Logo Неделя, 9 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО МИГРАЦИЯ, ГРАНИЦИ, УБЕЖИЩЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

В сила от 13.09.2019 г.
Приет с ПМС № 226 от 10.09.2019 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция, наричан по-нататък "съвета".
Чл. 2. Съветът е колективен консултативен орган за формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията.

Раздел II.
Структура


Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на вътрешните работи.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник-министър на вътрешните работи;
2. заместник-министър на труда и социалната политика;
3. заместник-министър на правосъдието;
4. заместник-министър на външните работи;
5. заместник-министър на финансите;
6. заместник-министър на образованието и науката;
7. заместник-министър на здравеопазването;
8. заместник-министър на отбраната;
9. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
10. председателят на Държавната агенция за закрила на детето;
11. председателят на Държавната агенция за бежанците;
12. заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност";
13. заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване";
14. директорът на агенция "Митници";
15. секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора;
16. представител на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България;
17. секретарят на съвета.
(4) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя по предложение на ръководителите на съответната институция по ал. 3.

Чл. 4. (1) Информационното, административното и техническото обслужване на съвета се осигурява от секретариат, който се ръководи от секретар.
(2) Секретариатът се обслужва организационно-технически от структура на Министерството на вътрешните работи (МВР).
(3) Секретар на съвета е служител на МВР, който се определя от министъра на вътрешните работи.

Раздел III.
Функции


Чл. 5. Съветът:
1. разработва, актуализира и предлага на Министерския съвет (МС) стратегически документи в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията;
2. предлага на МС годишни планове за изпълнение на стратегическите документи, отчети за тяхното изпълнение, както и мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграцията, границите, убежището и интеграцията;
3. дава насоки по изпълнението на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията на национално, регионално и европейско ниво;
4. координира дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, неправителствените и международните организации на територията на страната при определяне и провеждане на политиката в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията и при прилагането на съответните стратегически документи;
5. прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията;
6. разглежда и обсъжда програми и инициативи за укрепване на административния капацитет на служителите, които работят в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията.

Чл. 6. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. свиква заседанията и предлага дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
4. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета;
5. има право да иска от членовете на съвета информация по всички въпроси в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията, както и да им предоставя такива при поискване от тяхна страна.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от оправомощен от него член на съвета.

Чл. 7. Секретарят на съвета:
1. координира работата на секретариата по информационното и организационно-техническото обслужване на съвета;
2. подписва протоколите от заседанията на съвета;
3. координира изпълнението на взетите решения на съвета;
4. координира дейността на стратегическите работни групи.

Чл. 8. Секретариатът на съвета:
1. осигурява организационното провеждане на заседанията;
2. изпраща материалите за заседанията на хартиен носител и/или по електронна поща;
3. подготвя проект на дневен ред за заседанията на съвета;
4. изготвя протоколите от заседанията на съвета;
5. осъществява връзката и координацията между членовете на съвета и между стратегическите работни групи и членовете на съвета;
6. съхранява архива на документацията на съвета.

Чл. 9. Членовете на съвета участват в заседанията на съвета, гласуват и осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхна компетентност.

Чл. 10. (1) Към съвета функционират постояннодействащи стратегически работни групи, които отговарят за изпълнението на стратегическите приоритети в областите миграция, граници, убежище и интеграция.
(2) Задачите на стратегическите работни групи включват:
1. изготвяне на проекти на стратегическите документи и на плановете за действие в областите миграция, граници, убежище и интеграция, които се разглеждат от съвета, и тяхното актуализиране;
2. изготвяне на отчети за изпълнението на плановете за действие, които са посочени в т. 1;
3. извършване на оценка на недостатъците и нуждите в областта на управлението на политиките по миграция, граници, убежище и интеграция;
4. изготвяне на препоръки за подобряване на изпълнението на политиките по миграция, граници, убежище и интеграция;
5. регулярно предоставяне на съвета на информация за степента на изпълнение на стратегическите документи в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията и доклади за дейността на групата;
6. предоставяне на секретариата на необходимите документи за осъществяването на функциите му по чл. 8.
(3) Съставът на стратегическите работни групи се определя с решение на съвета, а поименният състав на членовете на съответните стратегически работни групи се определя по предложение на ръководителите на съответното министерство или агенция.

Чл. 11. Към стратегическите работни групи могат да се създават експертни работни групи, в които да участват експерти от министерствата и агенциите по чл. 3, ал. 3, както и представители на други ведомства и организации.

Раздел IV.
Организация на дейността


Чл. 12. (1) За осъществяването на дейността си съветът провежда редовни и извънредни заседания по предварително обявен дневен ред.
(2) Решенията на съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на съвета, с изключение на решенията от заседанията по ал. 5.
(3) Редовните заседания на съвета се провеждат най-малко три пъти годишно.
(4) По предложение на председателя или на 1/3 от членовете на съвета могат да се свикват и извънредни заседания.
(5) Съветът може да приема решения по определени въпроси и неприсъствено извън заседанията по ал. 1. В тези случаи вотът се осъществява чрез писмено уведомяване на секретариата и решенията се приемат с абсолютно мнозинство.

Чл. 13. (1) Редовните заседания на съвета се провеждат съгласно дневен ред, който се одобрява от председателя.
(2) Дневният ред и всички материали за заседанията се изпращат на всички членове на съвета най-малко 5 работни дни преди редовното заседание.
(3) Участието в заседанията на съвета е лично. При невъзможност да участва в конкретно заседание всеки член на съвета може да упълномощи писмено свой заместник с право на участие в дебатите и с право на глас.
(4) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред чрез секретаря на съвета най-късно 3 дни преди редовното заседание.
(5) Всеки от членовете на съвета може да бъде придружаван на заседанията от експерти от политическия кабинет или от съответната администрация, компетентни по въпросите, които се обсъждат.
(6) При разглеждане на въпроси, които са свързани с компетенциите на държавни институции, непредставени в съвета, техни представители могат да бъдат канени на заседанията, без да участват във вземането на решения.
(7) На заседанията на съвета могат да бъдат канени и представители на неправителствени и международни организации, които имат отношение към политиките по миграция, граници, убежище и интеграция, без право да участват във вземането на решения.
(8) За осигуряване на работата на съвета могат да бъдат изисквани информация и/или становища от компетентни държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация, синдикални и работодателски организации, неправителствени организации и професионални организации или от отделни експерти, които имат отношение по въпросите, които се обсъждат.

Чл. 14. (1) При провеждането на извънредни заседания дневният ред и материалите се изготвят от членовете, поискали свикването му, и се изпращат на секретариата заедно със съобщението за провеждане на заседанието.
(2) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред чрез секретариата на съвета най-късно в деня на извънредното заседание.
(3) По изключение на заседанията могат да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред и за които членовете на съвета не са уведомени, но изискват спешно разглеждане.
(4) Заседанията на съвета се провеждат, ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание.

Чл. 15. (1) След всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от секретаря на съвета.
(2) Протоколите от заседанията се изпращат на членовете на съвета в едноседмичен срок.
(3) В случаите по чл. 12, ал. 5 протоколите се изпращат на членовете на съвета в тридневен срок.

Чл. 16. Материално-техническото осигуряване на секретариата се осъществява от МВР.

Чл. 17. За дейността си в съвета членовете не получават възнаграждение.

Чл. 18. Съветът периодично публикува информация за дейността си, анализи, изследвания и други материали на официалната си интернет страница на сайта на МВР.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти