Logo Вторник, 26 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 25 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 10 Ноември 2020г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема Списък на професионалните направления и защитените специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Студентите по специалности от професионалните направления и по защитените специалности, включени в приложението по чл. 1, приети в рамките на броя по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование през учебната 2020/2021 година, са освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.
(2) За компенсиране на разходите за освобождаване от такси за обучение на студентите по ал. 1 на държавните висши училища се предоставят средства за сметка на предвидените разходи за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката съгласно приложение № 2.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по и между бюджета на Министерството на образованието и науката и самостоятелните бюджети на държавните висши училища по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се прилага от учебната 2020/2021 година за студентите, приети за обучение в първи курс.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 5 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2020 Г.)

§ 3. За компенсиране на разходите за освобождаване от такси за обучение на студентите по § 2 на държавните висши училища се предоставят средства за сметка на предвидените разходи за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката съгласно приложението.

Приложение към § 3

№ по ред

Държавно висше училище

Сума

(в лв.)

1.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

7 300

2.

Технически университет - София

7 350

3.

Химикотехнологичен и металургичен университет - София

8 400

4.

Технически университет - Варна

1 625

5.

Университет по хранителни технологии - Пловдив

2 460

6.

Лесотехнически университет -
София

10 010

ОБЩО:

37 145


Приложение № 1 към чл. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2020 г.)

Списък на професионалните направления

№ по ред

Код на ПН

Професионално направление

1.

1.3.

Педагогика на обучението по...

2.

2.4.

Религия и теология

3.

4.5.

Математика

4.

4.1.

Физически науки

5.

4.2.

Химически науки

6.

5.10.

Химични технологии

7.

5.4.

Енергетика

8.

5.6.

Материали и материалознание

 

Списък на защитените специалности

№ по ред

Специалност

Професионално направление

1.

Арменистика и кавказология

2.1. Филология

2.

Африканистика

- на ОКС "бакалавър"

2.1. Филология

3.

Индология

2.1. Филология

4.

Иранистика

2.1. Филология

5.

Класическа филология

- на ОКС "бакалавър"

2.1. Филология

6.

Новогръцка филология

2.1. Филология

7.

Румънска филология

2.1. Филология

8.

Унгарска филология

2.1. Филология

9.

Хебраистика

3.1. Социология, антропология и науки за културата

10.

Ядрена техника и ядрена енергетика

- на ОКС "бакалавър"

4.1. Физически науки

11.

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

- на ОКС "бакалавър"

5.1. Машинно инженерство

12.

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

- на ОКС "магистър" след придобита ОКС "бакалавър"

5.1. Машинно инженерство

13.

Топло- и ядрена енергетика

- на ОКС "бакалавър"

5.4. Енергетика

14.

Ядрена енергетика

- на ОКС "магистър" след придобита ОКС "бакалавър"

5.4. Енергетика

15.

Корабостроене и морска техника

- на ОКС "бакалавър"

- на ОКС "магистър" след придобита ОКС "бакалавър"

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

16.

Хидростроителство

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

17.

Металургия

- на ОКС "бакалавър"

5.9. Металургия

18.

Технология на дървесината и мебелите

- на ОКС "бакалавър"

- на ОКС "магистър" след придобита ОКС "бакалавър"

6.5. Горско стопанство
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2

№ по ред

Държавно висше училище

Сума

(в лв.)

1.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

258 420

2.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

228 610

3.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

53 905

4.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

108 985

5.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

110 690

6.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

92 700

7.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

83 250

8.

Тракийски университет - Стара Загора

20 690

9.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

3 750

10.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

16 997

11.

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

32 175

12.

Технически университет - София

94 500

13.

Химикотехнологичен и металургичен университет - София

106 750

14.

Технически университет - Варна

43 775

15.

Университет по хранителни технологии - Пловдив

23 370

16.

Технически университет - Габрово

19 125

17.

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

10 850

 

ОБЩО:

1 308 542


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти