Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Обн. ДВ. бр.82 от 18 Септември 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Създава Държавна агенция за научни изследвания и иновации като специализиран орган към Министерския съвет за разработване и изпълнение на политиката по научни изследвания, иновации и трансфер на технологии в Република България.
Чл. 2. Държавната агенция е юридическо лице на бюджетна издръжка и нейният председател е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

Чл. 3. Председателят на Държавната агенция се подпомага от двама заместник-председатели.

Заключителни разпоредби


§ 1. В двумесечен срок от влизането в сила на настоящото постановление Министерският съвет приема Устройствен правилник на Държавната агенция.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 47 от Закона за администрацията.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти