Logo Сряда, 5 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 24 Юли 2020г.


Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия съгласно приложението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на "Държавен вестник".

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 367 от 16.01.2020 г.


Приложение към член единствен

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2020 г. (*))

Фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

(Обнародвано като притурка на Държавен вестник)

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти