Logo Сряда, 12 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН, ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНЕТО И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН В КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КАКТО И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание
I. Предлагане на кандидат за заместник-омбудсман и представяне на документите му
1. Предложението за кандидат за заместник-омбудсман се прави от омбудсмана на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана. Предложението се внася в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание.
2. В предложението се съдържат мотиви, с които се аргументират високите морални качества на кандидата и опитът в сферата на правата на човека. Към предложението се прилагат:
а) писмено съгласие на кандидата по образец - приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование;
г) декларация по образец - приложение № 2 към решението, че кандидатът отговаря на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в сферата на правата на човека;
е) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец, в два екземпляра - приложение № 3 към решението.
3. Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за омбудсмана се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата могат да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.
3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени.
4. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по вероизповеданията и правата на човека, или по електронен път на e-mail: kvpch@parliament.bg.
6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидата за заместник-омбудсман
1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността.
2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от омбудсмана в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.
4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 7 минути.
5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме постъпилите становища и въпроси по раздел ІІ, т. 2 и 3 - до 2 минути всяко.
6. Народните представители поставят своите въпроси към кандидата - до 2 минути на народен представител.
7. Отговор на кандидата на поставените въпроси по т. 5 и 6 - в изложение до 5 минути.
8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидата за заместник-омбудсман и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на кандидата за заместник-омбудсман.
V. Избор на заместник-омбудсман от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.
2. Народното събрание изслушва внесения доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека в резюме.
3. Кандидатът за заместник-омбудсман се представя от омбудсмана - до 5 минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът за заместник-омбудсман не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. След приключване на процедурата по избор по реда на раздел V избраният заместник-омбудсман подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 14 от Закона за омбудсмана по образец съгласно приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 заместник-омбудсманът подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Приложение № 1 към Решението


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ………………………………………………...…..…

……………………………………………………………………………...….,

 ЕГН …………………………………………………………………….....…,

 л.к. № …………………………………………………………………….....,

 изд. на …………………………………………………………………………

от МВР …………………………………………………………………………,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/а да бъда предложен/а за заместник-омбудсман и личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избора.

 

Дата: ............... г.                                          Декларатор: ...........................Приложение № 2 към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният/ата …………………............……………………………….

…………………………………………………………………………………..,

 ЕГН ……………………………………………………………………………,

 л.к. № …………………………………………………………………………,

 изд. на …………………………………………………………………………

от МВР …………………………………………………………………………,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

отговарям на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

1. навършил/а съм 21 години;

2. нямам друго гражданство, освен българско;

3. не съм поставен/а под запрещение;

4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ................... г.                                      Декларатор: ........................Приложение № 3 към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………....……….

…………………………………………………………………………………..,

 ЕГН ……………………………………………………………………………,

 л.к. № …………………………………………………………………………,

 изд. на …………………………………………………………………………

от МВР …………………………………………………….………………….,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

 

Дата: .................... г.                                           Декларатор: .........................Приложение № 4 към Решението


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 14 от Закона за омбудсмана

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….,

 ЕГН …………………………………………………………………………...,

 л.к. № ………………………………………………………………………….,

 изд. на ………………………………………………………….………………

от МВР ……………………………………………………………………….,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не са налице основанията по чл. 14 от Закона за омбудсмана.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..................... г.                                         Декларатор: .........................Приложение № 5 към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………….,

 ЕГН ……………………………………………………………………………,

 л.к. № ………………………………………………………………………….,

 изд. на ………………………………………………………………………….

от МВР …………………………………………………………………………,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ...../...../........г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство.........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..................... г.                                           Декларатор: ........................  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти