури за оценяване и акредитация и изменение на капацитета;
2. издателска дейност;
3. други източници, които са определени с нормативен акт.

Глава втора.
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ


Чл. 5. Агенцията:
1. утвърждава критерии за оценяване и акредитация в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование, както и за определяне капацитета на висшето училище, на професионалното направление и на специалностите от регулираните професии;
2. утвърждава процедурите по оценяване и акредитация, както и процедурите за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии в случаите по чл. 83, ал. 6 от ЗВО и свързаната с тях документация;
3. утвърждава критериите и процедурите за следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, основни звена, филиали, професионални направления и на специалности от регулираните професии;
4. оценява проектите за откриване и преобразуване на висше училище, основни звена, филиали в страната и в чужбина, професионални направления и специалности от регулираните професии, както и на териториално изнесени звена в страната;
5. оценява дейността и качеството на обучението във висшите училища и на докторските програми на организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО, въз основа на които акредитира или отказва акредитация;
6. провежда следакредитационно наблюдение и контрол с изключение на акредитираните докторски програми;
7. утвърждава методика по оценяване;
8. създава и поддържа информационна система с данни за акредитираните висши училища, техните основни звена, филиали, териториално изнесени звена и поделения в чужбина, професионални направления и специалности от регулираните професии, за акредитираните докторски програми във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО, както и за констатациите и решенията на акредитационния съвет от следакредитационното наблюдение и контрол;
9. обнародва в "Държавен вестник" списък на акредитираните висши училища, техните основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии, както и на акредитираните докторски програми във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО заедно с получените оценки не по-късно от месец май всяка календарна година;
а) общите изисквания за допускане и откриване на процедури за оценяване и акредитация, както и на процедури за изменението на капацитета по т. 2;
б) критериите и процедурите за оценяване на проекти и акредитация на висши училища, основни звена, филиали, професионални направления, специалности от регулираните професии и докторски програми във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО, както и за определянето и изменението на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
в) критериите, процедурите и графика за следакредитационно наблюдение и контрол, констатациите и решенията на акредитационния съвет от следакредитационното наблюдение и контрол;
г) оценките от институционалната и програмната акредитация на висшите училища и на организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО;
д) обобщаващи доклади за резултатите от приключили процедури за програмна акредитация на професионални направления;
е) годишен доклад на агенцията за резултатите от дейността и;
ж) информация за резултатите и материали от приключилите процедури за оценяване на проекти и акредитация;
з) материали за популяризиране на най-добрите постижения на висши училища, както и материали с методически характер.

Чл. 6. Органи за управление на агенцията са акредитационният съвет и неговият председател.

Чл. 7. Акредитационният съвет се състои от председател и 10 членове - хабилитирани лица от областите на висшето образование, от които единият е и заместник-председател на агенцията по следакредитационно наблюдение и контрол.

Чл. 8. (1) Мандатът на председателя и на членовете на акредитационния съвет е 6 години.
(2) Председателят и заместник-председателят на агенцията не може да бъдат назначавани, а членовете на акредитационния съвет не може да бъдат определяни от Министерския съвет за повече от един мандат.
(3) Половината от състава на акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години от всяка квота по реда на чл. 86 от ЗВО.
(4) Положението на председател и заместник-председател на агенцията и на член на акредитационния съвет е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките или на Селскостопанската академия.
(5) При настъпване на нови обстоятелства, които водят до несъвместимост по ал. 4 членът на акредитационния съвет в 14-дневен срок уведомява писмено председателя на агенцията, а при настъпване на обстоятелство, което води до несъвместимост на председателя и заместник-председателя на агенцията, те уведомяват писмено в 14-дневен срок министър-председателя.
(6) Мандатът на председателя и заместник-председателя на агенцията или на член на акредитационния съвет се прекратява предсрочно при:
1. освобождаване на лицето от длъжност/задължения в случаите на:
а) постъпване на негово писмено заявление;
б) системно неизпълнение на задълженията;
в) фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, която е продължила повече от 6 месеца;
г) несъвместимост с длъжностите и изискванията по ал. 4;
2. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
3. смърт на лицето.
(7) Решението за освобождаване на председателя и заместник-председателя на агенцията и на член на акредитационния съвет по ал. 6, т. 1, букви "б" и "в" се приема с тайно гласуване с мнозинство от списъчния състав на акредитационния съвет и се предлага на министър-председателя, съответно на Министерския съвет - за член на акредитационния съвет.
(8) Попълването на състава на акредитационния съвет в случаите по ал. 3 и 6 се извършва по реда на чл. 86 от ЗВО до края на съответния мандат.

Чл. 9. (1) Акредитационният съвет:
1. разработва правилник за дейността на агенцията и чрез министъра на образованието и науката го предлага за утвърждаване от Министерския съвет;
2. разработва и приема критерии и методика за оценяване и акредитация, както и за определяне капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
3. разработва и приема конкретните процедури по оценяване и акредитация и свързаната с тях документация, както и процедури за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
4. създава постоянни комисии по области на висшето образование и определя съставите на експертните групи в съответствие със заявените процедури;
5. по предложение на постоянните комисии утвърждава задачите на експертните групи в съответствие със заявените процедури;
6. приема решения за откриване на процедури по чл. 81, ал. 1 от ЗВО въз основа на докладите на постоянните комисии по области на висшето образование;
7. приема решения по откритите процедури по чл. 81, ал. 1 от ЗВО въз основа на докладите на постоянните комисии;
8. осъществява процедури за изменение на капацитета на висшето училище и на специалностите от регулираните професии в случаите по чл. 83, ал. 6 от ЗВО;
9. осъществява процедури за следакредитационно наблюдение и контрол, утвърждава график за тяхното провеждане и по предложение на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол може да приеме решение за:
а) намаляване на акредитационната оценка с една единица при програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии;
б) намаляване с 20 на сто на капацитета на висшето училище или на професионалното направление и/или на специалност от регулираните професии;
в) отнемане на институционалната или програмната акредитация;
10. информира министъра на образованието и науката, както и висшите училища за извършените процедури по акредитация и за поставените оценки;
11. разработва проект на нормативи за заплащане от заявителя на разходите по процедурите за оценяване и акредитация, както и по процедурите за изменение на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 от ЗВО капацитет и ги предлага на министъра на финансите за утвърждаване;
12. разработва и приема правила и документи във връзка с дейността на агенцията и на нейните органи;
13. възлага на членове на акредитационния съвет да наблюдават дейността на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.
(2) Акредитационният съвет заседава най-малко веднъж месечно по график, утвърден от неговия председател. Заседанията на акредитационния съвет могат да бъдат провеждани и дистанционно.
(3) Заседанията на акредитационния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват или участват най-малко 2/3 от списъчния му състав.
(4) Решенията на акредитационния съвет се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на решенията, за които в правилника е предвиден друг ред.
(5) Решенията на акредитационния съвет могат да се приемат и чрез дистанционно гласуване с обикновено мнозинство от членовете му.

Чл. 10. (1) Председателят на агенцията е председател и на акредитационния съвет.
(2) Председателят:
1. ръководи цялостната дейност на агенцията и я представлява в страната и в чужбина;
2. осъществява връзките и взаимоотношенията на агенцията с Министерския съвет, министъра на образованието и науката и институциите от системата на висшето образование;
3. осъществява взаимодействие със съвета на ректорите;
4. сключва договори във връзка с дейността на агенцията;
5. ръководи заседанията на акредитационния съвет;
6. сключва и прекратява договорите по реда на Закона за задълженията и договорите с членовете на акредитационния съвет, с изключение на заместник-председателя на агенцията, с председателите и с членовете на постоянните комисии по области на висшето образование и с председателя на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол;
7. предлага писмено на Министерския съвет освобождаването на член на акредитационния съвет след решение на съвета и уведомява за необходимостта от попълване на състава му;
8. сключва, прекратява и изменя трудовите договори с лицата, работещи в общата администрация на агенцията;
9. издава административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения с държавните служители в администрацията на агенцията;
10. утвърждава поименното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията;
11. разпорежда се с финансовите средства на агенцията;
12. внася за утвърждаване от акредитационния съвет бюджетна прогноза и проекта на бюджет на агенцията, разработени съгласно изискванията и сроковете по бюджетната процедура за съответната година, както и предложения за промени по бюджета;
13. създава временни комисии за изпълнение на определени задачи;
14. внася за утвърждаване от акредитационния съвет предложението на постоянните комисии по области на висшето образование за състава и задачите на експертните групи в съответствие със заявените процедури;
15. информира министъра на образованието и науката и висшите училища за приетите решения за извършените оценки и акредитации, както и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол;
16. командирова членове на акредитационния съвет, на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, както и експерти от администрацията на агенцията в оценяваните институции.

Чл. 11. Заместник-председателят на агенцията по следакредитационно наблюдение и контрол:
1. организира, ръководи и контролира дейността за следакредитационно наблюдение и контрол;
2. отговаря за работата на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол;
3. осъществява взаимодействие със съвета на ректорите по въпроси на следакредитационното наблюдение и контрол;
4. подпомага председателя на агенцията и в негово отсъствие представлява агенцията, когато писмено е упълномощен от него.

Чл. 12. (1) Към акредитационния съвет се създават като помощни и консултативни звена Консултативен съвет, Комисия по осигуряване на качеството, Комисия по жалбите и Етична комисия.
(2) Акредитационният съвет може да създава и други помощни и консултативни звена.
(3) Организацията и дейността на помощните и консултативните звена на агенцията се определят с правилници, които са утвърдени с решение на акредитационния съвет.

Чл. 13. (1) Постоянните комисии по области на висшето образование и постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол се създават от акредитационния съвет, който определя състава им чрез подбор по документи.
(2) Постоянните комисии по области на висшето образование и постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол имат състав от 5 до 9 членове, единият от които е председател на комисията. Членовете на постоянните комисии са с тригодишен мандат. Членовете на постоянните комисии не могат да бъдат определяни за повече от два последователни мандата.
(3) Положението на председател и на член на постоянна комисия е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките или на Селскостопанската академия.
(4) Обстоятелствата по ал. 3 се декларират от председателя или члена на постоянна комисия. При настъпване на нови обстоятелства, които водят до несъвместимост по ал. 3, съответното лице в 14-дневен срок уведомява писмено председателя на агенцията.
(5) Председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават преди изтичане на мандата им от председателя на агенцията по решение на акредитационния съвет при настъпване на обстоятелствата по чл. 8, ал. 6 и по реда на чл. 8, ал. 7.
(6) Мандатът на членовете на постоянните комисии не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатът на допълнително избраните членове се прекратява с изтичането на тригодишния мандат на комисията. За един мандат се смята времето, в което лицето е участвало в работата на комисията повече от две години.
(7) В състава на постоянните комисии могат да участват български и/или чуждестранни експерти, определени от акредитационния съвет на агенцията, включително представители на съсловните и браншови организации и на сдружения на работодателите, както и представители на студентите, които са номинирани от Националното представителство на студентските съвети.
(8) Постоянните комисии по области на висшето образование:
1. правят мотивирано предложение до акредитационния съвет за откриване на заявената процедура за оценяване или акредитация или за отказ за откриване на процедурата, когато не е представена информацията по чл. 81, ал. 6 и 8 от ЗВО от заявителя или от висшето училище в случаите по чл. 81, ал. 7 от ЗВО;
2. предлагат на акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи;
3. контролират работата на експертните групи и възлагат на член от постоянната комисия да наблюдава процедурата;
4. разглеждат докладите на експертните групи, които са внесени в комисията след съгласуването им с наблюдаващите процедурата;
5. изготвят и внасят в акредитационния съвет доклади, съдържащи мотивирани констатации относно съответствието на заявените процедури със съответните критерии за оценяване и акредитация;
6. правят предложение до акредитационния съвет за изменение на капацитета на професионално направление.
(9) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол:
1. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет на график за провеждане на следакредитационно наблюдение и контрол върху:
а) способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват високо качество на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
б) изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки;
2. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи в съответствие с характера и съдържанието на процедурата за следакредитационно наблюдение и контрол;
3. контролира работата на експертните групи и въз основа на техните доклади съставя констативни протоколи за извършената проверка;
4. подготвя и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет доклади и констативни протоколи за резултатите от извършено следакредитационно наблюдение и контрол;
5. при констатирано неизпълнение в срок на дадените препоръки или при постъпило предложение от министъра на образованието и науката за отнемане на акредитацията постоянната комисия приема решение, с което предлага на акредитационния съвет да отнеме съответната институционална или програмна акредитация;
6. организира и провежда обучение на експерти в областта на следакредитационното наблюдение и контрол.
(10) Заседанията на постоянните комисии се считат за редовни, ако на тях присъстват или участват най-малко 2/3 от списъчния състав на членовете. Заседанията на постоянните комисии могат да бъдат провеждани и дистанционно.
(11) Решенията се приемат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията се приемат и чрез дистанционно гласуване с обикновено мнозинство от членовете на съответната постоянна комисия.
(12) При извършване на дейността си постоянните комисии по ал. 1 се подпомагат от експерти от специализираната администрация.
(13) Председателят на агенцията командирова членове на постоянната комисия и/или експерти от администрацията на агенцията в оценяваните институции.

Чл. 14. (1) Експертните групи са временни и съставът и задачите им в съответствие със заявените процедури се утвърждават от акредитационния съвет по предложение на постоянните комисии по области на висшето образование.
(2) Ръководител на експертна група за следакредитационно наблюдение и контрол е член на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.
(3) В състава на експертните групи могат да участват:
1. български и/или чуждестранни експерти, които са определени от акредитационния съвет на агенцията, включително представители на съсловните и браншовите организации и на сдружения на работодателите;
2. студенти и докторанти, които са предложени от студентските съвети на висшите училища.
(4) В експертните групи не могат да участват лица, които:
1. са представители на оценяваните висши училища или на организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО, както и на техни структурни звена;
2. преподават или са извършвали преподавателска дейност в оценяваните висши училища или в организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО, както и в техни структурни звена през последните 18 месеца, считано от датата на откриване на процедура за акредитация, оценяване на проект или за следакредитационно наблюдение и контрол;
3. ректори, заместник-ректори, декани и заместник-декани на висши училища, директори и заместник-директори на институти в Българската академия на науките и Селскостопанската академия.
(5) В състава на експертните групи не могат да участват две или повече лица, които са на основен, допълнителен или договор, сключен по реда на Закона за задълженията и договорите, към едно и също висше училище или организация по смисъла на чл. 47 от ЗВО.
(6) Експертните групи правят проверка на представените от висшето училище или от организацията по чл. 47, ал. 1 от ЗВО документи и информация по конкретната процедура, подготвят и внасят в съответната постоянна комисия доклад за резултатите от нея.
(7) Проверката по ал. 6, както и други дейности, извършвани от експертните групи, могат да бъдат осъществявани и чрез електронни средства за комуникация от разстояние.
(8) При настъпване на несъвместимост с длъжностите и изискванията по ал. 4 договорите с членовете на експертните групи се прекратяват.
(9) Размерът на възнагражденията на членовете на експертните групи се определя по нормативи, утвърдени от министъра на финансите.

Чл. 15. (1) При осъществяване на своите правомощия акредитационният съвет и председателят на агенцията се подпомагат от администрация.
(2) Администрацията е обща и специализирана.

Чл. 16. (1) Административното ръководство на звената в администрацията се осъществява от главен секретар, назначен от председателя на агенцията.
(2) Главният секретар:
1. разпределя, координира и контролира текущите и дългосрочните задачи между отделните звена на общата и специализираната администрация в агенцията;
2. контролира спазването на сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от закони, от актове на Министерския съвет, от решения на акредитационния съвет и/или разпоредени от председателя на агенцията;
3. организира дейността по публикуването на актовете на агенцията;
4. осъществява оперативните връзки с ръководствата на институциите от системата на висшето образование и с други административни структури;
5. подготвя заседанията на акредитационния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;
6. съгласува актовете за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
7. информира своевременно председателя и членовете на акредитационния съвет относно настъпилите промени в нормативната уредба за процедурите за акредитация и оценяване на проекти;
8. следи за спазването на нормативните актове и за изпълнението на законните разпореждания на председателя на агенцията;
9. отговаря за управлението на държавната собственост, която е предоставена на агенцията;
10. организира разработването, въвеждането и функционирането на вътрешната система за осигуряване качеството на дейностите на агенцията;
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.

Чл. 17. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно, финансово, правно-нормативно и информационно обслужване".
(2) Дирекция "Административно, финансово, правно-нормативно и информационно обслужване":
1. изготвя проектите на длъжностното разписание в агенцията, организира и отговаря за воденето и съхраняването на служебните и трудовите досиета;
2. организира документооборота и архива на агенцията;
3. осигурява финансово-счетоводното обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове и оформя всички документи по сметките на агенцията;
4. подпомага с юридически консултации дейността на агенцията, осигурява процесуално представителство пред съдилищата след писмено упълномощаване от председателя на агенцията, дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
5. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на агенцията, ремонта и поддръжката на материалната база и транспортното обслужване на агенцията;
6. осигурява информационното обслужване и поддържа информационна база данни, свързана с дейностите по акредитация и оценяване на проекти и за следакредитационно наблюдение и контрол.

Чл. 18. (1) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол".
(2) Дирекция "Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол" подпомага дейността на органите на управление на агенцията, на постоянните комисии и експертните групи, като:
1. по разпореждане на председателя на агенцията експертите от дирекцията участват в процедурите за оценяване и акредитация и за следакредитационно наблюдение и контрол;
2. подготвя и участва в заседанията на постоянните комисии по области на висшето образование и на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, води протоколите от заседанията и съхранява документацията им;
3. събира, въвежда и поддържа в базата данни на агенцията информация за експерти в определена област на висшето образование и за следакредитационно наблюдение и контрол;
4. консултира висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО при изготвянето на материали за акредитация и оценяване на проекти за определена област на висшето образование;
5. дава становища за ефективността на прилаганите процедури за акредитация и оценяване на проекти и за необходимостта от промени и подобрения в методологията на работа;
6. прави предложения за подобряване ефективността на работата по акредитацията и оценяването на проекти;
7. обработва и използва информацията от поддържаната от агенцията електронна платформа.

Чл. 19. В рамките на утвърдената численост на агенцията към постоянните комисии се назначават експерти по служебно правоотношение по смисъла на Закона за държавния служител, които да организират и подпомагат тяхната дейност.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Раздел I.
Процедури за институционална и програмна акредитация и оценяване на проекти


Чл. 20. (1) Акредитацията и оценяването на проекти имат за цел да стимулират и контролират осигуряването и повишаването на качеството на предлаганото образование във висшите училища, както и провеждането му в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(2) Резултатите от акредитацията и оценяването на проекти се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище.
(3) Акредитацията може да се осъществява и посредством поддържаната от агенцията електронна платформа.

Чл. 21. (1) Акредитацията е институционална и програмна.
(2) Програмната акредитация може да бъде поискана от висше училище, което има институционална акредитация, в предвидените в ЗВО случаи.
(3) Оценка на проекти за откриване на основни звена, филиали, професионални направления и на специалности от регулираните професии може да бъде поискана от висше училище, което е получило институционална акредитация.

Чл. 22. (1) Институционалната акредитация е резултат от оценка на:
1. начина, по който висшето училище като организация осъществява своята мисия и цели по смисъла на чл. 17 от ЗВО;
2. начина, по който висшето училище осигурява прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(2) Институционалната акредитация е първоначална и последваща.
(3) Институционалната акредитация е първоначална, когато висшето училище, създадено или преобразувано след оценяване на проект с положителна оценка, е представило искане за институционална акредитация в срок до 12 месеца от влизането в сила на решението на Народното събрание.
(4) За първоначална акредитация могат да кандидатстват новосъздадени или преобразувани висши училища след оценяване на проект с положителна оценка в срок до 12 месеца от влизането в сила на решението на Народното събрание.
(5) За последваща институционална акредитация могат да кандидатстват висши училища, които са получили първоначална институционална акредитация по смисъла на чл. 17 от ЗВО и прилагат стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(6) Обект на оценяване при първоначалната институционална акредитация са:
1. собствеността, която е необходима за осъществяване на дейностите по чл. 6 от ЗВО;
2. функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав;
3. профила и квалификацията на академичния състав;
4. материално-техническата осигуреност на обучението;
5. другите критерии от критериалната система на агенцията, които са свързани с прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(7) Оценяването при последващата институционална акредитация е насочено към:
1. отчитане на резултатите от получените оценки по отделните професионални направления и/или специалности от регулираните професии;
2. проверка на изпълнението на критериите, включващи изискванията по ал. 6, т. 1 - 4 по прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(8) Оценяването при институционална акредитация се извършва по десетобалната система, включваща оценките от 0 до 10,00.
(9) Срокът на валидност на институционалната акредитация е 6 години.
(10) Акредитационната оценка се дава въз основа на утвърдена от акредитационния съвет на агенцията методика.
(11) Висшите училища, които отговарят на изискванията по чл. 77, ал. 3, т. 1 - 4 от ЗВО, получават институционална акредитация с оценка, която се формира като средно претеглена през броя на студентите стойност на последно дадените оценки по всички професионални направления и специалности от регулираните професии, съгласно методиката по ал. 10.
(12) При получена оценка под 4,00 се прави отказ за институционална акредитация. Отказ за институционална акредитация се прави и в случаите, когато висшето училище не е изпълнило един или няколко от критериите по чл. 77, ал. 3, т. 1 - 4 от ЗВО.
(13) В срок до 18 месеца от момента на уведомяване за постановения от акредитационния съвет на агенцията отказ за институционална акредитация висшето училище може да поиска извършването на нова процедура за институционална акредитация.
(14) Новата процедура за институционална акредитация се извършва от постоянна комисия по съответната област на висшето образование по реда на чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗВО и включва и проверка за отстраняване на слабостите, които са довели до постановяването на отказа по чл. 77, ал. 9 от ЗВО.
(15) Ако висшето училище получи два последователни отказа, както и ако не поиска повторна акредитация или не отговори на препоръките в срока по чл. 77, ал. 10 от ЗВО, висшето училище се закрива от Народното събрание.
(16) При провеждане на институционалната акредитация и оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичен състав може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище.

Чл. 23. (1) Програмната акредитация се основава на оценяването на качеството на предлаганото обучение в определено професионално направление в трите степени на висше образование в основно звено и/или филиал на висшето училище, териториално изнесено звено, на специалност от регулираните професии и на прилагане на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(2) В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение по образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" и образователната и научна степен "доктор".
(3) Обект на оценяване при програмната акредитация са:
1. структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми;
2. профилът и квалификацията на преподавателския състав;
3. материално-техническата осигуреност на обучението;
4. методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите;
5. управлението на качеството на образованието;
6. научноизследователската и художествено-творческата дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея;
7. другите критерии от критериалната система на агенцията, които са свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(4) Оценяването при програмната акредитация се осъществява въз основа на методика, която е разработена от агенцията.
(5) За всеки критерий за програмна акредитация акредитационният съвет на агенцията утвърждава теглови коефициенти. Критерият "научноизследователската и художественотворческата дейност" има най-голяма относителна тежест. Това изискване не се прилага за самостоятелните колежи.
(6) Оценяването при програмната акредитация се извършва по десетобалната система, включваща оценките от 0 до 10,00.
(7) Валидността на програмната акредитация е за период 4 години.
(8) При получена средноаритметична оценка под 4,00 се прави отказ за програмна акредитация.
(9) Отказ за програмна акредитация получават и професионалните направления и специалностите от регулираните професии с оценка, по-малка от 4,00 по един или няколко от критериите по чл. 78, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗВО.
(10) В срок до 12 месеца от момента на уведомяване за постановения от акредитационния съвет на агенцията отказ за програмна акредитация висшето училище може да поиска извършването на нова процедура за програмна акредитация.
(11) Новата процедура за програмна акредитация се извършва от постоянна комисия по съответната област на висшето образование и включва и проверка за отстраняване на слабостите, които са довели до постановяването на отказа по чл. 78, ал. 8 или ал. 9 от ЗВО, и събиране на данни за периода след предходната програмна акредитация.
(12) При получена средноаритметична оценка над 4,00 в процедурата по акредитация висшето училище получава програмна акредитация със срок на валидност до изтичането на 4-годишния период.
(13) При провеждане на програмна акредитация и оценяване на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичен състав може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище.

Чл. 24. (1) Оценяването на проекти по чл. 81, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗВО установява възможността предлаганото за откриване или преобразуване висше училище да осъществява предмета на своята дейност и целите си в съответствие с чл. 17 от ЗВО и изискванията на чл. 22.
(2) Оценяването на проекти по чл. 81, ал. 1, т. 5 от ЗВО установява възможността предлаганото за откриване или преобразуване основно звено и/или филиал да осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на чл. 22.
(3) Оценяването на проекти по чл. 81, ал. 1, т. 6 от ЗВО установява възможността да бъде провеждано обучение по специалност от регулираните професии или по професионално направление в съответствие с изискванията на чл. 23.

Чл. 25. (1) Проектите за откриване на висши училища, както и на факултети, филиали, колежи, както и на териториално изнесени звена в страната и в чужбина и на професионални направления и специалности от регулираните професии се оценяват с положителна или отрицателна оценка.
(2) При оценяване на проекти се прилагат следните критерии:
1. съответствие с Националната карта на висшето образование в Република България, а за държавните висши училища - и с утвърдената политика за развитие на висшето училище;
2. разработване и одобряване на учебната документация (квалификационни характеристики, учебни планове и програми) на предвидените професионални направления и/или специалности от регулираните професии;
3. профил и квалификация на академичния състав по професионални направления или специалности от регулираните професии;
4. учебни ресурси в помощ на студентите, както и необходимите финансови ресурси за обучението;
5. други критерии, свързани с покриването на изискванията по стандарти 7 - 10 от Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование (или от критериалната система на агенцията).
(3) Никаква процедура за оценяване на проект не може да бъде открита, преди да е приключила текуща процедура за институционална акредитация.
(4) Отрицателна оценка получават проекти по ал. 1 при оценка "отрицателна" на един или повече от критериите по чл. 79, ал. 2, т. 1 - 4 от ЗВО.

Чл. 26. (1) Акредитацията и оценяването на проекти по чл. 22 - 24, както и изменението на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии се осъществяват по критерии и процедури и свързаната с тях документация, приети от акредитационния съвет и утвърдени от председателя на агенцията.
(2) Критериите, процедурите и документацията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на агенцията.

Чл. 27. Разходите по процедурите за оценяване на проекти и за акредитация, както и за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии се заплащат от заявителя по нормативи, които са утвърдени от министъра на финансите по предложение на агенцията.

Раздел II.
Процедури за акредитация и за изменение на капацитета


Чл. 28. (1) Процедура за институционална акредитация се открива по искане на висшето училище и/или министъра на образованието и науката.
(2) Процедура за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии и по професионални направления се открива по искане на висшето училище и/или министъра на образованието и науката и се извършва съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО.
(3) Процедура за програмна акредитация на докторски програми, включително от регулираните професии, се открива по искане на:
1. организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО и/или министъра на образованието и науката;
2. висшето училище и/или министъра на образованието и науката в рамките на акредитацията на съответното професионално направление и се извършва съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО.
(4) Програмна акредитация по ал. 2 може да бъде поискана от висшето училище след получаване на институционална акредитация.

Чл. 29. (1) Процедурата за програмна акредитация по определено професионално направление се открива едновременно за всички висши училища, които извършват обучение в това направление, когато са подали искане и по предварително определен от агенцията график.
(2) По изключение процедура по ал. 1 може да бъде открита извън графика по искане на съответното висше училище, когато по първоначално подаденото искане е бил постановен отказ или когато такава процедура се заявява за първи път от висшето училище.
(3) В случаите по ал. 2 съответното професионално направление или специалност от регулираната професия подлежи на програмна акредитация и съобразно графика по ал. 1.

Чл. 30. (1) Висшите училища подават искане за институционална акредитация 12 месеца преди датата на изтичането на срока на предходната им институционална акредитация, посочен в решението на акредитационния съвет.
(2) До приключването на процедурата за институционална акредитация в срока по чл. 35 висшите училища ползват правата, които са получени от предходната акредитация.
(3) Новооткритите или преобразуваните висши училища подават искане за институционална акредитация до датата на изтичането на срока, посочен в решението на акредитационния съвет за положителна оценка на проекта, с който са създадени или преобразувани.
(4) Висшите училища по ал. 3 и новооткритите основни звена, филиали и териториално изнесени звена имат статут на акредитирани за срока, посочен в решението на акредитационния съвет по чл. 84, ал. 2 от ЗВО.

Чл. 31. (1) Исканията за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии и по професионални направления, както и за програмна акредитация на докторски програми от регулираните професии и на останалите докторски програми се подават 12 месеца преди датата на изтичането на срока на предходната програмна акредитация, посочен в решението на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия по чл. 83, ал. 3, т. 1 от ЗВО.
(2) Исканията за програмна акредитация на новооткрити специалности от регулираните професии и по професионални направления се подават преди датата на изтичането на сроковете, посочени в решението на акредитационния съвет.
(3) До приключването на процедурата за програмна акредитация в срока по чл. 35 висшите училища и организациите по чл. 47 от ЗВО ползват правата, получени от предходната акредитация.
(4) Новооткритите професионални направления, специалности от регулираните професии и докторски програми имат статут на акредитирани за срока, посочен в решението на акредитационния съвет по чл. 84, ал. 2 от ЗВО.

Чл. 32. (1) Откриването на процедура за акредитация или за оценяване на проект по искане на висшето училище, на организациите по чл. 47, ал. 1 или на учредителите по чл. 14, ал. 1 от ЗВО започва с решение на акредитационния съвет на основание на представен от заявителя доклад-самооценка, съдържащ и количествена информация по смисъла на чл. 77, ал. 3 или чл. 78, ал. 3 от ЗВО. Освен доклад-самооценка, съдържащ количествена информация за изпълнение на критериите за съответния вид процедура, към искането за откриване на процедура за акредитация се прилагат:
1. доклад от висшето училище за изпълнение на задължителните препоръки на акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол;
2. протокол от решението на академичния съвет, съответно на научния съвет, за приемане на документацията по т. 1;
3. информация от висшето училище за неговата структура в съответствие със ЗВО;
4. мотивирано предложение от висшето училище за съответния капацитет - при акредитация на професионално направление или на специалност от регулираните професии, разпределен по образователно-квалификационни степени и по форми на обучение на висшето училище.
(2) Докладът-самооценка за програмна акредитация на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или във филиал на акредитирано висше училище, териториално изнесено звено, на специалност от регулираните професии или на докторска програма включва информация за обстоятелствата по чл. 78, ал. 3, т. 1 - 7 от ЗВО, както и информация за сключените договори, придружена със съответните документи в случаите на съвместна дейност и на образователен франчайз по смисъла на § 4, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗВО.

Чл. 33. Исканията по чл. 32 и документите към тях се изготвят в съответствие с критериите, процедурите и свързаната с тях документация, които са утвърдени по реда на чл. 26.

Чл. 34. (1) Искането за откриване на процедура за акредитация се подава до председателя на агенцията от организациите, органите и лицата по чл. 28.
(2) Председателят на агенцията насочва искането към съответната постоянна комисия по област на висшето образование.
(3) Постоянната комисия по област на висшето образование разглежда постъпилите искания за акредитация и прави мотивирано предложение пред акредитационния съвет за откриване на процедура за акредитация или за отказ.
(4) В едномесечен срок от постъпването на искането по ал. 1 акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация по чл. 32, и уведомява висшето училище.
(5) В случаите, когато искането за откриване на процедура за институционална или програмна акредитация е направено от министъра на образованието и науката, висшите училища представят в агенцията необходимата документация по чл. 32 в съответствие с изискванията на чл. 33 в срок два месеца от решението на акредитационния съвет за откриване на процедурата.
(6) С решението за откриване на процедурата се определят и разходите по нея, които се заплащат от заявителя по нормативи, които са утвърдени от министъра на финансите.

Чл. 35. Срокът за приключване на процедура по акредитация е 12 месеца и започва да тече от момента на заплащането на разходите от заявителя.

Чл. 36. (1) С решението за откриване на процедурата за акредитация акредитационният съвет определя и постоянната комисия по област на висшето образование, която да осъществи процедурата и да предложи на председателя експерти за състава на експертната група и нейните задачи.
(2) При акредитацията на програми, попадащи в съдържанието на професионални направления от две области на висшето образование, с решението на акредитационния съвет за откриване на процедурата се определя експертна група, в състава на която се включват експерти от съответните две постоянни комисии по области на висшето образование.
(3) При необходимост във връзка с процедурите по ал. 1 акредитационният съвет може да изисква становища от неучастващата в процедурата постоянна комисия по съответната област на висшето образование.
(4) Председателят предлага на акредитационния съвет за утвърждаване състав на експертната група и нейната задача в съответствие с вида на процедурата.
(5) Акредитационният съвет разглежда предложенията по ал. 2 и създава експертни групи, като утвърждава техните задачи и състав в съответствие със заявените процедури.

Чл. 37. (1) Експертната група посещава оценяваната институция по предварително съгласувана с висшето училище програма, в която се включва и запознаване с мнението на студентите и докторантите за качеството на предлаганото обучение. По решение на съответната постоянна комисия експертната група може да осъществи своята дейност и без посещение на оценяваните институции, както и чрез електронни средства за отдалечено общуване.
(2) Експертната група изготвя и представя в постоянната комисия от съответната област на висшето образование доклад за извършената проверка по съответната процедура.
(3) Процедурата за програмна акредитация на докторските програми в организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО се извършва чрез посещение на институцията по предварително съгласувана програма. По решение на съответната постоянна комисия експертната група може да осъществи своята дейност и чрез електронни средства за комуникация от разстояние.

Чл. 38. (1) Постоянната комисия от съответната област на висшето образование въз основа на доклада на експертна група подготвя доклад, съдържащ мотивирани констатации относно съответствието на представените от висшето училище или организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО доказателства с критериите за институционална и програмна акредитация.
(2) Докладът по ал. 1 се предоставя на оценяваната институция, която в 14-дневен срок от получаването му може да даде становище относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 постоянната комисия от съответната област на висшето образование внася в акредитационния съвет доклад, който съдържа мотивирани констатации относно съответствието на представените от оценяваната институция доказателства с критериите за институционална или програмна акредитация по смисъла на чл. 77, ал. 3 или чл. 78, ал. 3 от ЗВО. Констатациите на постоянните комисии по области на висше образование нямат задължителен характер за акредитационния съвет. Акредитационният съвет може да не приеме констатациите на постоянните комисии по области на висше образование, когато не са съобразени със събраните доказателства.
(4) В случаите, когато акредитационният съвет установи, че събраните в хода на съответната процедура доказателства са недостатъчни или предлаганите изводи не съответстват на констатираните факти и на доказателствата, той връща доклада с указания за доработване на постоянната комисия, която е длъжна да се съобрази с тях.
(5) Преработеният доклад по ал. 4 се предоставя на оценяваната институция, която в 14-дневен срок от получаването му може да даде становище относно фактически несъответствия в него, като след изтичането на срока постоянната комисия от съответната област на висшето образование го внася отново в акредитационния съвет.
(6) Ако акредитационният съвет установи, че постоянната комисия от съответната област на висшето образование не е изпълнила указанията му, той има право да събере необходимите доказателства и да постанови своето решение, без да се съобразява с констатациите на комисията.

Чл. 39. (1) Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшето образование и становището на оценяваната институция акредитационният съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство приема мотивирано решение, в което се дава оценка. Оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00.
(2) Когато получената при акредитацията оценка е от 4,00 до 10,00, се дава акредитация за срока, който е определен за съответния вид акредитация.
(3) С решението на акредитационния съвет за акредитация се определя и капацитетът на висшето училище, а при програмна акредитация - капацитетът на професионалното направление или на специалността от регулираните професии, дават се препоръки и срок за изпълнението им.
(4) При определяне капацитета на висшето училище акредитационният съвет го съобразява с определения при оценяването и акредитацията капацитет на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.
(5) Когато получената при акредитацията оценка е от 0 до 3,99, се отказва акредитация.
(6) Когато при институционалната акредитация висшето училище е получило оценка от 0 до 3,99 по един или няколко от критериите по чл. 77, ал. 3, т. 1 - 4 от ЗВО, акредитационният съвет приема решение, с което прави отказ за акредитация.
(7) Когато при програмната акредитация професионалното направление е получило оценка от 0 до 3,99 по един или няколко от критериите по чл. 78, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗВО, акредитационният съвет приема решение, с което прави отказ за акредитация.

Чл. 40. (1) Решението на акредитационния съвет, с което за първи път се прави отказ за акредитация или се отнема акредитация, съдържа:
1. мотиви за отказа или за отнемането на акредитация и препоръки, чието изпълнение от страна на висшето училище е задължително условие за откриване на нова процедура за акредитация;
2. срок за предприемане на мерки за изпълнението на препоръките, който не може да бъде по-дълъг от 18 месеца - при институционалната акредитация, и от 12 месеца - при програмната акредитация.
(2) Решението, с което за втори път се прави отказ за акредитация, съдържа единствено мотиви.

Чл. 41. Проверката за изпълнението на препоръките по чл. 40, т. 1 се осъществява от постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.

Чл. 42. (1) Процедура за изменение на капацитета на висше училище, на професионално направление, както и на специалност от регулираните професии се открива по искане на висшето училище и на министъра на образованието и науката.
(2) Исканията за промяна на капацитета на висши училища, на професионални направления и специалности от регулираните професии се разглеждат в периода от 1 октомври до 31 декември на календарната година.
(3) Крайният срок за подаване на искане за промяна на капацитета на висши училища, на професионални направления и специалности от регулираните професии и за заплащане на съответната процедура е 30 септември на календарната година.
(4) Процедурата се извършва:
1. по документи - при получена акредитационна оценка от 7,00 до 10,00;
2. с посещение на експертна група - при получена акредитационна оценка от 4,00 до 6,99.
(5) Искането за откриване на процедура за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалност от регулираните професии се подава до акредитационния съвет заедно с доклад, в който се съдържат информация и доказателства за обстоятелствата, даващи основание за подаване на искането.
(6) Искането по ал. 1 и документите към него се изготвят в съответствие с критериите, процедурите и свързаната с тях документация, утвърдени по реда на чл. 26.
(7) Акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата и я насочва към постоянните комисии по области на висшето образование;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация с доказателствата по ал. 2.
(8) Постоянните комисии по области на висшето образование изготвят и представят на акредитационния съвет доклад с мотивирани предложения за изменение или отказ от изменение на капацитета.
(9) Акредитационният съвет след приемане на доклада на постоянните комисии по области на висшето образование се произнася по направените искания по ал. 1, като приема мотивирано решение, с което:
1. утвърждава искането за изменение на капацитета;
2. отказва изменението на капацитета;
3. определя изменение на капацитета, което е различно от посоченото в искането.

Чл. 43. Оценяването при процедурите по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗВО може да се извършва и от чуждестранни агенции, членове на Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование (ENQA) и/или вписани в Европейския регистър на агенциите за осигуряване на европейско качество във висшето образование (EQAR), по покана на съответното висше училище. Институционалната и програмна акредитация се дава единствено от агенцията въз основа на крайна акредитационна оценка, която е формирана по утвърдената методика по чл. 77, ал. 7 от ЗВО.

Чл. 44. (1) По реда на тази глава се акредитират и специалности от регулираните професии и професионални направления, обучението по които се осъществява от основни звена на висши училища, открити по реда на § 4, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
(2) Териториално изнесените звена и поделенията в чужбина по § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗВО не подлежат на отделна акредитация, а информацията за тях се отчита при процедурите за институционалната и за съответната програмна акредитация.

Раздел III.
Процедури за оценяване на проекти


Чл. 45. (1) Процедурата за оценяване на проект за откриване на висше училище се открива по искане на министъра на образованието и науката или на учредителите по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗВО.
(2) Процедурата за оценяване на проект за преобразуване на висше училище се открива по искане на висшето училище или на учредителите по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗВО.
(3) Процедурата за оценяване на проект за откриване на основно звено и/или филиал на висше училище/териториално изнесено звено се открива по искане на висшето училище.
(4) Процедурата за оценяване на проект за откриване на специалност от регулираните професии се открива по искане на висшето училище.
(5) Процедурата за оценяване на проект за откриване на професионални направления се открива по искане на висшето училище.

Чл. 46. Оценка на проекти за откриване на основни звена, филиали, териториални изнесени звена, професионални направления и специалности от регулираните професии може да бъде поискана от висше училище, което е получило институционална акредитация.

Чл. 47. (1) Искането за откриване на процедура за оценка на проект за ново висше училище или на проект за преобразуване на висше училище включва и проект, който е изготвен в съответствие с изискванията на процедурите и критериите на агенцията и свързаната с тях документация по чл. 26, в който:
1. са поставени обществено приемливи цели пред предлаганото висше училище;
2. се съдържа описание на основните звена и/или на филиалите на висшето училище, необходимата учебна документация и данни за научно-преподавателския състав, материалната база и начините на финансиране;
3. се осигурява начин на управление, гарантиращ спазването на основните академични свободи;
4. има съответствие с държавните изисквания.
(2) Искането за откриване или за преобразуване на частно висше училище включва проект, който отговаря на изискванията на ал. 1. Към проекта за създаване на частно висше училище се прилага учредителен акт, съдържащ обстоятелствата по чл. 15, ал. 3, т. 1 - 7 от ЗВО.
(3) Учредителят по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗВО представя и:
1. документи за правото на собственост на учредителите върху недвижимите имоти, движимите вещи и сградния фонд;
2. документи за материалната осигуреност от негова страна на дейността на частното висше училище, чието откриване иска, включително по смисъла на чл. 14, ал. 3 от ЗВО;
3. информация за начина за осигуряване дейността на исканото частно висше училище и проект за финансовото осигуряване на дейността му.
(4) Искането за откриване на процедура за оценка на проекти за преобразуване на висше училище, за откриване или преобразуване на основни звена, филиали и колежи в държавните висши училища, за откриване на специалност от регулираните професии и на професионално направление включва и:
1. доклад-самооценка, съдържащ количествена информация за изпълнението на критериите на агенцията за съответния вид процедура и документация към него, както и предложение за съответния капацитет, който е разпределен по образователно-квалификационни степени и по форми на обучение;
2. доклад от висшето училище за изпълнение на задължителните препоръки на акредитационния съвет, дадени с решение от предходната процедура;
3. протокол от решението на академичния съвет, съответно на научния съвет, за приемане на документацията по т. 1 и 2;
4. информация от висшето училище за неговата структура в съответствие със ЗВО.
(5) Докладът-самооценка по процедури за оценка на проекти за преобразуване на висше училище, за откриване или преобразуване на основни звена, филиали и колежи във висши училища включва информация за обстоятелствата по чл. 77, ал. 3, т. 1 - 5 от ЗВО.
(6) Докладът-самооценка по процедури за оценка на проекти за откриване на специалност от регулираните професии и на професионално направление включва информация за обстоятелствата по чл. 78, ал. 3, т. 1 - 7 от ЗВО.

Чл. 48. Исканията и документацията по чл. 47 се изготвят в съответствие с критериите, процедурите и свързаната с тях документация, които са утвърдени от агенцията по реда на чл. 26.

Чл. 49. (1) Искането за откриване на процедура за оценка на проект се отправя до акредитационния съвет от организациите, органите и лицата по чл. 45.
(2) Акредитационният съвет насочва искането за оценяване на проект към съответната постоянна комисия по област на висшето образование.
(3) Постоянната комисия по област на висшето образование разглежда постъпилите искания за оценяване на проекти и прави предложение пред акредитационния съвет за откриване на процедура за оценяване на проекта или за отказ.
(4) В едномесечен срок от постъпване на искането по ал. 1 акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата и насочва искането към съответната постоянна комисия по област на висше образование;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация по чл. 47 и 48.
(5) С решението за откриване на процедурата се определят и разходите по нея, които се заплащат от заявителя.

Чл. 50. Срокът за приключване на процедурата за оценка на проект е 4 месеца и започва да тече от момента на заплащането на разходите от заявителя.

Чл. 51. (1) С решението за откриване на процедура акредитационният съвет определя и постоянната комисия по област на висшето образование, която да внесе доклад за резултата от извършеното оценяване, като и изпраща искането.
(2) Постоянната комисия от съответната област на висшето образование предлага на акредитационния съвет състав на експертната група и нейните задачи в съответствие с вида на процедурата и възлага на член от комисията да наблюдава процедурата.
(3) Акредитационният съвет разглежда предложенията на постоянните комисии по области на висшето образование и създава експертни групи, като утвърждава техните задачи в съответствие със заявените процедури.

Чл. 52. (1) Експертната група посещава институцията, която е направила искане за оценяване на проекта, по предварително съгласувана с висшето училище програма, в която се включва и запознаване с мнението на потребителите на кадри. По решение на съответната постоянна комисия експертната група може да осъществи своята дейност и чрез електронни средства за комуникация от разстояние.
(2) Експертната група изготвя и представя в постоянната комисия от съответната област на висшето образование доклад за извършената проверка по процедурата.

Чл. 53. (1) Постоянната комисия от съответната област на висшето образование подготвя доклад, който съдържа мотивирани констатации относно съответствието на представените от висшето училище доказателства с критериите за оценяване на проект.
(2) Докладът за резултатите от извършеното оценяване се предоставя на оценяваната институция, която има право в 14-дневен срок от получаването му да даде становище относно фактически несъответствия в него.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 постоянната комисия от съответната област на висше образование внася доклада в акредитационния съвет.
(4) В случаите, когато акредитационният съвет установи, че доказателственият материал в доклада на постоянната комисия е недостатъчен или че предлаганите изводи не съответстват на констатираните факти и на доказателствата, той връща доклада за доработване от постоянната комисия.
(5) Процедурата за оценка на проекти по чл. 81, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗВО приключва с мотивирано решение на акредитационния съвет, с което проектът се оценява с положителна или отрицателна оценка.
(6) В решението за оценяване на проект с положителна оценка се посочва срокът, в който трябва да се поиска акредитация след откриването на висше училище, основно звено, филиал, териториално изнесено звено, професионално направление, специалност от регулираните професии или на докторска програма.
(7) Новооткритите висши училища, основни звена, филиали, териториално изнесени звена, професионални направления, специалности от регулираните професии и докторски програми, в които се провежда обучение, имат статут на акредитирани за срока, който е определен съобразно чл. 84, ал. 2 от ЗВО.
(8) Решението по чл. 84, ал. 1 от ЗВО може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 54. Председателят на агенцията информира министъра на образованието и науката за извършените акредитации и за оценките на проекти за вписване в регистъра на висшите училища по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "а" от ЗВО, както и заявителите на процедурата.

Чл. 55. По реда на тази глава се оценяват и проекти за откриване на основни звена в структурата на български висши училища съвместно с чуждестранни висши училища, които са открити по реда на § 4, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.

Чл. 56. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и при оценяване на проекти за откриване на територията на страната на поделения на чуждестранните висши училища, посочени в § 4и от допълнителните разпоредби на ЗВО.
(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при условията за откриване на висше училище и по реда за откриване на основно звено на висше училище.
(3) Искането за оценяване на проект по ал. 1 и документите към него се изготвят в съответствие с критериите и процедурите и свързаната с тях документация, които са утвърдени по реда на чл. 26.

Чл. 57. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и при оценяване на проекти за откриване на звена на български висши училища в чужбина съгласно § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
(2) Проектите по ал. 1 се оценяват при условията и по реда за откриване на основно звено или на филиал във висше училище и при спазване на законодателството на приемащата държава.
(3) Искането за оценяване на проект по ал. 1 и документите към него се изготвят в съответствие с критериите и процедурите и свързаната с тях документация, които са утвърдени по реда на чл. 26.

Чл. 58. Проектите за откриване на поделения на висшите училища в чужбина по смисъла на § 4, ал. 4 от ЗВО не подлежат на отделно оценяване от звеното, към което принадлежат.

Раздел IV.
Процедури за оценяване и акредитация по покана на чуждестранни висши училища, провеждащи обучение в чужбина


Чл. 59. (1) Агенцията може да оценява правото на чуждестранно висше училище, което ще провежда обучение в чужда държава, да дава висше образование по образователно-квалификационни степени чрез институционална и/или програмна акредитация в съответствие с прилагането на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование.
(2) Процедурите по ал. 1 се извършват по реда на този раздел, като за неуредените в него положения се прилагат съответно правилата относно процедурите за програмна и/или институционална акредитация.
(3) При извършване на процедурите се вземат предвид разпоредбите на националното законодателство, приложими по отношение на съответното чуждестранно висше училище, както и наличието на вече предоставени оценки на правото на чуждестранното висше училище да дава висше образование, предоставени от други институции по оценяване и акредитация в областта на висшето образование. За целта чуждестранното висше училище информира агенцията за всички относими обстоятелства.
(4) Производството по този раздел се развива на български език или на друг език, съгласуван с агенцията. Документите по процедурата се изготвят на английски език или на съгласуван с агенцията друг език. Всички разходи във връзка с изготвяне на необходимите за процедурата преводи, ползването на преводачески услуги и т.н. са за сметка на чуждестранното висше училище.

Чл. 60. (1) Процедурите по този раздел се откриват по покана на чуждестранното висше училище, отправена в писмена или електронна форма. Поканата може да бъде отправена и посредством поддържаната от агенцията електронна платформа.
(2) Поканата се отправя в свободен текст, като в нея, освен информацията по чл. 59, ал. 3, чуждестранното висше училище излага информация относно правния си статут и информация за своите цели и намерения, както и вида на исканата процедура. В случай че поканата не съдържа необходимата за процедурата информация, на висшето училище се дава указание за отстраняване на нередовността.
(3) Агенцията изпраща отговор на отправената покана, в който освен указанията за предоставяне на допълнителна информация по ал. 2 на чуждестранното висше училище се изпраща искане по образец за откриване на процедура и указания за неговото попълване, списък на необходимите приложения, както и информация за тяхното необходимо минимално съдържание.
(4) Процедура за програмна акредитация може да бъде поискана от чуждестранното висше училище, което е получило институционална акредитация, а в случай че не съществува изискване за институционална акредитация по националното му законодателство, то провежда легитимно своето обучение.

Чл. 61. Искането по този раздел се придружава от:
1. доклад-самооценка, съдържащ и количествена информация за изпълнение на критериите на агенцията за съответния вид процедура и документация към него;
2. доклад от висшето училище за изпълнение на задължителните препоръки на акредитационния съвет от предходната процедура по този раздел или препоръки, които са дадени от други органи по оценяване и акредитация, ако има такива;
3. протокол от решението на академичния съвет, съответно на научния съвет или друг компетентен орган на висшето училище според националното законодателство, за приемане на документацията по т. 1 и 2;
4. информация от висшето училище за неговата структура в съответствие с националното законодателство на съответната държава;
5. извлечения от национални нормативни и/или други актове, които са относими към документите по т. 1 - 4.

Чл. 62. Исканията и документите към тях се изготвят в съответствие с критериите, процедурите и свързаната с тях документация, които са утвърдени по реда на чл. 26.

Чл. 63. (1) Искането за откриване на процедура по този раздел се подава до председателя на агенцията.
(2) Председателят на агенцията насочва искането към съответната постоянна комисия по област на висшето образование.
(3) Постоянната комисия по област на висшето образование разглежда постъпилите искания и прави предложение пред акредитационния съвет за откриване на процедура.
(4) В едномесечен срок от постъпването на искането по ал. 1 акредитационният съвет:
1. приема решение за откриване на процедурата;
2. отказва откриване на процедурата, когато заявителят не е представил необходимата информация или когато е налице друга основателна причина за това, като уведомява чуждестранното висше училище.
(5) С решението за откриване на процедурата се определят и разходите по нея, които се заплащат от заявителя по нормативи, утвърдени от министъра на финансите. Когато това е необходимо, могат да се определят и допълнителни разходи при съобразяване на изискванията на чл. 70.

Чл. 64. Срокът за приключване на процедурата е 12 месеца и започва да тече от момента на заплащането на определените съобразно чл. 63, ал. 5 разходи от заявителя, включително допълнителните разходи, когато са определени такива.

Чл. 65. (1) С решението за откриване на процедурата акредитационният съвет определя и постоянната комисия по област на висшето образование, която:
1. да предложи на председателя експерти за състава на експертната група и нейните задачи;
2. да внесе доклад за резултата от извършеното оценяване.
(2) Председателят предлага на акредитационния съвет за утвърждаване състав на експертната група и нейната задача в съответствие с вида на процедурата.
(3) Акредитационният съвет разглежда предложенията по ал. 2 и създава експертни групи, като утвърждава техните задачи в съответствие със заявените процедури.

Чл. 66. (1) Експертната група може да посети оценяваната чуждестранна институция по предварително съгласувана с висшето училище програма, в която по възможност се включва и запознаване с мнението на студентите и докторантите за качеството на предлаганото обучение.
(2) Експертната група изготвя и представя в постоянната комисия от съответната област на висшето образование доклад за извършената проверка по съответната процедура.
(3) Постоянната комисия от съответната област на висшето образование въз основа на доклада на експертна група подготвя доклад за резултатите от извършеното оценяване.
(4) Докладът по ал. 3 се предоставя на оценяваната институция, която в едномесечен срок от получаването му може да даде становище относно фактически несъответствия в него, както и допълнителни пояснения.
(5) След изтичането на срока по ал. 4 постоянната комисия от съответната област на висшето образование внася в акредитационния съвет доклад, който съдържа мотивирани констатации относно съответствието на представените от висшето училище доказателства с приложимите критерии за институционална или програмна акредитация.

Чл. 67. Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшето образование акредитационният съвет приема решение, в което се дава оценка. Оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00.

Чл. 68. В решението на акредитационния съвет се определят:
1. срок, за който е признато правото на чуждестранното висше училище;
2. препоръки към институцията и срок за изпълнението им;
3. капацитет - при поискване от чуждестранното висше училище.

Чл. 69. Решението на акредитационния съвет, с което се прави отказ, съдържа:
1. мотиви за отказа и препоръки;
2. срок за предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за подобряване на качеството, след изтичането на който може да се поиска откриване на нова процедура, като този срок не може да е по-дълъг от 18 месеца.

Чл. 70. (1) Средствата за покриване на допълнителните разходи, които са свързани с осъществяването на процедурите по настоящия раздел, са за сметка на чуждестранното висше училище.
(2) Размерът и видовете допълнителни разходи за съответната процедура се определят от акредитационния съвет и се внасят по сметка на агенцията преди започване на процедурата.
(3) Средствата по ал. 1 се разходват от агенцията според определеното предназначение и изцяло за нуждите на съответната процедура. Неизразходваният остатък от средствата по ал. 1 се възстановяват на чуждестранното висше училище.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРИ ЗА СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ


Чл. 71. (1) През целия срок на валидност на акредитацията висшите училища подлежат на следакредитационно наблюдение и контрол като неделима част от тяхната акредитация.
(2) Акредитираните докторски програми не подлежат на самостоятелно следакредитационно наблюдение и контрол.

Чл. 72. Разходите за дейностите по следакредитационното наблюдение и контрол се планират в съответствие с утвърдения от акредитационния съвет график за следакредитационното наблюдение и контрол.

Чл. 73. (1) Следакредитационното наблюдение и контрол имат за обект:
1. изпълнение на препоръките, които са дадени от акредитационния съвет при институционалната или програмната акредитация на висшите училища;
2. прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във висшите училища.
(2) При констатирано неизпълнение по ал. 1 постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол предлага на акредитационния съвет да отнеме съответната институционална или програмна акредитация или да намали акредитационната оценка на професионални направления на специалности от регулираните професии или на капацитета на висшето училище, или на професионални направления и/или на специалности от регулираните професии.
(3) Акредитационният съвет разглежда предложението по ал. 2 в тримесечен срок от неговото постъпване, като приема решение, с което:
1. отнема институционалната акредитация на висшето училище за определен срок, когато в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол е констатирано:
а) неизпълнение в срок на препоръки, които са посочени в решението за акредитация на акредитационния съвет относно изискванията за собствеността, необходима за осъществяване на дейностите по чл. 6 от ЗВО, и/или за профила и квалификацията на академичния състав, и/или за материално-техническата осигуреност на обучението, или
б) неспазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав, които са свързани с изискванията за поддържане и актуализиране на учебната документация и/или за развитие на академичния състав и неговата научноизследователска/художественотворческа дейност, и/или за материално-техническата и финансова осигуреност на обучението, и/или вътрешни одити на системата, и/или външен мониторинг върху качеството на обучението;
2. отнема програмната акредитация на професионалното направление/специалност от регулираните професии на висшето училище за определен срок, когато е констатирано неизпълнение в срок на препоръки, които са посочени в решението за съответната акредитация относно: структурата, организацията и съдържането на учебните планове и програми и/или профила и квалификацията на преподавателския състав на професионалното направление, и/или материално-техническата осигуреност на обучението в професионалното направление и/или в специалност от регулираните професии;
3. отнема институционалната или програмната акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии на висше училище по предложение на министъра на образованието и науката при констатирани нарушения на ЗВО;
4. намалява акредитационната оценка с една единица при програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулирани професии, когато в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол е констатирано неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението на акредитационния съвет, относно изискванията за научноизследователска и художественотворческа дейност на академичния състав и участието на студенти и докторантите в нея и/или анализиране мнението на студенти и потребители на кадри за качеството на обучението, и/или методите на преподаване и оценяване на постиженията на студентите;
5. намалява с 20 на сто капацитета на висшето училище, на професионалното направление и/или на специалността от регулираните професии, когато е констатирано неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението на акредитационния съвет, относно профила и квалификацията на академичния състав и/или материално-техническата осигуреност на обучението.

Чл. 74. Следакредитационното наблюдение и контрол по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав се осъществяват по критерии и процедури и свързаната с тях документация, които са приети от акредитационния съвет и са утвърдени от председателя на агенцията.

Чл. 75. (1) Следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките от висшите училища се провежда в зависимост от получената оценка при институционалната или програмната акредитация.
(2) Процедурите за следакредитационно наблюдение и контрол се откриват с решение на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол според утвърден от акредитационния съвет график или по искане на съответното висше училище, в случай че е изпълнило препоръките от решението на акредитационния съвет при програмната акредитация преди изтичането на посочения в съответната процедура срок.
(3) В рамките на установения в настоящия правилник срок за съответната процедура по следакредитационно наблюдение и контрол висшите училища могат да представят само веднъж доклад-самооценка за изпълнение на препоръките, съответно доклад относно прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав, които са посочени в решението на акредитационния съвет.

Чл. 76. (1) Когато е получена оценка от 8,00 до 10,00 при институционалната акредитация, в срок 4 години след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнението на препоръките, които са посочени в решението на акредитационния съвет;
2. прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда докладите по ал. 1, при необходимост прави проверка в оценяваното висше училище и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет проект на решение.
(3) Акредитационният съвет разглежда проекта по ал. 2 и приема решение.

Чл. 77. (1) Когато е получена оценка от 6,00 до 7,99 при институционалната акредитация, в срок 3 години след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнението на препоръките, които са посочени в решението на акредитационния съвет;
2. прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда докладите по ал. 1, при необходимост прави проверка в оценяваното висше училище и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет проект на решение.
(3) Акредитационният съвет разглежда проекта по ал. 2 и приема решение.

Чл. 78. (1) Когато е получена оценка от 4,00 до 5,99 при институционалната акредитация, в срок 3 години след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя в агенцията два доклада относно:
1. изпълнението на препоръките, които са посочени в решението на акредитационния съвет;
2. прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда докладите по ал. 1 и в края на тригодишния следакредитационен период определя експертна група, която да извърши на място проверка и да представи доклад за изпълнението на препоръките и прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав.
(3) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда доклада на експертната група и съставя констативен протокол за резултатите от проверката. След съгласуване със заместник-председателя постоянната комисия внася в акредитационния съвет проект на решение.
(4) Акредитационният съвет разглежда проекта по ал. 3 и приема решение.

Чл. 79. (1) Когато е получена оценка от 6,00 до 10,00 при програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулирани професии, в срок 30 месеца след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя в агенцията доклад относно изпълнението на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда доклада по ал. 1, при необходимост прави проверка в оценяваното висше училище и след съгласуване със заместник-председателя внася проект на решение.
(3) Акредитационният съвет разглежда проекта по ал. 2 и взема решение.

Чл. 80. (1) Когато е получена оценка от 4,00 до 5,99 при програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулирани професии, в срок 18 месеца след приемането на решението на акредитационния съвет висшето училище представя в агенцията доклад относно изпълнението на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет.
(2) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда доклада по ал. 1 и определя експертна група, която да извърши проверка и да представи доклад за изпълнението на препоръките.
(3) Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол разглежда доклада на експертната група и съставя констативен протокол за резултатите от проверката. След съгласуване със заместник-председателя постоянната комисия внася в акредитационния съвет проект на решение.
(4) Акредитационният съвет разглежда проекта по ал. 3 и приема решение.

Чл. 81. (1) Висшето училище в срок до 18 месеца от постановяването на решението за отнемане на институционалната акредитация или в срок до 12 месеца от постановяването на решението за отнемане на програмната акредитация представя на агенцията доклад за предприетите действия в изпълнение на дадените му препоръки за отстраняване на слабостите, посочени в решението на акредитационния съвет.
(2) След представянето на доклада по ал. 1 постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол прави проверка. При констатирано изпълнение от висшето училище на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет, комисията предлага на акредитационния съвет да приеме решение, с което да разреши на висшето училище да се ползва от правата по отнетата акредитация до изтичането на нейния срок.
(3) Ако при проверката по ал. 2 постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол констатира неизпълнение от висшето училище на препоръките, посочени в решението на акредитационния съвет, тя приема решение, с което предлага на акредитационния съвет:
1. при отнета институционална акредитация - да уведоми висшето училище, че следва незабавно да преустанови провеждането на всякакво обучение, както и да уведоми министъра на образованието и науката, за да инициира процедура за закриване на висшето училище;
2. при отнета програмна акредитация - да уведоми висшето училище, че следва незабавно да преустанови провеждането на обучение по съответната специалност от регулираните професии или в съответното професионално направление.
(4) Акредитационният съвет разглежда предложението по ал. 2 и 3 в едномесечен срок от неговото постъпване, като приема решение.

Чл. 82. (1) При постъпило в агенцията предложение от министъра на образованието и науката по чл. 10, ал. 2, т. 7 от ЗВО председателят на агенцията го насочва към постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.
(2) Комисията разглежда предложението по ал. 1 и след извършването на проверка на място съставя констативен протокол.
(3) Въз основа на направените констатации по ал. 2, отразени в констативния протокол, постоянната комисия може да предложи на акредитационния съвет да приеме решение за отнемане на акредитация.

Чл. 83. Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол може да осъществява своята дейност и чрез електронни средства за комуникация от разстояние.

Чл. 84. Когато с решението на акредитационния съвет не са дадени препоръки, постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол не извършва проверка.

Глава пета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННО ГЛАСУВАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОДДЪРЖАНАТА ОТ АГЕНЦИЯТА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА


Чл. 85. (1) Заседанията на акредитационния съвет могат да се провеждат дистанционно, като за целта:
1. докладите и решенията на постоянните комисии по области на висше образование и на постоянната комисия по следакредитационно наблюдение и контрол се изпращат на акредитационния съвет в електронна форма най-малко пет дни преди датата на обявено заседание на акредитационния съвет;
2. дневният ред и протоколът от предишното заседание се изпращат до членовете на акредитационния съвет два дни преди заседанието;
3. председателят на агенцията насрочва заседанието, на което онлайн се приемат дневният ред и протоколът от предишното заседание, а точките от дневния ред се обсъждат до изчерпването им;
4. избира се онлайн комисия от двама членове на акредитационния съвет, която функционира при всички процедури с онлайн гласуване и оценяване;
5. комисията по т. 4 предоставя получените от членовете на акредитационния съвет попълнени със съответни оценки онлайн фишове на определения от председателя на агенцията експерт от администрацията на агенцията, който чрез съответната методика прави изчислението за оценяването на конкретната процедура и предава резултата от оценяването на председателя на агенцията;
6. председателят на агенцията оповестява онлайн резултата от оценяването или от гласуването на дадено решение, които се протоколират в съответния протокол на проведеното заседание.
(2) Правилата по ал. 1 не засягат възможността акредитационният съвет да осъществява дейността си чрез електронни средства посредством поддържаната от агенцията електронна платформа.

Чл. 86. Заседанията на постоянните комисии и на помощните и консултативни звена на агенцията могат да се провеждат дистанционно при съответно прилагане на правилата по чл. 85.

Глава шеста.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА


Чл. 87. Организацията на работата в агенцията се осъществява в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство и на вътрешните актове и правила.

Чл. 88. Структурните звена на агенцията осъществяват своите функции в съответствие с утвърдените с правилника функционални характеристики.

Чл. 89. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, в агенцията изпълняват възложените им задачи в съответствие с длъжностните характеристики, утвърдени от главния секретар на агенцията.

Чл. 90. (1) Документите, получени в агенцията, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите във входящия регистър съответното длъжностно лице извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.
(3) Входящи и изходящи документи, които са издадени по електронен път, се оформят в съответствие с вътрешните правила за реда и формата за извършване и съхраняване на електронните документи.

Чл. 91. (1) Председателят на агенцията или главният секретар, в съответствие с компетенциите си, разпределя преписките с резолюция до съответните ръководители на структурни звена.
(2) Резолюцията по ал. 1 съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис.
(3) Ръководителите на звената възлагат с резолюция проверката и изпълнението на преписките на един или повече служители, като посочват изрично отговорния от тях.

Чл. 92. (1) Постъпващата документация по заявени процедури за оценяване и акредитация се съхранява текущо от експертите на постоянните комисии до приключване на процедурата.
(2) След приключване на процедурата докладите на експертната група и на постоянната комисия се предават за съхраняване в архива на агенцията.

Чл. 93. (1) Председателят на агенцията осигурява условия за квалификация и преквалификация на служителите в агенцията в съответствие с годишния план за обучение на служителите в администрацията по чл. 35, ал. 6 от Закона за държавния служител.
(2) На задължително обучение подлежат постъпилите за първи път на държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители.
(3) Председателят на агенцията осигурява обучението на лицата по ал. 2 в срок до една година от встъпването им в длъжност.

Чл. 94. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията се награждават с отличия със заповед на председателя на агенцията.
(2) Отличията на агенцията са:
1. грамота;
2. почетен знак.

Чл. 95. (1) Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,00 до 12,30 ч.
(3) За определени категории служители се допуска изпълнение на служебните задължения в работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по ал. 1, като извън времето на задължителното присъствие служителят може да отработва дневното работно време през определени дни в следващия или друг ден от същата работна седмица.
(4) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

Чл. 96. Пропускателният режим и другите специфични дейности, които са свързани с дейността на агенцията, се определят със заповед на председателя на агенцията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. За допускане, откриване и извършване на процедури за акредитация на научни специалности, по които се провежда обучение за образователна и научна степен "доктор" в Българската академия на науките, в Селскостопанската академия, в националните центрове по проблемите на общественото здраве и в други организации по чл. 47, ал. 1 от ЗВО, не се изисква институционална акредитация.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Процедурите за оценяване на проекти и за акредитация на институции и специалности, които са от системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се съгласуват със съответния министър.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Откритите и неприключили до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗВО (ДВ, бр. 17 от 2020 г.) процедури за институционална и програмна акредитация, за оценяване на проекти, както и откритите и неприключили процедури за следакредитационно наблюдение и контрол се провеждат и довършват по досегашния ред.

§ 4. Висшите училища, които желаят да подновят програмна акредитация на професионалните си направления/специалностите от регулираните професии, независимо от продължителността на срока и на валидност, подават заявления, придружени с цялата необходима за съответната акредитационна процедура документация, в срок не по-късно от 6 месеца преди момента на откриването и съгласно приетия от агенцията график.

§ 5. В едномесечен срок от влизането в сила на правилника председателят на агенцията прекратява трудовите договори на председателите на постоянните комисии по области на висше образование и на председателя на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол.


Приложение към чл. 3, ал. 1


Численост на персонала на Националната агенция за оценяване и акредитация - 30 щатни бройки

 

Председател

1

Заместник-председател

1

Главен секретар

1

Обща администрация

8

в т.ч.:

 

дирекция "Административно, финансово, правно-нормативно и информационно

обслужване"

8

Специализирана администрация

19

в т.ч.:

 

дирекция "Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол"

19  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти