Logo Четвъртък, 4 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" (ДВ, БР. 41 ОТ 2016 Г.)

В сила от 22.05.2020 г.
Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.47 от 22 Май 2020г.


§ 1. В чл. 36 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: "В решението се определят предмет и условия на конкурса."
2. Създава се ал. 4:
"(4) За конкурсите по ал. 2 срокът за подготовка на конкурсната документация преди обявяване на конкурса и срокът за публикуването на конкурсната документация на интернет страницата на Фонда преди крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса не може да бъде по-малко от 14 дни."

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти