Logo Неделя, 27 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2014 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ (ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г.)

В сила от 22.05.2020 г.
Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.


§ 1. В чл. 8 се създават ал. 8, 9, 10, 11 и 12:
"(8) За целите на ценообразуването разходите за основно гориво - природен газ, се остойностяват въз основа на:
1. определена прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период въз основа на прогнозни стойности на ценообразуващите елементи по чл. 11а и чл. 17 от Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (ДВ, бр. 33 от 2013 г.) на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия; прогнозирането на цената за съответното тримесечие се извършва при отчитане на цените на фючърсни сделки за съответния газов хъб, предвиден в условията на търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар, както и на тенденцията за изменение на цените на мазута и газьола, предвидени в условията на тези договори; прогнозната цена на природния газ се определя за регулаторния/ценовия период и по тримесечия;
2. изчислена за съответното енергийно предприятие годишна индивидуална прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период въз основа на прогнозните цени на природния газ по т. 1 и индивидуалното потребление по тримесечия като среднопретеглена стойност, към която се добавят цените за достъп и пренос през газопреносната, съответно газоразпределителната мрежа.
(9) За целите на ценообразуването разходите за квоти за въглеродни емисии се изчисляват въз основа на прогнозна цена на въглеродните емисии и прогнозни количества отделени емисии. Прогнозните количества отделени емисии се изчисляват по формулата за изчисляване на годишни емисии от формуляра за докладване съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници (ДВ, бр. 75 от 2014 г.) и при отчитане на данните за емисионен фактор, долна топлина на изгаряне и коефициент на окисление съгласно верифицираните доклади на енергийните предприятия по чл. 36 от Закона за ограничаване изменението на климата, както и на прогнозните количества горива.
(10) При утвърждаване на цените на топлинната енергия за следващия регулаторен/ценови период при установяване на разлика от предходния регулаторен/ценови период между прогнозните и отчетените разходи, формиращи разходите за основно гориво - природен газ, и разходите за квоти за въглеродни емисии, необходимите годишни приходи се коригират с тази разлика по следната формула:
Нt = Qg * (Цпг - ЦI)t + Qe*(Цпе - ЦII)t ± Pt-1, където:
Ht е размер на разликата от предходния регулаторен/ценови период, лв.;
Qg - отчетено количество природен газ за ценовия период, MWh;
Цпг - индивидуална прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период, изчислена по реда на ал. 8, т. 2, лв./MWh;
ЦI - отчетена индивидуална цена на природния газ за регулаторния/ценовия период, изчислена въз основа на отчетените помесечни количества потребен природен газ и постигнатата помесечна цена, като среднопретеглена стойност, към която се добавят отчетените цени за достъп и пренос през газопреносната, съответно газоразпределителната мрежа, лв./ MWh;
Qe - отчетено количество въглеродни емисии за регулаторния период, тон;
Цпе - прогнозна цена на въглеродните емисии, лв./тон;
ЦII - отчетена средна цена на въглеродните емисии на проведените първични търгове на Европейската енергийна борса за регулаторния период, лв./тон;
Р - разлика между прогнозните и отчетните разходи, формиращи разходите за основно гориво - природен газ, и разходите за квоти за въглеродни емисии, в резултат на прогнозни количества и разходи, използвани за определяне на Ht-1, лв.;
t - ценовият период.
(11) В случай че постигнатата помесечна цена на природния газ (Цп) по ал. 10:
1. е по-висока от утвърдената от комисията цена за съответния месец, по която общественият доставчик продава природния газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (Цбг), за изчислението на годишната индивидуална цена за регулаторния/ценовия период се използва утвърдената от комисията цена на обществения доставчик на природен газ;
2. е по-ниска от утвърдената от комисията цена за съответния месец, по която общественият доставчик продава природния газ на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (Цбг), за изчисляването на годишната индивидуална цена за регулаторния/ценовия период се използва цена (ЦпI), изчислена по формула:
ЦпI = 0,5*(Цбг + Цп).
(12) Корекцията по ал. 10 може да бъде разсрочвана изцяло или частично при спазване на принципите по Закона за енергетиката."

§ 2. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Комисията има право при необходимост по време на регулаторния/ценовия период, но не по-често от веднъж на 6 месеца, да измени цените по чл. 2, т. 1 и 2 при условие, че е налице съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) При изменението на цените по ал. 1 комисията може да приложи и корекцията по чл. 8, ал. 10 за периода от началото на регулаторния/ценовия период до това изменение."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в началото и се добавя "Извън случаите по ал. 1" и се поставя запетая, а думата "регулаторния" се заменя с "регулаторния/ценовия".
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 3. В чл. 27, ал. 1 думите "чл. 22, ал. 2" се заменят с "чл. 22, ал. 3".

§ 4. Създава се чл. 27а:
"Чл. 27а. (1) Производство за изменение на цени по чл. 22, ал. 1 се открива по инициатива на комисията.
(2) Комисията на закрито заседание приема решение за откриване на производство по ал. 1, доклад и проект на решение и насрочва дата и час за провеждане на открито заседание и обществено обсъждане.
(3) Откритото заседание и общественото обсъждане се провеждат на една и съща дата в срок до 5 дни от закритото заседание по ал. 2.
(4) След изтичане на срока по чл. 14, ал. 3 от Закона за енергетиката комисията провежда закрито заседание, на което приема решение."

§ 5. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите "докладите по ал. 1 и 2" се заменят с "доклада по ал. 1".
3. В ал. 4 думите "докладите по ал. 1 и 2" се заменят с "доклада по ал. 1".

§ 6. В чл. 31, ал. 2 се отменя.

§ 7. В допълнителните разпоредби се създава т. 20:
"20. "Съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за регулаторния/ценовия период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода" е налице, ако това изменение е в размер над 15 на сто."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 8. Заварените към датата на влизане в сила на наредбата административни производства се довършват по реда на тази наредба. При утвърждаване и/или определяне на цените за регулаторния период от 1.07.2020 г. до 30.06.2021 г. комисията не извършва корекции по реда на чл. 8, ал. 10.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти