Logo Сряда, 12 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ГРАЖДАНСТВОТО ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ДВ, БР. 19 ОТ 1999 Г.)

В сила от 10.07.2020 г.
Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.


§ 1. В чл. 15, ал. 1 накрая се добавя "при обявена извънредна епидемична обстановка или при необходимост по решение на председателя на Съвета по гражданството".

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти