Logo Понеделник, 6 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЯМБОЛ, КАКТО И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, ЗА 2020 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г.


Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Ямбол, Административния съд - Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд, за 2020 г.


1. Клас "Криминалистични експертизи"

Митко Йорданов Драганов, образование - висше; специалност - технология на неорганичните вещества; квалификация - инженер-химик; свидетелство за експерт-специалист; 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.
Петко Колев Петков, образование - висше; 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Филип Томов Стоянов, образование - висше; 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия", видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
Димитър Илиев Попов, образование - висше; специалност - химична технология на дървесината; 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия", видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
Валентин Димитров Вълканов, образование - висше; специалност - биология; 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи. 6. Клас "Съдебно-биологични експертизи", вид: 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.
Иван Иванов Стоянов, образование - средно специално; специалност - селскостопанска техника и земеделие, 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Георги Христов Георгиев, образование - висше; специалност - психология, 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Радомир Вълчев Господинов, образование - средно специално, специалност - технолог на химични и синтетични влакна; 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Спасимир Йорданов Спасов, образование - средно специално, специалност - технолог на химични и синтетични влакна, 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 11. Клас "Други съдебни експертизи" - Одорология (мирисови експертизи).
Тодор Андонов Тодоров, образование - средно, 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Атанас Тодоров Чиликов, образование - висше; 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Илиан Иванов Костов, образование - средно; 1. Клас "Криминалистични експертизи", вид: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Петър Недков Петров, образование - висше; 1. Клас "Криминалистични експертизи", видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

Кирил Любомиров Попов, образование - висше, медицина, специалност - паталогоанатом, 2. Клас "Съдебномедицински експертизи".
Димитрина Стойчева Стойчева-Славова, образование - висше, медицина, специалност - акушерство и гинекология, 2. Клас "Съдебномедицински експертизи".
Мая Иванова Кичева, образование - висше, специалност - молекулярна и функционална биология, квалификация - биохимик - клиничен химик, диплом кандидат на науките, 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни (касаещи 2.3 и 2.4 по-горе).
Димитър Василев Брънков, образование - висше, медицина, специалност - нервни болести, призната правоспособност по клинична електромиография, 2. Клас "Съдебномедицински експертизи", вид 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Светлозар Георгиев Кривошиев, образование - висше, медицина, специалност вътрешни болести, професионални заболявания 2. Клас "Съдебномедицински експертизи".
Борис Петров Шахов, образование - висше, специалност - молекулярна биология, професионална квалификация - молекулярен биолог, специализация - микробиология, 2. Клас "Съдебномедицински експертизи", вид: 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.
Йордан Иванов Стойков, образование - висше, специалност - медицина, патологична анатомия с цитопатология, квалификация - лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по съдебна медицина, 2. Клас "Съдебномедицински експертизи".
Атанас Панчев Славов, образование - висше, придобита правоспособност - лекар, специалност нервни болести, 2. Клас "Съдебномедицински експертизи"; вид: 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Емил Николов Бъчваров, висше, придобита правоспособност - лекар, специалност - съдебна медицина, трудов стаж - 32 години; 2. Клас "Съдебномедицински експертизи"; вид: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителският произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Марин Костадинов Балтов, висше, придобита правоспособност - лекар, специалност - съдебна медицина, трудов стаж - 24 години; 2. Клас "Съдебномедицински експертизи"; вид: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителският произход; 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

Лариса Владимировна Димитрова, образование - висше, медицина, специалност - психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
Петър Георгиев Цингов, образование - висше, медицина, специалност - психиатрия, сертификат - "Клинични и експертни области на психиатричната експертиза"; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
Стефка Николова Ковачева, образование - висше, медицина, специалност - психиатрия, сертификат - "Основи на съдебната психиатрия"; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

Мария Николова Николова, образование - висше, специалност - икономическа информатика, квалификация икономист по социално-икономическа информация; Клас "Съдебно- икономически експертизи".
Никола Иванов Николов, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Галина Господинова Тенева, образование - висше, степен - бакалавър, специалност - финанси, квалификация - икономист, допълнителна професионална квалификация - вещо лице по специалност съдебни експертизи; Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Йорданка Митева Касидова, образование - висше, степен - бакалавър, специалност - финанси, квалификация - икономист, допълнителна професионална квалификация - вещо лице по специалност съдебни експертизи; Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Диан Сухел Кайали, образование - висше, степен - магистър, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - счетоводство и контрол, икономист; Клас "Съдебно- икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Диньо Стоилов Сарайдаров, образование - средно специално, техникум по икономика, специалност - икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, икономист-счетоводител.
Димитринка Николова Кабакова, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Илия Крумов Прокопиев, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование - висше, степен - магистър, специалности - финанси и селскостопанска техника, квалификация - икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 4. Клас "Съдебно- икономически експертизи"; видове: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Недко Иванов Ангелов, образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация - икономист-счетоводител, специализация - съветник по икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат - "Съдебно-счетоводен експерт - вещо лице"; "Международни счетоводни стандарти".
Стоянка Димитрова Бончева, образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация - икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, съдебно-счетоводен експерт - вещо лице, сертификат - "Международни счетоводни стандарти".
Николинка Вълкова Русева, образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация - икономист, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат - съдебно-счетоводен експерт - вещо лице, синдик, оценител на земеделски земи; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Бою Иванов Боев, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, допълнителна квалификация - организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт-счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти; 4. Клас "Съдебно-счетоводни експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ангел Георгиев Тепсизов, образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност; 4. Клас "Съдебно- икономически експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кета Ангелова Дечева, образование - висше, степен - магистър, специалност - стокознание, квалификация - стоковед, следдипломна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи и експерт-проверител на измами; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Васил Димитров Господинов, образование - висше, степен - магистър, специалност - застраховане и социално дело с професионална квалификация икономист-застраховател.
Десислава Николова Добрева, образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист-счетоводител; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Светлана Николова Димитрова, образование - висше, степен - бакалавър, специалност - счетоводство и контрол, квалификация - икономист; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Огнян Николов Бюлбюлев, образование - висше, степен - магистър, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист - счетоводител, допълнителна квалификация - експерт по банки и банково дело; съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи и експерт-оценител на машини, съоръжения, активи, земеделски земи; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Атанас Стоянов Костов, Елхово, образование - средно специално, техникум по икономика, специалност - икономика, квалификация - икономист-счетоводител; Клас "Съдебно-икономически експертизи"; вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Гроздю Константинов Гроздев, образование - висше, специалност - икономика на транспорта, квалификация - икономист; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ели Йорданова Василева, образование - висше, специалност - публични финанси и икономика и управление на селското стопанство, професионална квалификация - магистър по икономика, международни счетоводни стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Десислава Иванова Паскалева, образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - магистър по икономика, трудов стаж - 7 г.; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Колева Пенева, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, трудов стаж - 37 г., специализация - ИУ на селищните системи; лиценз за оценка на машини и съоръжения; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мария Косева Баева, образование - висше, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - магистър по икономика; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Цветан Иванов Атанасов, образование - висше, специалност - стокознание, квалификация - стоковед; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ваня Радева Цачева, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза; 11. Клас "Други съдебни експертизи" - социално-икономически експертизи.
Димитрина Тодорова Петрова, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - стопанско управление, професионална квалификация - икономист - бизнес организатор, специализация - стопански бизнес, следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи и квалификация съдебно-счетоводен експерт - вещо лице; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Вакова Христова, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - магистър по икономика; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Динков Желязков, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, професионална квалификация - икономист-счетоводител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Иванов Петров, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация - магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йонка Иванова Христова, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, свидетелство за следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - международен туризъм, с професионална квалификация - магистър по туризъм; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър специалност - икономика и управление на индустрията, квалификация - икономист - организатор на промишленото производство, сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пейчо Герганов Петков, образование - висше, специалност - ОПУП, квалификация - икономист по промишлеността - химия и металургия; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ангел Тодоров Тодоров, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Маргарита Миткова Попова, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - финанси, професионална квалификация - магистър по икономика; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Теодора Георгиева Стоянова, образование - висше, специалност - търг. бизнес и посредничество, квалификация - икономист-посредник, трудов стаж - 17 г.; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"; вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Борис Атанасов Борисов, образование - висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Нели Петкова Вълчева - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация - икономист-счетоводител, втора специалност - финанси; трудов стаж - 5 г., 4 м.; месторабота - ЕТ "Бизнес консулт - Нели Вълчева" - управител; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Добрин Тодоров Василев - образование - висше, специалност - счетоводство и контрол; трудов стаж - 5 години; месторабота - Счетоводна къща "Фини & Добрин Василев" - счетоводител; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Пепа Георгиева Пашова - образование - висше, специалност - икономист по строителството, втора специалност - съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж - 33 г.; месторабота - "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" - АД - водещ одитор в регионален отдел "Контрол и одит"; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", Вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност; допълнителна квалификация - специализация на финансови ревизори; трудов стаж - 40 г., като вещо лице - 21 г.; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошка Василева Георгиева - образование - висше, специалност - счетоводна отчетност; допълнителна квалификация - Организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността; трудов стаж - 7 г.; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елисавета Асенова Стойкова - образование - висше, специалност - стопанско управление, допълнителна квалификация - инж. по горско стопанство; трудов стаж - 14 г.; 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи", вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

Николина Нейчева Манолова, образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация "Оценка на недвижими имоти"; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи".
Станка Панайотова Дженева-Динева, образование - средно специално, строителен техникум, специалност - строителство и архитектура, квалификация - строителен техник; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Фиданка Георгиева Дженкова, образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Марлена Серафимова Серафимова, образование - висше, специалност - транспортно строителство - пътно строителство, строителен инженер по транспортно строителство - пътно строителство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Атанаска Димитрова Димитрова, образование - средно специално, техникум по строителство, специалност - геодезия и картография, квалификация - техник по геодезия и картография, строителен техник по геодезия, фотограметрия и земеустройство.
Димитър Борисов Стоянов, образование - висше, специалност - електрически машини и апарати, квалификация - електроинженер, оценка на машини и съоръжения.
Димитър Иванов Андреев, образование - висше, специалност - земеустройство, квалификация - инженер-земеустроител; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Жанка Димова Михайлова-Колева, образование - средно специално, строителен техникум, специалност - строителство и архитектура, квалификация - техник по строителство и архитектура; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Милчо Гочев Димитров, образование - средно специално, техникум по механотехника, специалност - технология на машиностроенето, студена обработка, квалификация - техник по технология на машиностроенето, студена обработка, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Атанас Иванов Димов, образование - висше, специалност - горско стопанство, квалификация - инженер по горско стопанство, строителен техник; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Валентина Борисова Илиева-Димова, образование - висше, специалност - земеустройство, квалификация - инженер- земеустроител, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Димитрова Златева, образование - висше, специалност - геодезия, фотограметрия и картография, квалификация - строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Станчо Колев Станчев, образование - висше, специалност - ДВГ, квалификация - машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Мирослав Георгиев Минев, образование - висше, специалност - ДВГ, квалификация - машинен инженер; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Стоян Илиев Банев, образование - висше, степен - магистър, специалност - технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация - машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Илиев Банев, образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование - висше, степен - магистър, специалности - финанси и селскостопанска техника, квалификация - икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Марийка Лазарова Воденичарова, образование - средно специално, строителен техникум, специалност - архитектурен техник.
Свилена Георгиева Кехайова, образование - висше, специалност - изчислителна техника, квалификация - инженер по електроника и автоматика, диплом за преквалификация - счетоводна отчетност с квалификация - икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.
Стойко Христов Пехливанов, образование - висше, степен - магистър, специалност - машиностроене, квалификация - машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Севдалин Димитров Дяков, образование - висше, степен - магистър, специалност - транспорт и енергетика, квалификация - машинен инженер, автоексперт; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Дикран Бохос Бохосян, образование - висше, степен - магистър, специалност - транспортна техника и технологии, квалификация - машинен инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Пейо Генчев Даскалов, образование - полувисше; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Деян Йорданов Атанасов, образование - висше, степен - магистър, специалност - транспорт и енергетика, квалификация - машинен инженер с педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Иво Иванов Узунов, образование - висше, специалност - изчислителна техника, специалност ПС, квалификация - инженер по радиоелектроника; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Михаил Колев Михайлов, образование - висше, степен - магистър, специалност - транспорт и енергетика, квалификация - машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.
Евгения Георгиева Динева, образование - висше, специалност - земеустройство, квалификация - инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи.
Константин Михайлович Якубович, образование - висше, специалност - архитектура; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Павлина Костова Колева, образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Димитър Славов Керемидчиев, образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Николай Колев Делев, образование - висше, специалност - горско стопанство, квалификация - инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка на гори и земи в горския фонд, регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Христов Христов, образование - висше, образователно- квалификационна степен - магистър, специалност - топло-, газоснабдяване и вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и автоексперт; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Йордан Парушев Господинов, образование - висше, специалност - земеустройство, квалификация - инженер-земеустроител, трудов стаж - 33 г., удостоверение за следдипломна квалификация - опресняване по специалността ТБТ, ХТ и ППО; управление и икономически проблеми на качеството на строителството; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Йордан Георгиев Събев, образование - висше, специалност - пожарна безопасност и техника; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Пламен Илиев Василев, образование - висше, специалност - пожарна безопасност и техника; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Георги Господинов Георгиев, образование - висше, специалност - геодезия, фотограметрия и картография, квалификация - инженер по геодезия, фотограметрия и картография, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Мария Петрова Шуманова, образование - висше, специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Димитър Тодоров Игнев, образование - висше, специалност - промишлена топлотехника, квалификация - машинен инженер; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Ивелин Красимиров Кръстев, образование - висше, образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър, специалност - автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация - учител и инструктор за обучение на водачи на МПС, кат. "С" и "Т"; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Николай Иванов Петров, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация - магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Бойчо Гочев Узунов, образование - висше, специалност - автоматизация на производството, удостоверение за повишаване на квалификацията по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Милка Иванова Стаматова, образование - висше, специалност - ОПУС, квалификация - икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за оценител на земеделски земи, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Ренета Тодорова Реванска, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - електротехника и финанси, квалификация - електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Кольо Георгиев Гяуров, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност, квалификация - инженер по пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Живко Възкресенов Бянов, образование - висше, специалност - противопожарна техника и безопасност, квалификация - инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Тенев, образование - висше, специалност - транспортна техника и технологии; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Колев Тенев, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Благой Митев Димитров, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност, квалификация - инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерни-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Стоянов, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Кольо Димитров Петров, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Анатоли Николаев Василев, образование - висше, специалност - защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Нелиян Николаев Цонев, образование - висше, специалност - електроника и автоматика; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Пламен Иванов Сулаков, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Николай Христов Георгиев, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Веселин Георгиев Атанасов, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Иван Георгиев Динев, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Янко Боянов Боянов, образование - висше, специалност - пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Венцислав Панев Димитров, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална квалификация - машинен инженер-мениджър; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид: 5.1 Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Атанас Петров Атанасов - образование - висше, специалност - двигатели с вътрешно горене; квалификация - инженер по експлоатация и ремонт на АТТ; втора специалност - инструктор за обучение на водачи на МПС - кат. "С"; трудов стаж - 7 г.; месторабота - "Драйвкар" - ЕООД - управител; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Мария Димитрова Златева - образование - висше; специалност - инженер по геодезия, фотограметрия и картография; сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100388/2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Димитър Иванов Бъчваров - образование - висше, специалност - офицер от РТВ - военен инженер по РЛС и инженер радиоелектроника; трудов стаж - 14 г.; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Петьо Благоев Гицов - образование - висше, специалност - строителство на жп линии, пътища и мостове; трудов стаж - 22 г.; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Калоян Христов Куцаров - висше, специалност - АСУ - експерт и ремонт на АСУ за ПВО във факултет на ПВО и КИС; квалификация - компютърни системи и технологии; трудов стаж - 11 г.; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Георги Христов Карамарков - висше, специалност - съдебни инжинерно-технически експертизи и техническа безопасност; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Христо Георгиев Георгиев, образование - висше; специалност - транспорт и енергетика; допълнителна квалификация - Автоексперт - ТУ - София; трудов стаж - 18 г.; стаж като вещо лице - 5 г.; 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"; вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

Иван Тотев Иванов, образование - висше, специалност - зооинженерство, квалификация - зооинженер.
Митко Тодоров Петев, образование - висше, специалност - зооинженерство, квалификация - зооинженер.
Елена Димитрова Гинева, образование - висше, специалност - зооинженерство, квалификация - зооинженер.
Елена Колева Николова, образование - висше, специалност - зоотехник, квалификация - зооинженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Георги Янков Стойчев, образование - висше - зоотехника и ветеринарна медицина, специалност - зооинженерство; трудов стаж - 20 г.; 6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"; вид: 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

Диана Иванова Иванова - образование - висше, специалност - технология на каучука и пластмасите; втора специалност - маркетинг, мениджмънт; трудов стаж - 17 г.; 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"; 7.1. Съдебно-химическа експертиза.
Мая Иванова Кичева - образование - висше, Биологически факултет; специалност - молекулярна и функционална биология, месторабота - "Проген" - ООД - София; заемана длъжност - управител и експерт; трудов стаж - 24 г.; трудов стаж като вещо лице - 10 г.; 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"; 7.1. Съдебно-химически експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти).

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

Мария Димитрова Златева, образование - висше, специалност - геодезия, фотограметрия и картография, квалификация - строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи", вид: 8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
Добромир Илиев Димитров, образование - висше, специалност - ветеринарна медицина, трудов стаж - 28 г., месторабота ОДБХ - Ямбол, главен инспектор; 8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи", видове: 8.1. Съдебна ветеринаромедицинска експертиза.

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"


10. Клас "Оценителни експертизи"

Мария Димитрова Златева - образование - висше; специалност - инженер по геодезия, фотограметрия и картография; сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100028/2010 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издаден от КНОБ; месторабота - ОСЗ "Тунджа" - Ямбол - старши експерт; 10. Клас "Оценителни експертизи".

11. Клас "Други съдебни експертизи"

Ервант Гарбис Ованесян, образование - средно специално, техникум по механотехника, специалност - машинен техник, бижутерия, златарство.
Елена Николова Георгиева, образование - висше, специалност - предучилищна педагогика, квалификация - детски учител.
Елена Мирчева Даскалова, образование - висше, фармацевт, специалност - организация и икономика на аптечното дело.
Ваня Радева Цачева, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 11. Клас "Други съдебни експертизи" - социално-икономически експертизи.
Ангел Димитров Янчев, образование - средно професионално-техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Националната занаятчийска камара за занаят - бижутерство.
Мая Иванова Кичева, 11. Клас "Други съдебни експертизи"; 11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 11.2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; 11.3. Експертиза по писмени данни, касаещи 11.1 и 11.2.
Надежда Иванова Димитрова, образование - висше, образователно-квалификационна степен - магистър, специалност - социални дейности, магистърска програма - управление на институциите за социална работа и удостоверение за достъп до класифицирана информация; 11. Клас "Други съдебни експертизи".

Извадка от Неофициален раздел бр. 28 от 24.03.2020 г. на ДВ

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти