Logo Понеделник, 28 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ (ДВ, БР. 25 ОТ 2017 Г.)

В сила от 22.05.2020 г.
Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.


§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
"(2) За целите на ценообразуването по ал. 1 разходите за основно гориво - природен газ, се остойностяват по реда на чл. 24, ал. 5, а разходите за квоти за въглеродни емисии - по реда на чл. 24, ал. 6."
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Необходимите приходи на производителите по ал. 1 се коригират по реда на чл. 24а."
3. Съществуващата ал. 3 става съответно ал. 4.

§ 2. В чл. 24 се създават ал. 5 и 6:
"(5) За целите на ценообразуването разходите за основно гориво - природен газ, се остойностяват въз основа на:
1. определена прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период въз основа на прогнозни стойности на ценообразуващите елементи по чл. 11а и чл. 17 от Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (ДВ, бр. 33 от 2013 г.) на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия; прогнозирането на цената за съответното тримесечие се извършва при отчитане на цените на фючърсни сделки за съответния газов хъб, предвиден в условията на търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар, както и на тенденцията за изменение на цените на мазута и газьола, предвидени в условията на тези договори; прогнозната цена на природния газ се определя за регулаторния/ценовия период и по тримесечия;
2. изчислена за съответното енергийно предприятие годишна индивидуална прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период въз основа на прогнозните цени на природния газ по т. 1 и индивидуалното потребление по тримесечия като среднопретеглена стойност, към която се добавят цените за достъп и пренос през газопреносната, съответно газоразпределителната мрежа.
(6) За целите на ценообразуването разходите за квоти за въглеродни емисии се изчисляват въз основа на прогнозна цена на въглеродните емисии и прогнозни количества отделени емисии. Прогнозните количества отделени емисии се изчисляват по формулата за изчисляване на годишни емисии от формуляра за докладване съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници (ДВ, бр. 75 от 2014 г.) и при отчитане на данните за емисионен фактор, долна топлина на изгаряне и коефициент на окисление съгласно верифицираните доклади на енергийните предприятия по чл. 36 от Закона за ограничаване изменението на климата, както и на прогнозните количества горива."

§ 3. Създава се нов чл. 24а:
"Чл. 24а. (1) При определяне на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за следващия регулаторен/ценови период, при установяване на разлика от предходния регулаторен/ценови период между прогнозните и отчетените разходи, формиращи разходите за основно гориво - природен газ, и разходите за квоти за въглеродни емисии, необходимите годишни приходи се коригират с тази разлика по следната формула:
Нt = Qg * (Цпг - ЦI)t + Qe*(Цпе - ЦII)t ± Pt-1, където:
Ht е размерът на разликата от предходния регулаторен/ценови период, лв.;
Qg - отчетеното количество природен газ за ценовия период, MWh;
Цпг - индивидуалната прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период, изчислена по реда на чл. 24, ал. 5, т. 2, лв./MWh;
ЦI - отчетената индивидуална цена на природния газ за регулаторния/ценовия период, изчислена въз основа на отчетените помесечни количества потребен природен газ и постигнатата помесечна цена, като среднопретеглена стойност, към която се добавят отчетените цени за достъп и пренос през газопреносната, съответно газоразпределителната мрежа, лв./MWh;
Qe - отчетеното количество въглеродни емисии за регулаторния период, тон;
Цпе - прогнозната цена на въглеродните емисии, лв./тон;
ЦII - отчетената средна цена на въглеродните емисии на проведените първични търгове на Европейската енергийна борса за регулаторния период, лв./тон;
Р - разликата между прогнозните и отчетeните разходи, формиращи разходите за основно гориво - природен газ, и разходите за квоти за въглеродни емисии, в резултат на прогнозни количества и разходи, използвани за определяне на Ht-1, лв.;
t - ценовият период.
(2) В случай че постигнатата помесечна цена на природния газ (Цп) по ал. 1:
1. е по-висока от утвърдената от комисията цена за съответния месец, по която общественият доставчик продава природен газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (Цбг), за изчислението на годишната индивидуална цена за регулаторния/ценовия период се използва утвърдената от комисията цена на обществения доставчик на природен газ;
2. е по-ниска от утвърдената от комисията цена за съответния месец, по която общественият доставчик продава природен газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (Цбг), за изчисляването на годишната индивидуална цена за регулаторния/ценовия период се използва цена (ЦпI), изчислена по формулата:
ЦпI = 0,5*(Цбг + Цп).
(3) Корекцията по ал. 1 може да бъде разсрочвана изцяло или частично при спазване на принципите по Закона за енергетиката."

§ 4. Съществуващият чл. 24а става съответно чл. 24б.

§ 5. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Комисията има право при необходимост по време на регулаторния/ценовия период, но не по-често от веднъж на 6 месеца, да измени преференциалните цени, съответно премиите, за електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и цените по чл. 19, ал. 1, при условие че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) При изменението на цените по ал. 1 комисията може да приложи и корекцията по чл. 24а за периода от началото на регулаторния/ценовия период до това изменение."
3. Съществуващата ал. 2 става съответно ал. 3 и се изменя, като в началото на изречението се добавят думите "Извън случаите по ал. 1,", а думата "ценовия" се заменя с "регулаторния/ценовия".
4. Съществуващата ал. 3 става ал. 4.
5. Съществуващата ал. 4 става съответно ал. 5 и се изменя, като навсякъде думите "ал. 3, т. 3" се заменят с "ал. 4, т. 3".
6. Съществуващата ал. 5 става съответно ал. 6 и се изменя, като "ал. 3 и 4" се заменят с "ал. 4 и 5".
7. Съществуващата ал. 6 става съответно ал. 7 и се изменя, като думите "ал. 7" се заменят с "ал. 8".
8. Съществуващите ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
9. Съществуващата ал. 9 става съответно ал. 10 и се изменя, като думите "ал. 6 и 8" се заменят с "ал. 7 и 9".

§ 6. В чл. 38а думите "чл. 38, ал. 1 и/или 2" се заменят с "чл. 38, ал. 1 и/или 3".

§ 7. Създава се чл. 44а:
"Чл. 44а. (1) Производство за изменение на цени по чл. 38, ал. 1 се открива по инициатива на комисията.
(2) Комисията на закрито заседание приема решение за откриване на производство по ал. 1, доклад и проект на решение и насрочва дата и час за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане.
(3) Откритото заседание и общественото обсъждане се провеждат на една и съща дата в срок до 5 дни от закритото заседание по ал. 2.
(4) След изтичане на срока по чл. 14, ал. 3 от Закона за енергетиката комисията провежда закрито заседание, на което приема решение."

§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 16б:
"16б. "Съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода" е налице, ако това изменение е в размер над 15 на сто."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 9. Заварените към датата на влизане в сила на наредбата административни производства се довършват по реда на тази наредба. При утвърждаване и/или определяне на цените за регулаторния период от 1.07.2020 г. до 30.06.2021 г. комисията не извършва корекции по реда на чл. 19, ал. 3 и чл. 24а.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти