Logo Понеделник, 10 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 22 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2019г.


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на медицинските прегледи на лица, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб - член на лицензирана спортна федерация.
Чл. 2. Медицинските прегледи по чл. 1 са:
1. задължителни начални и периодични;
2. предсъстезателни.

Чл. 3. Ръководителите на спортните клубове - членове на лицензирани спортни федерации, са длъжни да осигурят извършването на:
1. задължителните начални и периодични медицински прегледи;
2. предсъстезателните медицински прегледи, когато е налице решение на спортната федерация при условията на чл. 95 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

Чл. 4. (1) Медицинските прегледи по чл. 2 включват медицински дейности и изследвания в обем, посочен в приложение № 1.
(2) Медицинските прегледи по чл. 2 се извършват в лечебни заведения, осъществяващи съответните дейности и изследвания по ал. 1.
(3) Всяко лице, преминало задължителен начален и периодичен медицински преглед, получава медицинско удостоверение по съответен образец съгласно приложения № 2, 3 и 4.
(4) Всяко лице, преминало предсъстезателен медицински преглед, получава медицинско удостоверение по образец съгласно приложение № 5.
(5) При задължителните начални и периодични медицински прегледи на лица с увреждания задължително се извършва консултация от лекар специалист, от чиято компетентност е увреждането.

Чл. 5. (1) Лицата по чл. 1, които не са преминали задължителните начални и периодични медицински прегледи, не се допускат до или се отстраняват от тренировъчни занимания и участия в състезания.
(2) На лицата по чл. 1, които не са преминали предсъстезателни медицински прегледи, извършвани по решение на съответната спортна федерация при спазване на изискванията на чл. 95, ал. 2 от ЗФВС, се забранява да участват в състезания.

Чл. 6. (1) При извършване на задължителните начални и периодични прегледи лицата по чл. 1 представят документ за самоличност, а при лица, които не са навършили 14 години, прегледите се извършват в присъствието на родител (настойник/законен представител).
(2) Задължителните начални и периодични медицински прегледи се осъществяват след изразено информирано съгласие по чл. 87 от Закона за здравето.

Чл. 7. (1) Извършеният задължителен начален медицински преглед се вписва в медицинската документация, издавана от лечебното заведение. В медицинското удостоверение за извършения начален медицински преглед се включват резултатите от извършените медицински дейности и лабораторни изследвания, както и заключение за допускане или недопускане до участие в тренировъчна и състезателна дейност по конкретния вид спорт.
(2) В зависимост от резултатите от прегледа заключението по ал. 1 може да съдържа срок, за който лицето не се допуска до участие или се допуска до участие при определени условия.
(3) Заключението се прави от лекар с призната медицинска специалност по спортна медицина или по вътрешни болести/педиатрия.

Чл. 8. (1) Задължителният периодичен медицински преглед се извършва:
1. два пъти годишно - за спортисти, включени в националните отбори за мъже и жени по следните спортове: бадминтон, баскетбол, биатлон, бокс, борба, вдигане на тежести, волейбол, гребане, джудо, кану-каяк, карате, колоездене, лека атлетика, плуване, ски бягане, ски алпийски дисциплини, сноуборд, таекуон-до-ВТ, футбол и художествена гимнастика;
2. един път годишно - за всички останали спортисти.
(2) Извършеният задължителен периодичен медицински преглед се вписва в медицинската документация, издавана от лечебното заведение. В медицинското удостоверение за извършения периодичен медицински преглед се включват резултатите от извършените медицински дейности и лабораторни изследвания, както и заключение за допускане или недопускане до участие в тренировъчна и състезателна дейност по конкретния вид спорт.
(3) В зависимост от резултатите от прегледа заключението по ал. 2 може да съдържа срок, за който лицето не се допуска до участие или се допуска до участие при определени условия.
(4) За спортистите по ал. 1, т. 1 заключението се прави от лекар с призната медицинска специалност по спортна медицина/вътрешни болести/ортопедия и травматология/кардиология, а за спортистите по ал. 1, т. 2 заключението се прави от лекар с призната медицинска специалност по спортна медицина или по вътрешни болести.

Чл. 9. (1) Медицинските удостоверения по чл. 4, ал. 3 се издават в три екземпляра - за спортиста, за спортния клуб, където се съхранява до приключване на състезателната и тренировъчната дейност на спортиста, и за лечебното заведение, където се съхранява за срок от 5 години.
(2) Медицинските удостоверения за задължителните периодични медицински прегледи са валидни за срок от шест месеца - за спортистите по чл. 8, ал. 1, т. 1, и една година - за спортистите по чл. 8, ал. 1, т. 2, считано от датата на издаването им.

Чл. 10. (1) В медицинското удостоверение за извършения предсъстезателен медицински преглед на състезателя се включват резултатите от прегледа и разрешение или забрана за участие в състезанието и се посочват името и фамилията на лекаря, извършил прегледа, час, дата и място на прегледа, състезанието, във връзка с което се извършва прегледът, подпис на лекаря и печат на лечебното заведение.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава в два екземпляра - за състезателя, което се представя на организатора на състезанието, и за лечебното заведение, където се съхранява за срок от 6 месеца.

Чл. 11. Лицата, които извършват медицинското осигуряване по време на спортно състезание, нямат право да извършват предсъстезателни медицински прегледи на състезатели в деня на провеждане на състезанието.

Чл. 12. Допълнителни медицински дейности и/или изследвания извън обема, определен в приложение № 1, се извършват по преценка на лекаря, извършил съответния преглед.

Чл. 13. В случаите, при които са извършени изследвания през последните 15 дни, предхождащи явяването на задължителните начални и периодични медицински прегледи, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, се прилагат заверени копия на същите и се вписват в медицинското удостоверение.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 92, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 2. Спортистите, които през 2019 г. са преминали задължителните медицински прегледи по реда на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (ДВ, бр. 28 от 2005 г.), през същата година не подлежат на задължителните медицински прегледи по тази наредба.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 и чл. 12

Обем на медицинските дейности и изследвания в зависимост от вида на медицинския преглед

Медицинска дейност

Начален преглед

Периодичен преглед на спортист по чл. 8, ал. 1, т. 1

Периодичен преглед на спортист по чл. 8, ал. 1, т. 2

Предсъстезателен
преглед

Антропометрия

х

х

х

 

Лабораторни изследвания:

- ПКК

- СУЕ

- Кр. захар

- Креатинин

- Урея

- АСАТ

- АЛАТ

- Желязо

- Урина

 

х

 

х

х

 

 

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

ЕКГ

x

х

х

 

Анамнеза и физикално изследване

х

х

х

х

ЕКГ тест с физическо натоварване и оценка на физическия работен капацитет

 

х

 

 

Ехокардиография

 

х

(извършва се един път на всеки 2 години)

 

 

Консултация със специалист по кардиология

 

х

 

 

Консултация със специалист по ортопедия и травматология

 

х

 

 

Консултация с лекар специалист в случаите по чл. 4, ал. 5

х

х

х

 
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3

Приложение № 4 към чл. 4, ал. 3

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 4

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти