Logo Вторник, 19 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

Издаден от министъра на икономиката

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията на работа и съставът на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, наричан по-нататък "съвета".
Чл. 2. Съветът е съвещателен орган към министъра на икономиката.

Чл. 3. Съветът подпомага министъра на икономиката при извършване на административното регулиране на икономическите дейностите, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, като:
1. прави предложения за подобряване на съвместната работа на контролните органи по прилагането на закона;
2. идентифицира проблеми и обсъжда въпроси, свързани с прилагането на закона;
3. предлага мерки за оптимизация на контрола по спазване на закона, както и мерки за подобряване на взаимодействието между публичните институции, отговорни за прилагането му;
4. сформира експертни работни групи по конкретни въпроси от неговата компетентност.

Глава втора.
СТРУКТУРА И СЪСТАВ


Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър.

Чл. 5. (1) Членове на съвета са: по един представител на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българският институт по метрология, Агенция "Митници", Националната агенция за приходите и на представителни браншови организации на лица, осъществяващи икономическите дейности по чл. 2, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
(2) Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на икономиката по предложение на ръководителите на съответните ведомства, съответно на представителните браншови организации.
(3) Всяко ведомство, съответно представителна браншова организация, може да предложи и резервен член, който да участва в заседанията на съвета при отсъствието на титуляря.
(4) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някой от членовете на съвета ръководителят на съответното ведомство, съответно представителна браншова организация, в 30-дневен срок прави предложение до министъра на икономиката за промяна в поименния състав на съвета.

Чл. 6. Съветът избира с мнозинство от гласовете сред членовете си заместник-председател.

Чл. 7. Дирекция "Регулиране на икономически дейности" в Министерството на икономиката подпомага организационно и технически работата на съвета, като представлява и негов секретариат.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА


Чл. 8. (1) Председателят на съвета:
1. организира и ръководи работата на съвета;
2. свиква заседанията на съвета и утвърждава дневния ред;
3. представлява съвета пред всички органи и организации;
4. подписва протоколите от заседанията на съвета.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.

Чл. 9. (1) Съветът осъществява своята дейност чрез редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат веднъж на три месеца.
(3) Извънредните заседания се свикват:
1. по инициатива на председателя;
2. при постъпили в секретариата на съвета писма от минимум двама членове на съвета с искане за свикване на заседание.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 председателят е длъжен да свика заседание на съвета в срок до 15 дни след постъпване на писмата в секретариата.
(5) За участие в заседанията на съвета и на работните групи по чл. 15 не се получава възнаграждение.

Чл. 10. (1) Заседанията на съвета се свикват от неговия председател с писмо до всички членове.
(2) В писмото по ал. 1 се определят времето, мястото на провеждането на заседанието, предложеният проект на дневен ред, както и начинът за запознаване с материалите по точките от дневния ред.
(3) Писмото се изпраща до членовете на съвета не по-късно от 10 дни преди насроченото заседание.
(4) Членовете на съвета могат да изразят писмено своето становище по дневния ред, както и да правят допълнителни предложения за включване на въпроси в дневния ред, в срок до пет дни преди деня на провеждане на заседанието.
(5) В случай на допълнителни предложения за включване на въпроси в дневния ред същите се изпращат до председателя и до всички членове на съвета.

Чл. 11. Дневният ред се определя от председателя на съвета и се гласува от членовете в началото на всяко заседание.

Чл. 12. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват поне половината от членовете му.
(2) В случай на отсъствие на член от титулярния състав на съвета съответното ведомство или организация се представлява от определения резервен член.
(3) Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
(4) В случай на особено мнение на някой от членовете на съвета то се прилага към протокола по чл. 14.
(5) При възникване на въпроси, които изискват спешни решения, по изключение съветът може да обсъди и приеме решения неприсъствено. В този случай решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички членове на съвета.
(6) Информация за взетите решения се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.

Чл. 13. (1) Заседанията на съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от избрания от членовете на съвета заместник-председател.
(2) В случай на отсъствие на председателя и на заместник-председателя съветът избира председател за конкретното заседание сред членовете си.

Чл. 14. (1) За заседанията на съвета се води протокол от служител от дирекцията по чл. 7.
(2) Протоколът се подписва от лицето по чл. 13, което ръководи заседанието, и от служителя по ал. 1.
(3) Оригиналът на протокола се съхранява в архива на съвета в Министерството на икономиката, а заверено копие се изпраща до всеки от членовете му.

Чл. 15. Експертни работни групи по чл. 3, т. 4 може да се сформират по предложение на всеки един член на съвета.

Чл. 16. (1) Работните групи се състоят от нечетен брой експерти, като задължително един от тях е представител на браншова организация - член на съвета.
(2) Работните групи подпомагат работата на съвета и представят на вниманието на съвета експертни заключения по поставените в рамките на дейността им въпроси.
(3) Експертните заключения се подписват от всички членове на работната група, а в случаи на изразено особено мнение то се прилага към документацията, която се представя на съвета.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 5, ал. 5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 62 от 2018 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти