Logo Неделя, 27 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1031 ОТ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЕН ДОСТЪП И СРАБОТВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ ЗА КУЛТУРНИ ЦЕЛИ И КОЛЕКЦИОНИРАНЕ (ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г.)

В сила от 23.07.2020 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.


§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
"Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия".

§ 2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
"(1) С тази наредба се определят условията и редът за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия."

§ 3. В чл. 5, ал. 1 думите "областна дирекция на" се заличават и след думата "работи" се добавя "(РУ на МВР)".

§ 4. След чл. 5 се създава раздел V "Дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия" с чл. 6 - 15:
"Раздел V
Дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия
Чл. 6./span>. Дезактивирането на оръжията по чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ се изразява в изпълнението на редица организационни и технически дейности, регламентирани в настоящата наредба, ЗОБВВПИ и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г., изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1204 (ОВ, L 173/12 от 6 август 2017 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/337 (ОВ, L 65/1 от 8 март 2018 г.) (Консолидирана версия), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403".
Чл. 7./span>. Дезактивирането на огнестрелното оръжие трябва да се извършва по методика за всеки конкретен вид и модел, така че да гарантира привеждането му в състояние на трайно негодно за употреба по предназначение, при което всички негови компоненти и основни части да са в състояние на необратима нефункционалност и да не е възможно да бъдат отстранени, подменени или преработени по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по предназначение.
Чл. 8./span>. (1) Дезактивиране на огнестрелно оръжие се извършва освен от лицата, получили разрешение за производство по реда на глава втора от ЗОБВВПИ, и от физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държавата членка, получили разрешение за ремонтни дейности по чл. 132 от ЗОБВВПИ от директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт.
(2) Дезактивиране на спортно оръжие може да бъде извършвано и от спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, получили разрешение за ремонтни дейности по реда на чл. 132, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2 от ЗОБВВПИ.
Чл. 9./span>. Лицата, извършващи дезактивиране на огнестрелни оръжия, трябва да разполагат с нужното техническо оборудване и квалифициран персонал, така че да са в състояние да извършват техническите операции за дезактивиране на видовете оръжия, посочени в таблица III от приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
Чл. 10./span>. (1) Лицата, получили разрешение за придобиване и съхранение на огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ, но непритежаващи разрешение за производство или ремонтни дейности по чл. 132 от ЗОБВВПИ, предоставят придобитите оръжия в 14-дневен срок от придобиването им на лицата по чл. 133 от ЗОБВВПИ за дезактивиране.
(2) Лицата, придобили огнестрелни оръжия и притежаващи разрешение за производство или ремонтни дейности по чл. 132 от ЗОБВВПИ, са длъжни в 14-дневен срок от придобиването им да ги дезактивират.
(3) Забранява се продажбата на недезактивирани огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ, придобити с цел дезактивиране. На продажба подлежат само дезактивираните такива.
Чл. 11./span>. (1) След дезактивирането на огнестрелно оръжие лицето по чл. 133 от ЗОБВВПИ, извършило дезактивирането, издава констативен протокол, който съдържа:
1. номер и дата на издаването;
2. комисията (състояща се най-малко от председател и двама членове с посочени имена), извършила проверка на дезактивираното огнестрелно оръжие;
3. вид, наименование, модел, калибър, съществуваща маркировка (сериен номер), нанесена оригинална маркировка при дезактивирането на огнестрелното оръжие;
4. извършени специфични технически операции на огнестрелното оръжие съгласно таблица III от приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403;
5. подписи на членовете на комисията, на оръжейния майстор, извършил дезактивирането, и подпис и печат на лицето по чл. 133 от ЗОБВВПИ.
(2) Констативният протокол се изготвя в три еднообразни екземпляра - за лицето, извършило дезактивирането, за ГДНП или РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт и придружаващ дезактивираното оръжие, включително при прехвърляне на собствеността.
Чл. 12./span>. (1) Върху дезактивираното огнестрелно оръжие се нанася обща уникална маркировка в съответствие с образеца, посочен в приложение № 3, което показва, че огнестрелното оръжие е дезактивирано в съответствие със специфичните технически операции, предвидени за него в таблица III от приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
(2) Нанасянето на маркировката по ал. 1 се извършва от ГДНП или от РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт след получаване на заявление за издаване на сертификат за дезактивиране по чл. 4а, ал. 2 от ЗОБВВПИ.
(3) Маркировката се нанася върху всички основни компоненти на огнестрелното оръжие, модифицирани за дезактивирането му, и трябва да отговаря на следните критерии:
1. да бъде ясно видима и неотстранима;
2. да носи информация за държавата членка, в която е извършено дезактивирането, и за структурата на МВР (ГДНП или РУ на МВР), която го е удостоверила;
3. оригиналният(те) сериен(йни) номер(а) на огнестрелното оръжие се запазва(т).
(4) За нанасяне на маркировка по ал. 1 районните управления на МВР получават служебно свой оригинален цифрено-буквен код от ГДНП.
Чл. 13./span>. За дезактивираното огнестрелно оръжие се издава сертификат за дезактивиране по реда, предвиден в чл. 4а от ЗОБВВПИ, и в съответствие с образеца, посочен в приложение № 4 към чл. 4б, ал. 1 от ЗОБВВПИ.
Чл. 14./span>. Дезактивиране се извършва на следните видове огнестрелно оръжие:
1. пистолети (еднозарядни, полуавтоматични);
2. револвери (включително револвери с барабанно зареждане);
3. дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев);
4. огнестрелни оръжия с чупеща се цев (например гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вертикално плъзгащ се/въртящ се затвор, дългоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия);
5. дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни);
6. полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни);
7. автоматични огнестрелни оръжия: например автомати, картечници (картечни пистолети), автоматични пистолети;
8. преднозарядни огнестрелни оръжия, включително с чупеща се цев.
Чл. 15./span>. За дезактивиране на огнестрелно оръжие се следват общите принципи, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403."

§ 5. Създават се допълнителни разпоредби, както следва:
"Допълнителни разпоредби
§ 1. Тази наредба осигурява мерки на национално ниво за прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност.
§ 2. Настоящата наредба не се прилага за огнестрелни оръжия, дезактивирани преди датата на влизане в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, освен ако тези огнестрелни оръжия се прехвърлят в друга държава членка или се пускат на пазара."

§ 6. Досегашните § 1 и § 2 от заключителните разпоредби стават съответно § 3 и § 4.

§ 7. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 3, ал. 3 навсякъде абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП".

§ 8. Създава се приложение № 3 към чл. 12, ал. 1:
"Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1

Образец за маркировка на дезактивирани огнестрелни оръжия

EU (1) Aa (2) bb (3) cc (4)

(1) Знак, че оръжието е дезактивирано (запазва се като "EU" във всички национални маркировки).
(2) Означение за държавата, в която е извършено дезактивирането - официален международен код на съответната държава.
(3) Символ на структурата на МВР, която е удостоверила дезактивирането на огнестрелното оръжие.
(4) Година на дезактивиране.
Пълната маркировка се поставя единствено върху затворния блок (цевната кутия) на огнестрелното оръжие, а знакът за дезактивирано оръжие (1) и означението за държавата, в която е извършено дезактивирането (2), се поставят върху всички останали основни компоненти."

Заключителни разпоредби


§ 9. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти