Logo Сряда, 12 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФРИЗЬОР"

В сила от 10.07.2020 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 815010 "Фризьор" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 815010 "Фризьор" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 8150101 "Фризьорство" и на трета степен за специалността 8150102 "Организация и технология на фризьорските услуги".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 815010 "Фризьор" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание на чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 9 от 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор" (ДВ, бр. 19 от 2010 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2

 
 
 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Фризьор"

Професионално направление:

 

815

Фризьорски и козметични услуги

 

Наименование на професията:

 

815010

Фризьор

Специалности:

Степен на професионална квалификация

Ниво по НКР

Ниво по ЕКР

8150101

Фризьорство

Втора

3

3

8150102

Организация и технология на фризьорските услуги

Трета

4

4

 
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на квалификация по професия "Фризьор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-2973 от 28.11.2019 г.) изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище към кандидатите са:
за ученици:
за втора степен - завършено основно образование;
за трета степен - завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години:
за втора степен - завършен първи гимназиален етап;
за трета степен - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование "Услуги за личността".
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование "Услуги за личността".
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията "Фризьор" или част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или самостоятелно учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
2.1.1. Основни трудови дейности на придобилия втора степен на професионална квалификация по специалността "Фризьорство":
• Предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите фризьорски услуги и продукти.
• Диагностицира състоянието на косата и кожата около нея за прилагане на подходяща услуга.
• Консултира клиентите при избора на услуга.
• Предоставя разнообразни фризьорски услуги - подстригване, изсушаване, оформяне на прическа, обезцветяване, оцветяване и текстуриране на косата и др.
• Познава и прилага установените стандарти за обслужване при фризьорските услуги.
• Дава препоръки и консултира клиента за полагане на подходящи грижи за косата в домашни условия.
• Предлага различни варианти на клиента, като проявява творчество и оригиналност при художественото оформление на прическата.
Всички трудови дейности фризьорът извършва в съответствие с изискванията на нормативните документи за безопасна работа с козметични продукти за коса.
При изпълнение на своите професионални задължения фризьорът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, правилно да преценява и да умее да взема бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да проявява отговорност, комбинативност и дискретност. Предвид спецификата на професията фризьорът трябва да владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация с клиенти.
Добрият външен вид и обща култура са от голямо значение за качественото обслужване на клиентите.
2.1.2. Основни трудови дейности на придобилия трета степен на професионална квалификация по специалността "Организация и технология на фризьорските услуги":
• Създава технологии за процедурите във фризьорската дейност.
• Организира и следи за прилагането на технологиите при упражняване на фризьорската дейност с цел осигуряване високо качество на услугите.
• Създава правила за работа в съответствие с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и носи отговорност за тяхното стриктно спазване.
• Контролира външния вид и спазването на изискванията за работно облекло на персонала в салона.
• Носи отговорност за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа.
• Познава съвременните технологии и избира подходящи апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите.
• Организира въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите, които се предоставят.
• Изготвя разходни норми за време на изпълнение на услуга и за вложените продукти и консумативи.
• Създава условия за работа в екип, проявява коректност и лоялност.
Фризьорът трябва да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и за опазване на околната среда; да опазва здравето на клиента, като предоставя качествена услуга в съответствие с технологията; да полага необходимите грижи за състоянието на инструментите и оборудването; да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация при използване на апарати, съоръжения и друго оборудване.
Фризьорът работи в салони за красота - на обособени фризьорски работни места; в специализирани фризьорски салони - на обособени работни станции; в търговски обекти и круизни кораби; или предлага услугата по домовете на клиентите.
Местата, където се предлагат услугите, трябва да отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 2006 г. на МЗ за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).
Наемането и определянето на работното време на фризьора се договаря с работодателя при спазване на Кодекса на труда. Фризьорът може да работи и като самонаето лице.
В своята професионална дейност той използва козметични продукти за коса; инструменти и оборудване за фризьорство; работно облекло; лични предпазни средства; компютри със специализиран софтуер, подпомагащ организацията, координацията и отчета на дейността.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността "Фризьорство" могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността "Организация и технология на фризьорските услуги", като обучението им по общопрофесионалната и по част от отрасловата и специфичната подготовка се зачита.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността "Организация и технология на фризьорските услуги" могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по специалността "Инструкторска дейност по фризьорски услуги" от професията "Инструктор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), като обучението им по общопрофесионалната и по част от отрасловата и специфичната подготовка се зачита.
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията "Фризьорство" могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-815 от 23.12.2019 г.
Съгласно НКПД - 2011 придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Фризьор" могат да заемат следните длъжностите 5141: 5141-2001 "Фризьор", както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Фризьор" могат да заемат длъжностите 5141-2001 "Фризьор" и 5169-3008 "Организатор дейности", както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене (ЕРУ) и на резултатите от учене (РУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка - единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Спазва хигиенните норми и разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
1.2. РУ Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
1.3. РУ Предотвратява и овладява аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги" с втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Участва в обработване на информация с ИКТ
4.2. РУ Комуникира с ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на труда
5.1. РУ Подготовка на работното място
5.2. РУ Организация на работното място
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 7. Професионална етика и професионално развитие
7.1. РУ Спазва професионалната етика в своята работа
7.2. РУ Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развитие на личностните качества
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Фризьорство" - втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 8. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
8.1. РУ Притежава основни биологични знания за човешката кожа и косъм
8.2. РУ Притежава основни познания по анатомия на човешката кожа и косъм
8.3. РУ Притежава основни познания по физиология на човешката кожа и косъм
8.4. РУ Притежава основни познания за алергичните реакции
ЕРУ 9. Предоставяне на услугата мъжко и дамско подстригване
9.1. РУ Предлага и извършва услугата мъжко подстригване
9.2. РУ Предлага и извършва услугата дамско подстригване
ЕРУ 10. Предоставяне на услугата удължаване и сгъстяване на коса
10.1. РУ Консултира клиента за услугата удължаване и сгъстяване на косата
10.2. РУ Извършва услугата удължаване и сгъстяване на косата
ЕРУ 11. Предоставя услугата обезцветяване на косата
11.1. РУ Предлага различни техники за обезцветяване на косата с подходящи козметични продукти
11.2. РУ Обезцветява кичури с фолио и шапка
11.3. РУ Обезцветява цяла естествена и боядисана коса
ЕРУ 12. Колористика и боядисване на коса
12.1. РУ Познава видовете амонячни, безамонячни бои и окислители
12.2. РУ Боядисва косата в различни тонове - руси, тъмни, червени и побелели коси
ЕРУ 13. Дневни прически и вечерни прически
13.1. РУ Изсушава косата със сешоар и четка
13.2. РУ Оформя прическа с маша и преса
13.3. РУ Създава прическа "кок"
ЕРУ 14. Предлагане и извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)
14.1. РУ Изпълнява процедурата за трайно химично изправяне на косата
14.2. РУ Изпълнява процедурата за трайно къдрене на косата
ЕРУ по обща професионална подготовка - единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 15. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
15.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
15.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
15.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 16. Икономика
16.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
16.2. РУ Познава характеристиките на дейността на фирмата
ЕРУ 17. Предприемачество
17.1. РУ Познава основите на предприемачеството
17.2. РУ Формира предприемаческо поведение
17.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги" с трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 18. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
18.1. РУ Обработва информация с ИКТ
18.2. РУ Комуникира с ИКТ
18.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
18.4. РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ
18.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 19. Организация на труда
19.1. РУ Организира работния процес
19.2. РУ Отговаря за разпределението на дейностите
ЕРУ 20. Комуникация и чужд език
20.1. РУ Общува ефективно в работния екип
20.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
20.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 21. Професионална етика и професионално развитие
21.1. РУ Спазва професионалната етика в своята работа
21.2. РУ Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развитие на личностните качества
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 22. Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
22.1. РУ Притежава основни биологични знания за човешката кожа и косъм
22.2. РУ Притежава основни познания по анатомия на човешката кожа и косъм
22.3. РУ Притежава основни познания по физиология на човешката кожа и косъм
22.4. РУ Притежава основни познания за алергичните реакции
ЕРУ 23. Предоставяне на услугата мъжко и дамско подстригване
23.1. РУ Предлага и извършва услугата мъжко подстригване
23.2. РУ Предлага и извършва услугата дамско подстригване
ЕРУ 24. Предоставяне на услугата удължаване и сгъстяване на коса
24.1. РУ Консултира клиента за услугата удължаване и сгъстяване на косата
24.2. РУ Извършва услугата удължаване и сгъстяване на косата
ЕРУ 25. Предоставя услугата обезцветяване на косата
25.1. РУ Предлага различни техники за обезцветяване на косата с подходящи козметични продукти
25.2. РУ Обезцветява кичури с фолио и шапка
25.3. РУ Обезцветява цяла естествена и боядисана коса
ЕРУ 26. Колористика и боядисване на коса
26.1. РУ Познава видовете амонячни, безамонячни бои и окислители
26.2. РУ Боядисва косата в различни тонове - руси, тъмни, червени и побелели коси
ЕРУ 27. Дневни прически и вечерни прически
27.1. РУ Изсушава косата със сешоар и четка
27.2. РУ Оформя прическа с маша и преса
27.3. РУ Създава прическа "кок"
ЕРУ 28. Предлагане и извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)
28.1. РУ Изпълнява процедурата за трайно химично изправяне на косата
28.2. РУ Изпълнява процедурата за трайно къдрене на косата
ЕРУ 29. Организация на фризьорските услуги
29.1. РУ Планира и организира работата в салона
29.2. РУ Организира ефективното и ефикасно използване на оборудването
29.3. РУ Работи със специализиран софтуер
29.4. РУ Грижи се за минимизиране на рисковете от професионални заболявания на персонала и осигурява безопасността на потребителите на услуги
ЕРУ 30. Технология на фризьорските услуги
30.1. РУ Организира технологичния процес на извършване на конкретна услуга
30.2. РУ Контролира технологичния процес на извършване на конкретна услуга

ЕРУ по обща професионална подготовка за професии с втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 1

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 1.1:

Спазва хигиенните норми и разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

 

• Познава основните нормативни документи за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

• Познава професионалните и здравните рискове при различните видове трудови дейности

• Знае защитните приспособления и средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Организира трудовите дейности, опазвайки живота и здравето - своите и на околните

• Осигурява безопасността на работното място

Компетентности

• Спазва стриктно изискванията за безопасност и се отнася с отговорност към опазване на живота и здравето на клиентите

Резултат от учене 1.2:

Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда

Знания

• Посочва рисковете от замърсяване на околната среда

• Познава нормативните изисквания за опазване на околната среда

• Познава специализирани уреди за проверка на концентрацията на вредни вещества и замърсители във въздуха

Умения

• Проверява за наличие на вредни вещества

• Прилага дейности за поддържане на допустимите норми на замърсяване

• Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезли от употреба материали, спазвайки изискванията за събиране и съхранение

Компетентности

• Анализира причините за екологично замърсяване

• Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Предотвратява и овладява аварийни ситуации

Знания

• Знае терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Познава нормативните документи за аварийна безопасност

• Познава правилата за работа при аварии и аварийни ситуации

• Познава реда за разследване на аварии и злополуки

• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Организира действията на екипа при аварии

• Оказва първа помощ на пострадали

Компетентности

• Действа адекватно и отговорно при възникнали аварийни ситуации в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

• Учебен кабинет

 
ЕРУ 2

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с икономическите проблеми - оскъдност, ресурси, избор и др.

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността на фирмата

Знания

 

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности

• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадена фирма

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството

• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

 

ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги" с втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 4

Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет

• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)

• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация

• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

• Използва електронна поща

• Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове онлайн

• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Умения

• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2:

• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Условия за провеждане на оценяването:

 

За средства 1 и 2:

• Учебен/компютърен кабинет

• Персонален компютър или лаптоп

• Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време.

• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

 

ЕРУ 5

Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Плетач

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 5.1:

Подготовка на работното място

Знания

• Познава правилата за работа на работното място

• Описва технологията на работа

• Познава видовете инструктаж

Умения

• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност

• Спазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ в ателието

Резултат от учене 5.2:

Организация на работното място

Знания

• Познава правилата за рационална организация на работното място

Умения

• Работи по схема, като спазва ЗБУТ

• Открива грешки от технологичен характер

• При техническа неизправност уведомява съответното длъжностно лице

• Поддържа ред и чистота на работното място

Компетентности

• Изпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията за качество

• Способен е да отстранява грешки от технологичен характер

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит

Средство 2:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа

За средство 2:

• Ефективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача

ЕРУ 6

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

• Познава етичните норми на комуникацията

• Познава правилата за вербална и невербална комуникация

• Познава ефективното поведение при конфликти

• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

• Води делова комуникация - писмена и устна

• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

• Провежда ефективна комуникация с потребителите съобразно индивидуалните им характеристики

• Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги

• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене 6.3:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

• Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

• Разговори на професионални теми на чужд език

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

 

ЕРУ 7

Наименование на единицата:

Професионална етика и професионално развитие

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 7.1:

Спазва професионалната етика в своята работа

Знания

• Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

• Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура

Умения

• Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

Компетентности

• Спазва конфиденциалност, проявява дискретност, отнася се с уважение към клиентите и екипа

Резултат от учене 7.2:

Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развитие на личностните качества

Знания

• Познава възможностите за професионално развитие

• Следи за новостите в бранша

Умения

• Прилага на практика наученото от участието си във:

- семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения

- технически обучения, организирани от търговски организации

- специализирани изложения

- обучения за повишаване на квалификацията

- обучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация

Компетентности

• Постига професионално развитие, като прилага новостите в бранша

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични знания за същността на професионалната етика

За средство 2:

• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Фризьорство" - втора степен на професионална квалификация

ЕРУ 8

Наименование на единицата:

Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло

 

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 8.1:

Притежава основни биологични знания за човешката кожа и косъм

Знания

• Познава устройството на клетките на кожата

• Познава устройството на клетките на косъма

• Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции на клетките на кожата и косъма

• Познава причините за промяна в състоянието на косъма и начините за профилактика

• Познава принципите, по които въздействат върху косъма различните процедури, продукти, активни вещества и др.

Умения

• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху клетките на кожата и косъма

Компетентности

• При необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти - при констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от външни въздействия

Резултат от учене 8.2:

Притежава основни познания по анатомия на човешката кожа и косъм

Знания

• Познава устройството на косъма и кожата

Умения

• Разпознава различните състояния на косъма

• Разпознава различните състояния или заболявания на кожата около косата

• Разпознава признаците за поява на алергични реакции

Компетентности

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея и разпознава състоянията, при които не трябва да се прави обработка на косата

• Определя моментното състояние на косата и кожата около нея за прилагане на подходяща и безопасна за здравето процедура

Резултат от учене 8.3:

Притежава основни познания по физиология на човешката кожа и косъм

Знания

• Познава принципите на функциониране на клетките на косата и кожата

• Познава основните физиологични процеси, свързани с косата

• Познава видовете заболявания по косата и кожата около нея, знае причините за тяхната поява

• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и косата

Умения

• Анализира причините за промяна на физиологията на косата и кожата

Компетентности

• Разпознава промените в косъма и кожата около него и препоръчва консултация с лекар специалист

• Преценява въздействието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и косата

Резултат от учене 8.4:

Притежава основни познания за алергичните реакции

Знания

• Познава различните видове алергични реакции

Умения

• Разпознава симптомите на алергичните реакции

Компетентности

• Взима решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на клиента

Средства за оценяване:

• Средство 1:

• Тест

• Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

• За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

• За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на косата и кожата около нея

• Владее основни теоретични познания за алергичните реакции

• За средство 2:

• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус

 

ЕРУ 9

Наименование на единицата:

Предоставяне на услугата мъжко и дамско подстригване

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 9.1:

Предлага и извършва услугата мъжко подстригване

Знания

• Познава различни техники за мъжко подстригване и тяхната технологична последователност (ниско, средно, високо)

• Познава техники за стилизиране на подстригването

• Познава различни видове козметични продукти за измиване и подхранване

• Познава съвременни стилове в мъжкото подстригване

• Познава инструментите, пособията и материалите, които се използват при мъжко подстригване

• Познава актуалните тенденции в мъжкото подстригване

Умения

• Запознава клиента с възможните техники за мъжко подстригване и стилизиране

• Прилага различни техники за мъжко подстригване (ниско, средно, високо)

• Прилага техники за стилизиране на съответното подстригване

• Използва правилно различни видове козметични продукти за измиване и подхранване

• Използва правилно инструменти, пособия и материали при мъжко подстригване

Компетентности

• Консултира се с клиента относно формата и дължината на косата съобразно формата на лицето; предлага подходяща визия

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея, предлага и прилага конкретни продукти за измиване и подхранване, използвайки подходящи масажни техники

• Проявява естетически усет и професионализъм при предлагане и извършване на различни видове мъжки подстригвания, като се съобразява с предпочитанията на клиента и модните тенденции

Резултат от учене 9.2:

Предлага и извършва услугата дамско подстригване

Знания

• Познава различни техники за дамско подстригване и тяхната технологична последователност

• Познава техники за стилизиране на съответното подстригване

• Познава различни видове козметични продукти за измиване и подхранване

• Познава съвременни стилове в дамското подстригване

• Познава инструментите, пособията и материалите, които се използват при дамско подстригване

• Познава актуалните тенденции в дамското подстригване

Умения

• Запознава клиента с възможните техники за дамско подстригване и стилизиране

• Прилага различни техники за дамско подстригване

• Прилага техники за стилизиране

• Използва правилно различни видове козметични продукти за измиване и подхранване

• Използва правилно инструменти, пособия и материали при дамско подстригване

Компетентности

• Провежда консултация с клиента относно формата и дължината на косата съобразно формата на лицето и предлага подходящ дизайн

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея, предлага и прилага конкретни измивни и подхранващи продукти с подходящи масажни техники

• Проявява естетически усет и професионализъм при предлагане и извършване на различни видове дамско подстригване, като се съобразява с предпочитанията на клиента и модните тенденции

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1: Учебен кабинет

За средство 2: Учебен практически кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия в сферата на фризьорските услуги

• Описва правилно технологичната последователност при предоставяне на фризьорска услуга

За средство 2:

• Изпълнение на практическа задача - фризьорска услуга мъжко или дамско подстригване (по жребий)

 

ЕРУ 10

Наименование на единицата:

Предоставяне на услугата удължаване и сгъстяване на коса

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 10.1:

Консултира клиента за услугата удължаване и сгъстяване на косата

Знания

• Познава методите за удължаване и сгъстяване на косата

Умения

• Обяснява на клиента различните методи за удължаване и сгъстяване на косата

Компетентности

• Препоръчва на клиента най-подходящия метод за удължаване и сгъстяване на косата

• Предлага на клиента козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

Резултат от учене 10.2:

Извършва услугата удължаване и сгъстяване на косата

Знания

• Знае технологичната последователност при изпълнение на различни техники за удължаване и сгъстяване на косата

Умения

• Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с пришиване

• Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с капси

• Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с кератин (на кичури)

Компетентности

• Прилага самостоятелно различните методи за удължаване и сгъстяване на косата, като следва стриктно технологичната последователност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Практическо занятие

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Учебен практически кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични понятия, свързани с методите за удължаване и сгъстяване на косата

За средство 2:

• Решава точно и вярно казус, свързан с правилния избор на метод за удължаване и сгъстяване косата на клиента

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно практическа задача за удължаване на косата по предварително дефинирано задание

 

ЕРУ 11

Наименование на единицата:

Предоставя услугата обезцветяване на косата

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 11.1:

Предлага различни техники за обезцветяване на косата с подходящи козметични продукти

Знания

• Знае основните съставки на амонячните и безамонячните обезцветители и окислители

• Познава различни видове обезцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Знае препоръчителната продължителност за престой на различните видове препарати върху косата

Умения

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея

• Консултира клиента за очакваните резултати от процедурата

• Разпознава състоянието на косъма и кожата и заболяванията, при които процедурата е противопоказна

• Прави 48-часов тест на клиента за алергии (при необходимост)

Компетентности

• Прилага различни техники на обезцветяване на косата, като избира подходящ препарат според структурата и вида на косата на клиента

• Предлага и прилага различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

Резултат от учене 11.2:

Обезцветява кичури с фолио и шапка

Знания

• Познава необходимите за процедурата материали и консумативи

• Познава различните варианти за обезцветяване на кичури с фолио

• Познава различни варианти за обезцветяване на кичури с шапка

Умения

• Обезцветява кичури с фолио

• Отделя кичури, нанася обезцветяващ препарат, завива фолиото

• Преценява частта от косата, която да бъде оформена на кичури с шапка, и частта, оформена на кичури с фолио

Компетентности

• Следи за качественото изпълнение на процедурата и стриктно спазва правилата за безопасност

Резултат от учене 11.3:

Обезцветява цяла естествена и боядисана коса

Знания

• Знае технологията за работа при обезцветяване на естествена или боядисана коса (според дължината на косата)

Умения

• Смесва и нанася правилния обезцветител според базата на косата и желания резултат

• Нанася обезцветяващ продукт според дължината на косата и това дали е естествена, или боядисана

• Изсветлява косата чрез измиване с обезцветител (декапаж)

Компетентности

• Преценява вида на обезцветителя, който да използва, и вида на оксиданта

• Преценява продължителността на процедурата, според поставената цел и състоянието на косата, спрямо това дали е естествена, или боядисана

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с използването на обезцветяващи химични продукти върху косата, спрямо това дали е естествена, или боядисана

За средство 2:

• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на определен казус

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно практическа задача, свързана с услугата обезцветяване на косата по предварително дефинирано задание

 

ЕРУ 12

Наименование на единицата:

Колористика и боядисване на коса

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 12.1:

Познава видовете амонячни, безамонячни бои и окислители

Знания

• Знае основните съставки, действието и последствията от прилагането на амонячни и безамонячни бои и окислители

• Познава различни видове оцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Знае препоръчителната продължителност за престой на различните видове бои върху косата

• Познава възможните нежелани реакции при използването на различни видове бои и адекватната реакция при необходимост

Умения

            -

Компетентности

            -

Резултат от учене 12.2:

Боядисва косата в различни тонове - руси, тъмни, червени и побелели коси

Знания

• Познава основните цветове и оттенъци

• Знае технологията за работа при боядисване в руси, тъмни, червени тонове

• Познава различни техники за нанасяне на боята според цвета

• Познава различни смесвания на боята с оксидант в зависимост от цвета

• Познава техники за матиране на косата

Умения

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея

• Разпознава състоянието на косъма и кожата и заболяванията, при които процедурата е противопоказна

• При необходимост прави 48-часов тест на клиента за алергии

• Смесва правилно боя с оксидант

• Нанася и комбинира различни бои според цвета на косата (руси, тъмни, червени, побелели коси)

Компетентности

• Препоръчва на клиента подходящи боя и нюанс според цвета и структура на косата, като се съобразява с предпочитанията на клиента

• Прилага безопасно различни техники за нанасяне на боята според цвета на косата, като спазва технологичната последователност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

Учебен кабинет (теория)

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с колористика и боядисване на косата

За средство 2:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с прилагане на конкретна техника за боядисване

 

ЕРУ 13

Наименование на единицата:

Дневни прически и вечерни прически

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 13.1:

Изсушава косата със сешоар и четка

Знания

• Познава основните инструменти и пособия за изсушаване на косата

• Знае последователността на работа с основните инструменти, материали и пособия за изсушаване на косата (четка, сешоар и др.), начините за осигуряване на термозащита, както и въздействието върху косата

• Познава техники за изсушаване на косата със сешоар с различни четки

Умения

• Нанася продукт за термозащита

• Борави правилно със съответния набор от инструменти и пособия за изсушаване на косата

• Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти

Компетентности

• Прилага различни техники за изсушаване на косата, като се съобразява с индивидуалната структура на косата на клиента и с неговите предпочитания

Резултат от учене 13.2:

Оформя прическа с маша и преса

Знания

• Знае технологичната последователност за работа с маша и преса

• Запознат е с очаквания резултат, който се цели, след използването на различни видове електроуреди

• Познава основните инструменти, материали и пособия за оформяне с термозащита на прическа, както и тяхното въздействие върху косата

Умения

• Нанася продукт за термозащита

• Изправя косата с преса

• Къдри коса, като използва преса или маша

• Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти

Компетентности

• Проявява творчество и предлага оригинални решения при оформянето на прическа с маша и преса, като използва правилно и безопасно съответните инструменти и пособия и се съобразява с индивидуалните желания на клиента

Резултат от учене 13.3:

Създава прическа "кок"

Знания

• Познава различните вечерни прически "кок"

• Познава технологичната последователност за оформяне на различни вечерни прически "кок"

• Познава основните инструменти, материали и пособия за оформяне на прическа "кок"

• Познава козметични продукти за стилизиране на косата

Умения

• Повдига косата и я закрепва

• Използва конструкция в косата

• Украсява и декорира косата в зависимост от случая, за който е предназначена вечерната прическа

• Финализира и стилизира прическата

• Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти

• Работи с различни видове технически средства и уреди за постигане на желания резултат

• Предлага и прилага конкретни продукти за измиване и подхранване с подходящи масажни техники

Компетентности

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея и предлага на клиента стилен и елегантен "кок" според събитието, за което е предназначена прическата, като отчита индивидуалните предпочитания на клиента

• Проявява естетически усет при създаването на различни вечерни прически "кок" и стриктно съблюдава технологията за работа

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Изпълнение на практическо занятие

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Учебен кабинет (по практика)

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с технологията за работа при предоставяне на фризьорската услуга - дневни и вечерни прически

За средство 2:

• Решава точно и вярно поставен казус по предварително задание, свързан с технологията за работа при предоставяне на фризьорската услуга - дневни и вечерни прически

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с технологията за работа при предоставяне на фризьорската услуга - дневни и вечерни прически

 

ЕРУ 14

Наименование на единицата:

Предлагане и извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 14.1:

Изпълнява процедурата за трайно химично изправяне на косата

Знания

• Познава различни техники за химично изправяне на косата с подходящи козметични продукти

• Познава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата

• Знае различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

• Знае технологията за работа при изпълнение на процедурата за трайно химическо изправяне на косата

• Запознат е с вариантите за трайно химическо изправяне на косата

Умения

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея

• При необходимост прилага 48-часов тест за алергии

• Прилага различни техники за химично изправяне на косата с подходящи козметични продукти

• Нанася крем за химично изправяне на косата

• Подрежда кичурите с нанесения продукт

Компетентности

• Изпълнява стриктно процедурата за трайно химично изправяне на косата, като спазва технологията за работа

• Препоръчва на клиента подходящи козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

Резултат от учене 14.2:

Изпълнява процедурата за трайно къдрене на косата

Знания

• Познава характеристиките на продуктите за трайно къдрене

• Познава различни техники за къдрене на косата с подходящи козметични продукти

• Познава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата

• Знае различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

• Знае технологията за работа при изпълнение на процедурата за трайно къдрене на косата

• Запознат е с вариантите за нанасяне, изпълнение и времетраене на процедурата за трайно къдрене на косата

Умения

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея

• При необходимост прилага 48-часов тест за алергии

• Прилага различни техники за къдрене на косата с подходящи козметични продукти

• Навива ролките, нанася къдрин и фиксаж

Компетентности

• Изпълнява стриктно процедурата за къдрене на косата, като спазва технологията за работа

• Препоръчва на клиента подходящи козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Учебен кабинет по практика

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с технологията за работа при извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

За средство 2:

• Решава точно и вярно поставен казус по предварително задание, свързано с технологията за работа при извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с технологията за работа при извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

 

ЕРУ по обща професионална подготовка - единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация

ЕРУ 15

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 15.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

• Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

• Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 15.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда

• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

• Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 15.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Описва основните рискови и аварийни ситуации

• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

• Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

• Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

• Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

• Оказва първа помощ на пострадали при авария

• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

• Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Решаване на тест

Средство 2:

• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

 

За средство 1:

Владее теоретичните знания за:

• хигиенните норми;

• здравословните и безопасни условия на труд на работното място;

• превантивната дейност за опазване на околната среда;

• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали

За средство 2:

• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация

• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 

ЕРУ 16

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 16.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• Познава общата теория на пазарната икономика

• Запознат е с основните икономически проблеми - оскъдност, ресурси, избор

• Знае ролята на държавата в пазарната икономика

• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 16.2:

Познава характеристиките на дейността на фирмата

 

Знания

 

• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

• Дефинира основни икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности

• Способен е да анализира основните икономически принципи в контекста на производствената дейност на фирмата

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

 

ЕРУ 17

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 17.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството

• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира практически примери за успешно управление на дейността на салона

Компетентности

• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 17.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

 

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение

• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 17.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

• Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството

За средство 2:

• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

 

ЕРУ по отраслова професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги" с трета степен на професионална квалификация

ЕРУ 18

Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 18.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки

• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

• Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

• Знае за съществуването на облачни услуги

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии

• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 18.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща

• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Умения

• Използва електронна поща

• Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

• Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

• Използва електронни услуги за онлайн пазаруване

• Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 18.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Умения

• Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 18.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

• Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

• Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

• Активира филтри на електронна поща против спам

• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 18.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

• Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

• Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)

Компетентности

• Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2:

• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Средство 3:

• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 4:

• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение

Средство 5:

• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оценяването:

• Учебен/компютърен кабинет

• Персонален компютър или лаптоп

• Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

 

ЕРУ 19

Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 19.1:

Организира работния процес

Знания

• Познава структурата на организацията, в която работи

• Познава методи за нормиране на работния процес

• Познава основните нормативни документи, свързани с професията

• Познава изискванията за планиране на необходимите ресурси

Умения

• Планира работния процес

• Съставя график на работните задачи

• Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с професията

Компетентности

• Организира работния процес за постигане на ефективно изпълнение на задачите

• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 19.2:

Отговаря за разпределението на дейностите

Знания

• Познава видовете трудови дейности

• Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности

• Познава начините за организация на трудовите дейности

Умения

• Спазва етичните норми на поведение

• Участва в изграждането на етична работна среда

Компетентности

• Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

• Способен е ефективно да разпределя дейностите

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес

За средство 2:

• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес

 

ЕРУ 20

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 20.1:

Общува ефективно в работен екип

Знания

• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Осъществява комуникация в работен порядък с екипа

Компетентности

• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

• Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене 20.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

• Описва етичните норми в комуникацията

• Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация

• Посочва адекватно поведение при конфликт

• Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

• Води делова комуникация - писмена и устна

• Избягва конфликтни ситуации

• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

• Провежда ефективна устна и писмена комуникация, като се съобразява с индивидуалните характеристики на всеки участник в комуникационния процес

Резултат от учене 20.3:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)

• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

• Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

 

ЕРУ 21

Наименование на единицата:

Професионална етика и професионално развитие

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 21.1:

Спазва професионалната етика в своята работа

Знания

• Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

• Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура

Умения

• Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика

Компетентности

• Спазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение към клиентите и към членовете на екипа

Резултат от учене 21.2:

Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и развитие на личностните качества

Знания

• Познава възможностите за професионално развитие

• Следи за новости в бранша

Умения

• Прилага наученото от участието си във:

- семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения

- технически обучения, организирани от търговски организации

- специализирани изложения

- обучения за повишаване на квалификацията

- обучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация

• Прилага новостите в бранша

Компетентности

• Проявява готовност за надграждане на професионалните си знания, умения и компетентности и развитие на личностните качества

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични знания за същността на професионалната етика

За средство 2:

• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

 

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност "Организация и технология на фризьорските услуги" - трета степен на професионална квалификация

ЕРУ 22

Наименование на единицата:

Биология, анатомия и физиология на човешкото тяло

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 22.1:

Притежава основни биологични знания за човешката кожа и косъм

Знания

• Познава устройството на клетките на кожата

• Познава устройството на клетките на косъма

• Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции на клетките на кожата и косъма

• Познава причините за промяна в състоянието на косъма и начините за профилактика

• Познава принципите, по които въздействат върху косъма различните процедури, продукти, активни вещества и др.

Умения

• Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху клетките на кожата и косъма

Компетентности

• При необходимост насочва клиента за консултация към други специалисти - при констатирана реакция или при съмнение за такава върху кожата, причинена от външни въздействия

Резултат от учене 22.2:

Притежава основни познания по анатомия на човешката кожа и косъм

Знания

• Познава устройството на косъма и кожата

Умения

• Разпознава различните състояния на косъма

• Разпознава различните състояния или заболявания на кожата около косата

• Разпознава признаците за поява на алергични реакции

Компетентности

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея и разпознава състоянията, при които не трябва да се прави обработка на косата

• Определя моментното състояние на косата и кожата около нея за прилагане на подходяща и безопасна за здравето процедура

Резултат от учене 22.3:

Притежава основни познания по физиология на човешката кожа и косъм

Знания

• Познава принципите на функциониране на клетките на косата и кожата

• Познава основните физиологични процеси, свързани с косата

• Познава видовете заболявания по косата и кожата около нея, знае причините за тяхната поява

• Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и косата

Умения

• Анализира причините за промяна на физиологията на косата и кожата

Компетентности

• Разпознава промените в косъма и кожата около него и препоръчва консултация с лекар специалист

• Преценява въздействието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и косата

Резултат от учене 22.4:

Притежава основни познания за алергичните реакции

Знания

• Познава различните видове алергични реакции

Умения

• Разпознава симптомите на алергичните реакции

Компетентности

• Взима решение за адекватно действие в зависимост от състоянието на клиента

Средства за оценяване:

• Средство 1:

• Тест

• Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

• За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

• За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с биологията, анатомията, физиологията на косата и кожата около нея

• Владее основни теоретични познания за алергичните реакции

• За средство 2:

• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на конкретен казус

 

ЕРУ 23

Наименование на единицата:

Предоставяне на услугата мъжко и дамско подстригване

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 23.1:

Предлага и извършва услугата мъжко подстригване

Знания

• Познава различни техники за мъжко подстригване и тяхната технологична последователност (ниско, средно, високо)

• Познава техники за стилизиране на подстригването

• Познава различни видове козметични продукти за измиване и подхранване

• Познава съвременни стилове в мъжкото подстригване

• Познава инструментите, пособията и материалите, които се използват при мъжко подстригване

• Познава актуалните тенденции в мъжкото подстригване

Умения

• Запознава клиента с възможните техники за мъжко подстригване и стилизиране

• Прилага различни техники за мъжко подстригване (ниско, средно, високо)

• Прилага техники за стилизиране на съответното подстригване

• Използва правилно различни видове козметични продукти за измиване и подхранване

• Използва правилно инструменти, пособия и материали при мъжко подстригване

Компетентности

• Консултира се с клиента относно формата и дължината на косата съобразно формата на лицето; предлага подходяща визия

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея, предлага и прилага конкретни продукти за измиване и подхранване, използвайки подходящи масажни техники

• Проявява естетически усет и професионализъм при предлагане и извършване на различни видове мъжки подстригвания, като се съобразява с предпочитанията на клиента и модните тенденции

Резултат от учене 23.2:

Предлага и извършва услугата дамско подстригване

Знания

• Познава различни техники за дамско подстригване и тяхната технологична последователност

• Познава техники за стилизиране на съответното подстригване

• Познава различни видове козметични продукти за измиване и подхранване

• Познава съвременни стилове в дамското подстригване

• Познава инструментите, пособията и материалите, които се използват при дамско подстригване

• Познава актуалните тенденции в дамското подстригване

Умения

• Запознава клиента с възможните техники за дамско подстригване и стилизиране

• Прилага различни техники за дамско подстригване

• Прилага техники за стилизиране

• Използва правилно различни видове козметични продукти за измиване и подхранване

• Използва правилно инструменти, пособия и материали при дамско подстригване

Компетентности

• Провежда консултация с клиента относно формата и дължината на косата съобразно формата на лицето и предлага подходящ дизайн

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея, предлага и прилага конкретни измивни и подхранващи продукти с подходящи масажни техники

• Проявява естетически усет и професионализъм при предлагане и извършване на различни видове дамско подстригване, като се съобразява с предпочитанията на клиента и модните тенденции

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

• Учебен кабинет

За средство 2:

• Учебен практически кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия в сферата на фризьорските услуги

• Описва правилно технологичната последователност при предоставяне на фризьорска услуга

За средство 2:

• Изпълнение на практическа задача - фризьорска услуга мъжко или дамско подстригване (по жребий)

 

ЕРУ 24

Наименование на единицата:

Предоставяне на услугата удължаване и сгъстяване на коса

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 24.1:

Консултира клиента за услугата удължаване и сгъстяване на косата

Знания

• Познава методите за удължаване и сгъстяване на косата

Умения

• Обяснява на клиента различните методи за удължаване и сгъстяване на косата

Компетентности

• Препоръчва на клиента най-подходящия метод за удължаване и сгъстяване на косата

• Предлага на клиента козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

Резултат от учене 24.2:

Извършва услугата удължаване и сгъстяване на косата

Знания

•  Знае технологичната последователност при изпълнение на различни техники за удължаване и сгъстяване на косата

Умения

• Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с пришиване

• Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с капси

• Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с кератин (на кичури)

Компетентности

• Прилага самостоятелно различните методи за удължаване и сгъстяване на косата, като следва стриктно технологичната последователност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Практическо занятие

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Учебен практически кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основните теоретични понятия, свързани с методите за удължаване и сгъстяване на косата

За средство 2:

• Решава точно и вярно казус, свързан с правилния избор на метод за удължаване и сгъстяване косата на клиента

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно практическа задача за удължаване на косата по предварително дефинирано задание

 

ЕРУ 25

Наименование на единицата:

Предоставя услугата обезцветяване на косата

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 25.1:

Предлага различни техники за обезцветяване на косата с подходящи козметични продукти

Знания

• Знае основните съставки на амонячните и безамонячните обезцветители и окислители

• Познава различни видове обезцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Знае препоръчителната продължителност за престой на различните видове препарати върху косата

Умения

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея

• Консултира клиента за очакваните резултати от процедурата

• Разпознава състоянието на косъма и кожата и заболяванията, при които процедурата е противопоказна

• Прави 48-часов тест на клиента за алергии (при необходимост)

Компетентности

• Прилага различни техники на обезцветяване на косата като избира подходящ препарат според структурата и вида на косата на клиента

• Предлага и прилага различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

Резултат от учене 25.2:

Обезцветява кичури с фолио и шапка

Знания

• Познава необходимите за процедурата материали и консумативи

• Познава различните варианти за обезцветяване на кичури с фолио

• Познава различни варианти за обезцветяване на кичури с шапка

Умения

• Обезцветява кичури с фолио

• Отделя кичури, нанася обезцветяващ препарат, завива фолиото

• Преценява частта от косата, която да бъде оформена на кичури с шапка, и частта, оформена на кичури с фолио

Компетентности

• Следи за качественото изпълнение на процедурата и стриктно спазва правилата за безопасност

Резултат от учене 25.3:

Обезцветява цяла естествена и боядисана коса

Знания

• Знае технологията за работа при обезцветяване на естествена или боядисана коса (според дължината на косата)

Умения

• Смесва и нанася правилния обезцветител според базата на косата и желания резултат

• Нанася обезцветяващ продукт според дължината на косата и това дали е естествена, или боядисана

• Изсветлява косата чрез измиване с обезцветител (декапаж)

Компетентности

• Преценява вида на обезцветителя, който да използва, и вида на оксиданта

• Преценява продължителността на процедурата според поставената цел и състоянието на косата спрямо това дали е естествена, или боядисана

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Владее основни теоретични понятия, свързани с използването на обезцветяващи химични продукти върху косата спрямо това дали е естествена, или боядисана

За средство 2:

• Прилага точно и вярно теоретичните знания при решаване на определен казус

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно практическа задача, свързана с услугата обезцветяване на косата по предварително дефинирано задание

 

ЕРУ 26

Наименование на единицата:

Колористика и боядисване на коса

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 26.1:

Познава видовете амонячни, безамонячни бои и окислители

Знания

•  Знае основните съставки, действието и последствията от прилагането на амонячни и безамонячни бои и окислители

• Познава различни видове оцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма

• Знае препоръчителната продължителност за престой на различните видове бои върху косата

• Познава възможните нежелани реакции при използването на различни видове бои и адекватната реакция при необходимост

Умения

            -

Компетентности

            -

Резултат от учене 26.2:

Боядисва косата в различни тонове - руси, тъмни, червени и побелели коси

Знания

• Познава основните цветове и оттенъци

• Знае технологията за работа при боядисване в руси, тъмни, червени тонове

• Познава различни техники за нанасяне на боята според цвета

• Познава различни смесвания на боята с оксидант в зависимост от цвета

• Познава техники за матиране на косата

Умения

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея

• Разпознава състоянието на косъма и кожата и заболяванията, при които процедурата е противопоказна

• При необходимост прави 48-часов тест на клиента за алергии

• Смесва правилно боя с оксидант

• Нанася и комбинира различни бои според цвета на косата (руси, тъмни, червени, побелели коси)

Компетентности

• Препоръчва на клиента подходящи боя и нюанс според цвета и структура на косата, като се съобразява с предпочитанията на клиента

• Прилага безопасно различни техники за нанасяне на боята според цвета на косата, като спазва технологичната последователност

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

Учебен кабинет (теория)

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с колористика и боядисване на косата

За средство 2:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с прилагане на конкретна техника за боядисване

 

ЕРУ 27

Наименование на единицата:

Дневни прически и вечерни прически

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 27.1:

Изсушава косата със сешоар и четка

Знания

• Познава основните инструменти и пособия за изсушаване на косата

• Знае последователността на работа с основните инструменти, материали и пособия за изсушаване на косата (четка, сешоар и др.), начините за осигуряване на термозащита, както и въздействието върху косата

• Познава техники за изсушаване на косата със сешоар с различни четки

Умения

• Нанася продукт за термозащита

• Борави правилно със съответния набор от инструменти и пособия за изсушаване на косата

• Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти

Компетентности

• Прилага различни техники за изсушаване на косата, като се съобразява с индивидуалната структура на косата на клиента и с неговите предпочитания

Резултат от учене 27.2:

Оформя прическа с маша и преса

Знания

• Знае технологичната последователност за работа с маша и преса

• Запознат е с очаквания резултат, който се цели след използването на различни видове електроуреди

• Познава основните инструменти, материали и пособия за оформяне с термозащита на прическа, както и тяхното въздействие върху косата

Умения

• Нанася продукт за термозащита

• Изправя косата с преса

• Къдри коса, като използва преса или маша

• Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти

Компетентности

• Проявява творчество и предлага оригинални решения при оформянето на прическа с маша и преса, като използва правилно и безопасно съответните инструменти и пособия и се съобразява с индивидуалните желания на клиента

Резултат от учене 27.3:

Създава прическа "кок"

Знания

• Познава различните вечерни прически "кок"

• Познава технологичната последователност за оформяне на различни вечерни прически "кок"

• Познава основните инструменти, материали и пособия за оформяне на прическа "кок"

• Познава козметични продукти за стилизиране на косата

Умения

• Повдига косата и я закрепва

• Използва конструкция в косата

• Украсява и декорира косата в зависимост от случая, за който е предназначена вечерната прическа

• Финализира и стилизира прическата

• Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти

• Работи с различни видове технически средства и уреди за постигане на желания резултат

• Предлага и прилага конкретни продукти за измиване и подхранване с подходящи масажни техники

Компетентности

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея и предлага на клиента стилен и елегантен "кок" според събитието, за което е предназначена прическата, като отчита индивидуалните предпочитания на клиента

• Проявява естетически усет при създаването на различни вечерни прически "кок" и стриктно съблюдава технологията за работа

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Изпълнение на практическо занятие

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Учебен кабинет (по практика)

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с технологията за работа при предоставяне на фризьорската услуга - дневни и вечерни прически

За средство 2:

• Решава точно и вярно поставен казус по предварително задание, свързан с технологията за работа при предоставяне на фризьорската услуга - дневни и вечерни прически

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с технологията за работа при предоставяне на фризьорската услуга - дневни и вечерни прически

 

ЕРУ 28

Наименование на единицата:

Предлагане и извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

3 - 4

Ниво по ЕКР:

3 - 4

Резултат от учене 28.1:

Изпълнява процедурата за трайно химично изправяне на косата

Знания

• Познава различни техники за химично изправяне на косата с подходящи козметични продукти

• Познава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата

• Знае различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

• Знае технологията за работа при изпълнение на процедурата за трайно химическо изправяне на косата

• Запознат е с вариантите за трайно химическо изправяне на косата

Умения

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея

• При необходимост прилага 48-часов тест за алергии

• Прилага различни техники за химично изправяне на косата с подходящи козметични продукти

• Нанася крем за химично изправяне на косата

• Подрежда кичурите с нанесения продукт

Компетентности

• Изпълнява стриктно процедурата за трайно химично изправяне на косата, като спазва технологията за работа

• Препоръчва на клиента подходящи козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

Резултат от учене 28.2:

Изпълнява процедурата за трайно къдрене на косата

Знания

• Познава характеристиките на продуктите за трайно къдрене

• Познава различни техники за къдрене на косата с подходящи козметични продукти

• Познава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата

• Знае различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

• Знае технологията за работа при изпълнение на процедурата за трайно къдрене на косата

• Запознат е с вариантите за нанасяне, изпълнение и времетраене на процедурата за трайно къдрене на косата

Умения

• Преценява състоянието на косата и кожата около нея

• При необходимост прилага 48-часов тест за алергии

• Прилага различни техники за къдрене на косата с подходящи козметични продукти

• Навива ролките, нанася къдрин и фиксаж

Компетентности

• Изпълнява стриктно процедурата за къдрене на косата, като спазва технологията за работа

• Препоръчва на клиента подходящи козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Писмен изпит/тест

Средство 2:

• Казус

Средство 3:

• Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Учебен кабинет по практика

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с технологията за работа при извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

За средство 2:

• Решава точно и вярно поставен казус по предварително задание, свързано с технологията за работа при извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

За средство 3:

• Изпълнява точно и вярно поставена практическа задача по предварително дефинирано задание, свързано с технологията за работа при извършване на услугата цялостно или частично текстуриране на косата (къдрене, химическо изправяне)

 

ЕРУ 29

Наименование на единицата:

Организация на фризьорските услуги

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 29.1:

Планира и организира работата в салона

Знания

• Познава целите, дейностите и отговорностите на екипа на фризьорския салон

• Познава основните характеристики на продуктите за грижа за косата и кожата около нея, за тяхното правилно и безопасно приложение и съхранение

• Знае времетраенето, себестойността и честотата на извършване на всяка предлагана услуга

• Познава начините за оценка на компетентностите, мотивацията и потребностите на екипа от повишаване на квалификацията

• Знае същността и методите за разработване на маркетингови стратегии

Умения

• Организира и контролира работата на екипа от специалисти, разпределя конкретните задачи, внедрява новости в работата

• Определя, разписва и въвежда вътрешни нормативни правила и правилници за безопасност на труда на предлаганите услуги, за стандарти за работа

• Следи за качеството и резултата от извършваните услуги

• Оценява компетенциите, мотивацията и потребностите на екипа от повишаване на квалификацията

• Определя времетраенето, себестойността, честотата на извършване на всяка услуга

• Предлага маркетингови стратегии

Компетентности

• Анализира и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и въведените вътрешни правила и процедури

• Създава условия за екипна работа за постигане на поставените цели

• Взема обективни и мотивирани решения за поощряване/санкциониране на членове от екипа

Резултат от учене 29.2:

Организира ефективното и ефикасно използване на оборудването

Знания

• Познава спецификите на различните видове оборудване и правилата за безопасното им прилагане

• Описва предназначението, техническите параметри и изискванията за употреба на уредите и техническите средства

Умения

• Координира дейностите по ремонта и експлоатацията на уредите

• Избира подходящите уреди и технически средства за съответната услуга

Компетентности

• Следи за стриктното спазване на инструкциите и правилата за ефективно и безопасно използване на уредите

• Реагира адекватно според правилата за безопасно ползване на оборудването при отклонения от нормалния режим на работа

Резултат от учене 29.3:

Работи със специализиран софтуер

Знания

• Познава предлаганите в бранша софтуерни продукти и информационни технологии

Умения

• Планира необходимите за закупуване материали, следи наличности и изготвя заявки към доставчиците

• Създава и анализира графики за визуализиране на процесите

• Създава първични отчетни документи

• Изготвя заявки, отчети и графици

• Работи с основния софтуерен информационен пакет

• Използва софтуерни продукти за оптимизиране на работата със складови наличности на продуктите

Компетентности

• Използва специализиран софтуер за оптимизиране на работата на салона с клиентите, като поддържа база данни за връзка с тях

Резултат от учене 29.4:

Грижи се за минимизиране на рисковете от професионални заболявания на персонала и осигурява безопасността на потребителите на услуги

Знания

• Знае последователността на действията по дезинфекция и стерилизация на инструментите и оборудването

• Познава рисковете от професионални заболявания на персонала

• Запознат е с основните лични предпазни средства в зависимост от вида на предоставяната услуга

Умения

• Обяснява последователността на действията по дезинфекция и стерилизация на инструментите и оборудването

• Информира се за промени в нормативните изисквания за ползването на козметични продукти

• Определя подходящите за използване лични предпазни средства в зависимост от вида на предоставяната услуга

Компетентности

• Осигурява безопасна работна среда, като определя подходящите за използване лични предпазни средства в зависимост от вида на предоставяната услуга

• Избира техники и съоръжения за работа, които осигуряват надеждно абсорбиране на отделящите се при работа газове

• Контролира външния вид и спазването на изискванията за работно облекло на персонала в салона

• Поема отговорност за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест/писмен изпит

Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

За средство 3:

• Компютърен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира теоретични знания за:

• инструкциите за безопасно приложение на фризьорското оборудване

• основните специфики на различните видове оборудване и правилата за безопасното им прилагане

За средство 2:

• Дефинира основни теоретични понятия и процеси в цялостната организация на работата

За средство 3:

• Изпълнява вярно и точно работни задачи, като прилага и работи със специализиран софтуерен пакет по задание

 

ЕРУ 30

Наименование на единицата:

Технология на фризьорските услуги

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Фризьор

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 30.1:

Организира технологичния процес на извършване на конкретна фризьорска услуга

Знания

• Познава съвкупността от задачи и действия за всяка конкретна услуга

• Познава технически средства, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти

• Знае вида и количеството на препаратите, необходими за конкретната услуга

• Знае препоръчителното време за извършване на отделните процедури

• Знае последователността на дейностите и процедурите

• Запознат е с очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху косата и кожата

Умения

• Изготвя разходни норми за материалите и времето, необходими за конкретните услуги

• Класифицира видове продукти и техники на прилагане

Компетентности

• Организира технологичния процес за извършване на конкретна услуга във фризьорската дейност

• Предлага решения за корекции в технологичния процес за извършване на конкретна услуга при необходимост

Резултат от учене 30.2:

Контролира технологичния процес на извършване на конкретна услуга

Знания

• Знае етапите и последователността на всяка услуга

• Описва задачите и действията при прилагане на технологията за всяка конкретна услуга

• Знае начините за извършване на мониторинг върху качеството на услугите

Умения

• Прилага начини за извършване на мониторинг върху качеството на услугите с цел опазване здравето на клиентите

• Следи за прилагането на приетите стандарти за работа

Компетентности

• Организира и контролира работата на екипа

• Следи за стриктното спазване на основните правила за обслужване на клиентите

• Контролира спазването на технологичния процес при извършване на услугата

Средства за оценяване:

Средство 1:

• Тест

Средство 2:

• Казус

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

• Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

• Демонстрира знания за:

• технологичната последователност, етапите и нормите на процедурите във фризьорската дейност

• специфичните методи и етапи при извършване на процедурите

За средство 2:

• Решава точно и вярно казус, свързан със:

• описване на технологичната последователност, етапите и нормите на процедурите във фризьорската дейност

• познаване на специфичните методи и етапи при извършване на процедурите във фризьорската дейност

 

4. Изисквания към материалната база

4.1. Учебен кабинет

В учебния кабинет се провежда обучението по теория на професията.

4.1.1. Основно оборудване на учебния кабинет по теория: учебни маси, столове, учебни глави, технически средства, аудио-визуална техника за презентации, интернет.

4.1.2. Помощно оборудване и материали - биоцидни препарати за дезинфекция; козметични продукти за коса; основни, помощни и спомагателни инструменти и уреди за фризьорска дейност; помощни материали - хавлиени и еднократни кърпи и др.

4.1.3. Учебни средства - анатомични табла, табла с мостри на основни, помощни и спомагателни инструменти, снимки за организация на работните места, филми за технологичната последователност на услугите.

4.2. Учебна зала по практика

Учебните зали трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и работни места за обучаващите.

Работните места са в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност.

При разполагането на работните места трябва да са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите инструменти, уреди и материали.

4.2.1. Основно оборудване, инструменти и уреди.

4.2.1.1. За фризьорската дейност са необходими:

- фризьорски столове, като разстоянието между отделните столове в салоните трябва да бъде най-малко 1 метър, а от крайния стол до стената - най-малко 0,80 метра;

- измивна колона, фризьорски помощни колички, инфраруж (климазон), фризьорска каска, уреди и инструменти - сешоари, фризьорски преси и маши, ножици, гребени, четки за изсушаване и оформяне на прическа; дезинфектанти за инструменти в съответствие в нормативните изисквания, помощни материали.

4.2.1.2. За обучение по специалността "Организация и технология на фризьорските услуги" обучаващите институции трябва да разполагат със специализиран кабинет, оборудван с необходимото офис обзавеждане и офис техника. В него е необходимо да има: принтер, скенер, мултимедия, факс; работно място с компютър, интернет, подходящи програмни продукти, подпомагащи придобиване на знания, умения и компетенции по организация, координация и отчетност на дейностите в салоните, предоставящи фризьорски услуги.

5. Изисквания към обучаващите

Право да преподават по учебните предмети или модули от общата професионална подготовка имат лица с висше образование по съответната специалност.

По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация "учител", ако са придобили професионална квалификация по съответната специалност при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение или притежават майсторско свидетелство за "Фризьор" по Закона за занаятите.

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти