Logo Понеделник, 28 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


СПОГОДБА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г. - ДВ, бр. 10 от 2020 г. В сила от 4 май 2020 г.)

Издадена от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.


Правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан (по-нататък в текста "Договарящи се страни") в желанието си да развиват сътрудничеството си в сферата на пенсионното осигуряване се споразумяха за следното:

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Основни понятия

Член 1
1. За целите на настоящата Спогодба следните термини означават:
(а) "Законодателство" - закони и други нормативни актове на държавите на Договарящите се страни, които уреждат отношенията, предвидени в член 2 на настоящата Спогодба;
(б) "Гражданин" -
по отношение на Република България - гражданин на Република България съгласно разпоредбите, предвидени в българското законодателство;
по отношение на Република Азербайджан - гражданин на Република Азербайджан съгласно разпоредбите, предвидени в азербайджанското законодателство;
(в) "Пребиваване" - мястото, определено или признато съгласно законодателството на държавите на Договарящите се страни като място на постоянно или обичайно пребиване на гражданите на законно основание на територията на държавите на Договарящите се страни;
(г) "Осигурителен (трудов) стаж" - период, зачитан като такъв съгласно законодателството на държавата на всяка от Договарящите се страни;
(д) "Пенсия" - парични плащания, включително всички техни съставни елементи, предвидени в член 2 на настоящата Спогодба;
(е) "Компетентни органи" -
по отношение на Република България - министърът на труда и социалната политика на Република България;
по отношение на Република Азербайджан - Министерството на труда и социалната защита на населението на Република Азербайджан;
(ж) "Компетентна институция" - учрежденията, институциите или органите на държавите на Договарящите се страни, отговорни за прилагането на законодателството, предвидено в член 2 на настоящата Спогодба;
(з) "Член на семейството" - лице, определено или признато като такова съгласно законодателството на държавите на Договарящите се страни;
(и) "Самостоятелно заето лице" - лице, признато като такова съгласно нормативните актове на държавите на Договарящите се страни.
2. Другите термини, използвани в настоящата Спогодба, имат значението, което е определено в законодателството на държавите на Договарящите се страни.

Материален обхват

Член 2
1. Настоящата Спогодба се прилага за отношенията, които се регулират от законодателството на държавите на Договарящите се страни относно:
в Република България в рамките на държавното обществено осигуряване:
(а) пенсия за осигурителен (трудов) стаж и възраст;
(б) пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
(в) наследствена пенсия от всеки от горепосочените видове;
в Република Азербайджан:
(а) трудова пенсия за възраст;
(б) трудова пенсия за инвалидност;
(в) трудова наследствена пенсия.
2. Настоящата Спогодба се прилага и за отношенията, които се регулират от законодателството на държавите на Договарящите се страни относно плащането на вноските за социално осигуряване, гарантиращи паричните плащания, посочени в алинея 1 от настоящия член.
3. Настоящата Спогодба се прилага и за отношенията, уреждани от законодателството, което изменя или допълва разпоредбите на алинеи 1 и 2 от настоящия член, с изключение на предвиденото в алинея 4 от него.
4. Настоящата Спогодба не се прилага за отношенията, уреждани от ново законодателство, което изменя или допълва посоченото в алинеи 1 и 2 от настоящия член в частта относно разширяването или намаляването на кръга от лица, както и относно въвеждането на нови видове пенсии, ако държавите на Договарящите се страни не се договорят за друго.

Персонален обхват

Член 3
Настоящата Спогодба се прилага към гражданите на държавите на Договарящите се страни, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете държави на Договарящите се страни, както и към членовете на техните семейства, които черпят права от посочените по-горе лица.

Еднакво третиране

Член 4
В случай че в настоящата Спогодба не е предвидено друго, при прилагане на законодателството от едната от държавите на Договарящите се страни лицата, посочени в член 3, които са граждани на държавата на другата Договаряща се страна, се третират еднакво с гражданите на държавата на първата Договаряща се страна.

Изплащане на пенсиите

Член 5
1. В случай че в настоящата Спогодба не е предвидено друго, пенсията, получавана съгласно законодателството на държавата на едната от Договарящите се страни, от лицата, посочени в член 3, не подлежи на каквото и да било намаление, изменение, временно спиране, отменяне или конфискация единствено поради това, че получателят и пребивава на територията на държавата на другата Договаряща се страна и пенсията се изплаща на територията на държавата на другата Договаряща се страна.
2. Пенсиите, отпуснати съгласно настоящата Спогодба, могат да се изплащат на гражданите на държавите на Договарящите се страни, чието постоянно пребиваване се намира на територията на трета държава, по реда, определен от законодателството на държавата на всяка една от Договарящите се страни.
3. По заявление на гражданите отпуснатите пенсии могат да се изплащат или на територията на държавата на Договарящата се страна, която ги е отпуснала, или да се превеждат на територията на другата Договаряща се страна.

Еднакво третиране на факти

Член 6
Събитията, които съгласно законодателството на държавата на едната Договаряща се страна, отпускаща пенсии, влияят върху правото, временното спиране или промяната на размера на пенсиите, настъпили на територията на държавата на другата Договаряща се страна, се взимат предвид така, все едно са се случили на територията на първата Договаряща се страна.

Част втора.
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


Общи разпоредби, отнасящи се до прилагането на законодателство

Член 7
В случай че в настоящата Спогодба не е предвидено друго, наетите и самостоятелно заетите лица, върху които се разпростира действието на настоящата Спогодба, са подчинени само на законодателството на държавата на Договарящата се страна, на чиято територия те работят.

Специални разпоредби, отнасящи се до приложимото законодателство

Член 8
1. По отношение на лицата, наети на територията на държавата на една от Договарящите се страни, командировани от своя работодател на територията на държавата на другата Договаряща се страна, се прилага законодателството на държавата на първата Договаряща се страна, при условие че продължителността на командироването не надхвърля две години. По взаимно съгласие, постигнато между компетентните органи на държавите на Договарящите се страни или определените от тях компетентни институции, за всеки отделен случай посоченият срок на прилагане на законодателството на държавата на изпращащата Договаряща се страна може да бъде удължен, но с не повече от една година.
2. Разпоредбите на алинея 1 от настоящия член се прилагат също и към самостоятелно заетите лица, които пребивават на територията на държавата на едната Договаряща се страна и работят на територията на държавата на другата Договаряща се страна като самостоятелно заети лица.
3. Персоналът на транспортните предприятия, извършващи международни транспортни услуги на територията на държавите на двете Договарящи се страни, е подчинен на законодателството на държавата на тази Договаряща се страна, на чиято територия е регистрирано съответното предприятие.
4. Членовете на екипажа на плавателен съд, както и другите лица, наети на плавателен съд, са подчинени на законодателството на държавата на тази Договаряща се страна, под чийто флаг се извършва плаването. Лица, наети на работа за товаро-разтоварни дейности и ремонт на плавателни съдове или за охрана на пристанището, са подчинени на законодателството на държавата на тази Договаряща се страна, на чиято територия се намира пристанището.
5. По отношение на членовете на дипломатическите представителства и консулските служби на държавите на Договарящите се страни, както и за частните домашни работници, наети като персонал при членовете на тези представителства и служби, се прилагат съответните разпоредби на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г.
6. Държавните служители и приравнените към тях лица, изпратени от държавните органи на държавата на едната от Договарящите се страни да работят на територията на държавата на другата Договаряща се страна, са подчинени на законодателството на държавата на първата Договаряща се страна.

Изключения

Член 9
Въз основа на съвместно искане от страна на работника и работодателя или на самостоятелно заетото лице компетентните органи на държавите на двете Договарящи се страни и компетентните институции, определени от тези органи, по взаимно съгласие могат да направят изключение от разпоредбите на Част II на настоящата Спогодба.

Част трета.
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПЕНСИИТЕ


Сумиране на осигурителен (трудов) стаж

Член 10
1. Ако съгласно законодателството на държавата на една от Договарящите се страни продължителността на придобития осигурителен (трудов) стаж не е достатъчна за правото на пенсия, компетентната институция на държавата на тази Договаряща се страна взима предвид осигурителния (трудовия) стаж съгласно законодателството на държавата на другата Договаряща се страна, както и на трета държава, с която държавата на Договарящата се страна, преценяваща правото на пенсия, има сключен международен договор за пенсионно (социално) осигуряване, който предвижда сумиране на осигурителен (трудов) стаж.
2. При определяне на правото на пенсия, във връзка с работа при определена професия, на определена длъжност или при определени условия на труд и организация, по законодателството на държавата на едната от Договарящите се страни аналогични периоди на работа на територията на държавата на другата Договаряща се страна не се взимат предвид като периоди на подобна работа на територията на първата Договаряща се страна, но се прибавят като периоди на осигурителен (трудов) стаж на общо основание.
3. При определяне правото на пенсия съгласно алинеи 1 и 2 от настоящия член съвпадащият по време на придобиване осигурителен (трудов) стаж не се сумира.

Отпускане на пенсии

Член 11
1. Ако съгласно законодателството на държавата на една от Договарящите се страни право на пенсия се придобива, без да се взима предвид осигурителният (трудовият) стаж, придобит съгласно законодателството на държавата на другата Договаряща се страна, компетентната институция на държавата на първата Договаряща се страна отпуска (изчислява) пенсията въз основа на своя осигурителен (трудов) стаж.
2. В случай че правото на пенсия възниква вследствие на сумиране на осигурителен (трудов) стаж съгласно член 10, алинея 1 от настоящата Спогодба, компетентните институции на държавите на Договарящите се страни отпускат (изчисляват) пенсията пропорционално въз основа на своя осигурителен (трудов) стаж.
3. Ако продължителността на осигурителния (трудовия) стаж, придобит съгласно законодателството на държавата на една от Договарящите се страни, е под 12 (дванадесет) месеца и този период не дава право на пенсия, компетентната институция на държавата на тази Договаряща се страна не отпуска пенсия. Този период се взима предвид за отпускане (изчисляване) на пенсии от компетентната институция на държавата на другата Договаряща се страна.

Специални разпоредби, отнасящи се до Република Азербайджан

Член 12
Тази Спогодба не се отнася до правото на добавки за прослужено време към пенсиите на военнослужещите и приравнените на тях лица, членове на семействата им, както и други категории лица и членове на семействата им, за които в законодателството на Република Азербайджан са въведени специални правила за пенсионно осигуряване.

Специални разпоредби, отнасящи се до Република България

Член 13
Пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, с изключение на пенсиите за военна инвалидност и гражданска инвалидност, се отпускат и изплащат съгласно законодателството на Република България, ако лицето пребивава на нейната територия и не получава пенсия съгласно законодателството на държавата на другата Договаряща се страна.

Част четвърта.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Административно споразумение

Член 14
1. За целите на прилагането на настоящата Спогодба компетентните органи сключват Административно споразумение за нейното прилагане.
2. Компетентните институции на държавите на Договарящите се страни се определят с Административното споразумение.

Размяна на информация и взаимно съдействие

Член 15
1. Компетентните органи и компетентните институции на държавите на Договарящите се страни в рамките на своите правомощия си разменят пряко информация помежду си и си съдействат при прилагането на настоящата Спогодба.
2. Компетентната институция на държавата на всяка една Договаряща се страна признава документите, издадени от компетентната институция на държавата на другата Договаряща се страна. Въпреки това решенията за определяне степента на загубена работоспособност, категорията и причината за инвалидността се взимат от компетентната институция на държавата на Договарящата се страна, която отпуска пенсията. Медицинското освидетелстване и преосвидетелстване за определяне на степента на загубена работоспособност, категорията и причината за инвалидността се извършва на база мястото на пребиваване на тези граждани. При това се взимат предвид докладите или удостоверенията и лекарските становища, издадени от съответните органи на държавата на другата Договаряща се страна.
3. Услугите (съдействието), посочени в настоящия член, се предоставят без взаимно възстановяване на разходите.

Конфиденциалност на предоставяната информация

Член 16
Всяка информация за лицата, която взаимно си предоставят компетентните органи и компетентните институции на държавите на Договарящите се страни, е конфиденциална и може да бъде използвана само за целите на прилагането на настоящата Спогодба. Защитата на конфиденциалността на информацията, получена от държавата на една от Договарящите се страни, се осъществява в съответствие с действащото законодателство и правилата в областта на защитата на поверителността и конфиденциалността на личните данни в държавата на тази Договаряща се страна.

Освобождаване от такси и заверяване на документите

Член 17
1. Когато законодателството на държавата на една от Договарящите се страни предвижда, че всеки документ, подаден в компетентния орган или компетентната институция на държавата на тази Договаряща се страна, изцяло или частично се освобождава от такси или разноски, това освобождаване се прилага и към съответните документи, подавани в компетентния орган или компетентна институция на държавата на другата Договаряща се страна в рамките на прилагане на настоящата Спогодба.
2. Копия на документите, заверени от компетентна институция на държавата на едната Договаряща се страна, се приемат като точни и отговарящи на оригинала копия от компетентната институция на държавата на другата Договаряща се страна без допълнителна заверка.

Използвани езици

Член 18
1. За прилагане на настоящата Спогодба компетентните органи и компетентните институции на държавите на Договарящите се страни кореспондират помежду си, както и с гражданите, независимо от тяхното пребиваване, на официалните езици на държавите на Договарящите се страни или на английски език.
2. Заявления или документи не могат да бъдат отхвърляни единствено на основание, че са съставени на официалния език на държавата на другата Договаряща се страна или на английски език.

Заявление за отпускане на пенсия

Член 19
1. Писмено заявление за пенсия, подадено до компетентната институция на държавата на една от Договарящите се страни, се разглежда като заявление съгласно законодателството на държавата на другата Договаряща се страна, ако заявителят:
(а) иска заявлението му да бъде разглеждано като заявление по законодателството на държавата на другата Договаряща се страна; или
(б) представя информация, свидетелстваща, че има осигурителен (трудов) стаж, придобит съгласно законодателството на държавата на другата Договаряща се страна.
2. Заявителят може да поиска заявлението му, подадено до компетентната институция на държавата на едната Договаряща се страна, да не се разглежда като заявление за отпускане на пенсия съгласно законодателството на държавата на другата Договаряща се страна или то да влезе в сила от друга дата в държавата на другата Договаряща се страна в рамките на ограниченията и условията по законодателството на държавата на другата Договаряща се страна.

Обжалване

Член 20
Писмено обжалване на решение, взето от компетентната институция на държавата на едната Договаряща се страна, може да бъде подадено в компетентната институция на държавата на всяка една от Договарящите се страни. Обжалването се разглежда съгласно процедурата и законодателството на държавата на Договарящата се страна, чието решение се обжалва.

Предаване на заявления, уведомления или писмени обжалвания

Член 21
1. Във всички случаи, за които се прилагат разпоредбите на членове 19 и 20 на тази Спогодба, компетентната институция, в която е подадено заявлението, уведомлението или писменото обжалване, отбелязва датата на постъпване на този документ и го предава незабавно на компетентната институция на държавата на другата Договаряща се страна.
2. Всяко заявление, уведомление или писмено обжалване, което съгласно законодателството на държавата на едната Договаряща се страна е трябвало да бъде подадено в рамките на определен срок в компетентната институция на държавата на тази Договаряща се страна, но вместо това в същия срок е било подадено в компетентната институция на държавата на другата Договаряща се страна, се смята за подадено в определените срокове.

Превеждане на пенсиите

Член 22
1. Изплащането на пенсиите съгласно настоящата Спогодба се извършва в свободно конвертируема валута директно по банковата сметка на бенефициерите. Компетентната институция на държавата на Договарящата се страна, изплащаща пенсиите, поема разходите само за превода на пенсиите на изпращащата банка.
2. Редът за изплащане на пенсиите се определя в Административното споразумение.

Надплащане

Член 23
1. Компетентните институции на държавите на Договарящите се страни се опитват, по взаимно съгласие, да разрешат евентуални случаи на надплатени суми, предоставени на правоимащите лица, за които се прилага настоящата спогодба.
2. Процедурата за прилагане на алинея 1 от настоящия член се урежда в Административното споразумение.

Решаване на спорове

Член 24
1. Споровете, възникнали в процеса на прилагане на настоящата Спогодба, се уреждат между компетентните органи на държавите на Договарящите се страни чрез преговори и консултации.
2. Споровете, които не могат да бъдат уредени в съответствие с алинея 1 от настоящия член, се уреждат от Договарящите се страни.

Част пета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25
1. Настоящата Спогодба не поражда каквото и да било право на пенсия за какъвто и да било период, предшестващ датата на влизането и в сила.
2. При спазване на разпоредбите на алинея 1 от настоящия член при определяне на правото на пенсия съгласно настоящата Спогодба се взима предвид всеки осигурителен (трудов) стаж, придобит преди влизането в сила на настоящата Спогодба.
3. Решенията, отнасящи се до правото на пенсия, които са взети преди влизането в сила на настоящата Спогодба, не засягат правата, произтичащи от нея.
4. При прилагането на член 8, алинея 1 от настоящата Спогодба в случаите на лица, командировани в държавата на Договаряща се страна преди влизането в сила на тази Спогодба, периодите на заетост, посочени в този член, се считат за възникнали от датата на влизане в сила на настоящата Спогодба.

Изменения

Член 26
1. Изменения в настоящата Спогодба могат да бъдат правени по взаимно съгласие между Договарящите се страни, като се оформят като отделни протоколи, които представляват неразделна част от нея и влизат в сила по реда, определен в член 27 на настоящата Спогодба.
2. В случай че в една от Договарящите се страни се промени компетентният орган или компетентната институция или тяхното наименование, Договарящите се страни взаимно се уведомяват за това по дипломатически път.

Влизане в сила, срок на действие и прекратяване на Спогодбата

Член 27
1. Настоящата Спогодба влиза в сила в деня на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление, с което Договарящите се страни се уведомяват взаимно за изпълнението на съответните вътрешнодържавни процедури, необходими за влизането и в сила.
2. Настоящата Спогодба се сключва за неопределен срок.
3. Всяка от Договарящите се страни има право да денонсира настоящата Спогодба, след като извести писмено по дипломатически път другата Договаряща се страна. Настоящата Спогодба прекратява действието си 1 (една) година след получаване на писменото уведомление.
4. Денонсирането на настоящата Спогодба не оказва влияние върху действието на процедурите, сключени и съгласувани въз основа на тази Спогодба. Правата на гражданите, придобити през периода на действие на настоящата Спогодба, се запазват след денонсирането и.
Съставена в гр. Баку на 6 ноември 2019 г. в два еднообразни екземпляра на български, азербайджански и английски език, като всички текстове имат еднаква сила.
В случай на различия в тълкуването предимство има текстът на английски език.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти