Logo Сряда, 12 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 48 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА (ДВ, БР. 32 ОТ 2013 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "управляващите дружества, инвестиционните дружества от отворен тип" и запетаята след тях се заличават, а думите "Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" се заменят с "Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията в управляващите дружества, получили лиценз за извършване на дейност по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "и принципите" се заменят с "принципите", а думите "с изключение на кредитните институции" и запетаята преди тях се заличават.
4. Създава се ал. 4:
"(4) Публичните дружества, които са кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователи, презастрахователи, дружества за допълнително социално осигуряване и управляващи дружества, в допълнение към секторните изисквания относно политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните им органи прилагат съответно и изискванията на раздел III. Изречение първо не се прилага при противоречие между секторните изисквания и изискванията на раздел III."

§ 2. В наименованието на раздел II думите "инвестиционните дружества от отворен тип" и запетаята преди тях се заличават.

§ 3. В чл. 2, ал. 1, т. 5 думите "дружествата за допълнително социално осигуряване и управляващите дружества - и върху рисковия профил на управляваните от тях фондове за допълнително социално осигуряване, съответно колективни инвестиционни схеми" се заменят с "дружествата за допълнително социално осигуряване - и върху рисковия профил на управляваните от тях фондове за допълнително социално осигуряване".

§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Надзорният съвет или съветът на директорите, съответно контролният съвет, на лицето по чл. 1, ал. 1 приема политиката за възнагражденията и отговаря за нейното прилагане и периодично преразглеждане."
2. В ал. 3 думата "отнасят" се заменя с "отнася".

§ 5. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
"(2) Постоянното възнаграждение трябва да представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, така че да позволява прилагането на гъвкава политика за променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, в случаите, когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. не са изпълнени предварително определени в политиката за възнагражденията критерии и показатели;
2. е налице значително влошаване на финансовото състояние на лицето по чл. 1, ал. 1, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността;
3. са настъпили извънредни обстоятелства, водещи до значителен риск за финансовата стабилност или други дългосрочни интереси на лицето по чл. 1, ал. 1."

§ 6. В чл. 6, ал. 1 думите "дружествата за допълнително социално осигуряване и управляващите дружества - и на управляваните от тях фондове за допълнително социално осигуряване, съответно колективни инвестиционни схеми" се заменят с "дружествата за допълнително социално осигуряване - и на управляваните от тях фондове за допълнително социално осигуряване".

§ 7. В чл. 9, ал. 1 думите "Лицата по чл. 1" се заменят с "Лицата по чл. 1, ал. 1".

§ 8. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Управляващите дружества, получили лиценз за извършване на дейност по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, прилагат съответно чл. 2, ал. 3, чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 5, ал. 1 - 5, чл. 6, ал. 4, чл. 7, ал. 3 и чл. 8 - 10."

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "контролните органи - управителния и надзорния съвет, съответно съвета на директорите на дружеството" се заменят с "контролните органи на дружеството съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)" и се създава изречение второ: "Публичното дружество плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от общото събрание политика за възнагражденията."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането и се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите."
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
"(4) Публичното дружество преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по ал. 8.
(5) До приемането на политика за възнагражденията или когато общото събрание не приема предложената политика, публичното дружество изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи управителният съвет на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане политика, съответно преработена политика.
(6) Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, публичното дружество продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи управителният съвет на публичното дружество е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика."
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
"(7) Публичното дружество е длъжно да оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането и в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила."
5. Създават се ал. 8 - 13:
"(8) Политиката за възнагражденията трябва да:
1. допринася за изпълнението на бизнес целите и да е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството;
2. съдържа информация как дружеството ще постигне целите по т. 1;
3. е ясна и разбираема, да описва компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, включително всички бонуси и всички други ползи под всякаква форма, които могат да бъдат предоставяни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството, и да посочва техния относителен дял.
(9) В политиката за възнагражденията се описва как възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството са отчетени при разработването на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството.
(10) В политиката за възнагражденията се включва информация за сроковете за отлагане на изплащането на променливото възнаграждение, включително и условията, при които дружеството може да поиска връщане на изплатеното променливо възнаграждение.
(11) Когато се предвижда възнаграждение въз основа на акции, политиката за възнагражденията съдържа описание за начина, по който възнагражденията въз основа на акции допринасят за постигането на целите по ал. 8, срока за придобиване на правата и когато е приложимо - условията за запазване на акциите след придобиването им.
(12) В политиката за възнагражденията се включва описание на процеса на вземане на решения, използван за нейното определяне, преглед и изпълнение, включително мерки за предотвратяване или управление на конфликти на интереси, и когато е приложимо - ролята на комитета по възнагражденията или на други комитети в дружеството. При изменения и/или допълнения на политиката за възнаграждения в нея се включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.
(13) В политиката за възнагражденията може да се посочат извънредни обстоятелства, при които дружеството временно може да не прилага част от политиката. Извънредните обстоятелства по изречение първо са обстоятелства, при които неприлагането на част от политиката е необходимо и е свързано с дългосрочните интереси и устойчивост на публичното дружество или неговата жизнеспособност. В случая по изречение първо в политиката за възнагражденията се предвижда при какви процедурни условия и кои нейни компоненти временно могат да не се прилагат."

§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "доклад" се добавя "за изпълнение на политиката", а след думите "финансов отчет" се добавя "за дейността".
2. В ал. 2 след думите "прилагана през годината" се поставя запетая и се добавя "включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на управителния или контролния орган".
3. Създава се нова ал. 3:
"(3) Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по ал. 1. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад по ал. 1 как са взети предвид препоръките."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
"(4) След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, публичното дружество публикува доклада по ал. 1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Публичното дружество може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството бъдат заличени."
5. Създават се ал. 5 и 6:
"(5) След изтичане на срока по ал. 4, изречение първо личните данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството, съдържащи се в доклада по ал. 1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.
(6) Публичното дружество не включва в доклада по ал. 1 специални категории лични данни на членовете на управителните и контролните органи на дружеството по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данни на лицата, включени в доклада по ал. 1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на възнагражденията им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагражденията им от страна на акционерите."

§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думата "директора" се заменя със "съответния член на управителен или контролен орган".
2. Създават се т. 16 - 18:
"16. годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;
17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;
18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени."

§ 12. В чл. 16, ал. 2 думите "член на управителния съвет, съответно с изпълнителен директор от съвета на директорите, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания" се заменят с "член на управителния или контролния орган, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, плащания", а накрая се поставя запетая и се добавя "както и основни характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, когато това е приложимо".

§ 13. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите "членовете на управителните и контролните органи на" се заличават.
2. Създава се т. 6:
"6. срока за придобиване на правата и когато е приложимо - условията за запазване на акциите след придобиването им."

§ 14. В чл. 21, ал. 1 основният тест се изменя така: "Комитетът по възнагражденията, когато такъв е създаден:".

§ 15. В чл. 22, ал. 1 думите "Комитетът по възнагражденията най-малко" се заменят с "Комитетът по възнагражденията, когато такъв е създаден, най-малко".

§ 16. В чл. 23, ал. 3 думите "Инвестиционните дружества, управляващите дружества" се заменят с "Управляващите дружества".

§ 17. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 1 думите "чл. 1, ал. 1" се заменят с "чл. 1, ал. 1 - 3".
2. Параграф 2 се изменя така:
"§ 2. Наредбата въвежда:
1. Препоръка 2009/384/ЕО на ЕК от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и Препоръка 2009/385/ЕО на ЕК от 30 април 2009 г. за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО;
2. Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар;
3. изисквания на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ, L 354/37 от 23 декември 2016 г.);
4. изисквания на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (ОВ, L 132/1 от 20 май 2017 г.)."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 18. В чл. 46, ал. 1 на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 12 и 101 от 2006 г., бр. 82 от 2007 г.; изм., бр. 37 от 2008 г. и бр. 90 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите "чл. 114, ал. 5" се заменят с "чл. 114, ал. 6".
2. В т. 3 думите "чл. 114, ал. 6" се заменят с "чл. 114, ал. 7".
3. Създава се нова т. 5:
"5. при сделки с участие на заинтересован член на управителен орган - посочване, че е спазена забраната по чл. 114а, ал. 2 ЗППЦК;".
4. Досегашната т. 5 става т. 6.

§ 19. В Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г.; изм., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г., бр. 41 и 55 от 2019 г. и бр. 30 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава т. 18:
"18. упълномощените съветници."
2. В глава четвърта се създава раздел XIV с чл. 31а:
"Раздел XIV
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на упълномощените съветници
Чл. 31а. В регистъра на упълномощените съветници за всеки упълномощен съветник се вписват:
1. решението на комисията за вписване на юридическо лице като упълномощен съветник в регистъра на упълномощените съветници;
2. услугите, които юридическото лице предоставя като упълномощен съветник;
3. информация упълномощеният съветник прилага ли кодекс за поведение, като когато прилага, се вписва информация за кодекса за поведение, а когато е приложимо - кои негови правила не прилага;
4. решението на комисията за отписване на упълномощен съветник от регистъра на упълномощените съветници."

§ 20. Лицата по чл. 1 привеждат политиките си за възнагражденията в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 септември 2020 г.

§ 21. Публичните дружества по чл. 1, ал. 3 и 4 изготвят докладите за изпълнение на политиката за възнагражденията към годишните си финансови отчети за 2020 г. в съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 22. Наредбата е приета с Решение № 211-Н от 30.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти