Logo Понеделник, 28 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г.)

В сила от 22.05.2020 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.


§ 1. В чл. 2 думите "Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)" се заменят със "ЗМВР".

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думата "вакантна" се добавя "или е съкратена";
б) в т. 6 след думите "ал. 3" се поставя запетая и се добавя "т. 2".
2. В ал. 6 думите "равностойна длъжност" се заменят с "длъжност в рамките на съответния вид по чл. 143, ал. 1 ЗМВР".
3. В ал. 7 се създава изречение второ: "В случаите по ал. 1, т. 6, когато за другата длъжност се изисква професионална квалификация, която служителят не притежава, преназначаването се извършва в тридесетдневен срок от успешното завършване на съответния курс."

§ 3. Създава се чл. 7а:
"Чл. 7а. (1) В случаите по чл. 164, ал. 3, т. 1 ЗМВР заповедта за преназначаване на друга длъжност се издава в тридесетдневен срок от установяване на незадоволителните резултати в служебната дейност. Когато за другата длъжност се изисква професионална квалификация, която служителят не притежава, заповедта се издава в тридесетдневен срок от успешното завършване на съответния курс.
(2) Отказът на служителя да заеме длъжността, на която е преназначен, се удостоверява писмено със съставянето на протокол с подписите, трите имена и длъжностите на двама служители."

§ 4. В чл. 11, ал. 1 думите "и 4" се заличават.

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти