Logo Сряда, 15 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИТЕ БОЛЕСТИ

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.78 от 4 Октомври 2019г.


Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести съгласно приложението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на "Държавен вестник".

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 349 от 19.09.2019 г.


Приложение към член единствен

Фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести

(Обнародвано като притурка)

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти