Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

В сила от 10.09.2019 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. в размер 25 922 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на ученици в дневна форма на обучение в държавните училища по изкуствата и по културата.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 2. (1) Със сумата 25 922 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
(2) Със сумата 25 922 лв. се увеличават показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 62 от 2018 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти