Logo Петък, 22 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2019г.


Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология съгласно приложението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на "Държавен вестник".

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 354 от 17.10.2019 г.

Приложение към член единствен

Фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

(Обнародвано като притурка на Държавен вестник)  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти