Logo Неделя, 27 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" (ДВ, БР. 41 ОТ 2016 Г.)

В сила от 22.05.2020 г.
Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.


§ 1. В чл. 36 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: "В решението се определят предмет и условия на конкурса."
2. Създава се ал. 4:
"(4) За конкурсите по ал. 2 срокът за подготовка на конкурсната документация преди обявяване на конкурса и срокът за публикуването на конкурсната документация на интернет страницата на Фонда преди крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса не може да бъде по-малко от 14 дни."

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти