Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.)

В сила от 10.09.2019 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер 93 615 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - 15 525 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата - 78 090 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
(2) Със сумата 136 950 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(3) Със сумата 78 090 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. В Постановление № 135 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 46 от 2019 г.), в чл. 3 се създава ал. 4:
"(4) По бюджета на Министерството на културата за 2019 г., "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", се създава администриран разходен параграф "Стипендии на деца с изявени дарби" в размер на сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2."

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и чл. 2 от Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.).

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


Разпределение на допълнителни трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2019 г.

Община

Област

Средства за стипендии

(в лв.)

Благоевград

Благоевград

5805

Бургас

Бургас

1215

Варна

Варна

945

Велико Търново

Велико Търново

1080

Добрич

Добрич

2160

Казанлък

Казанлък

1080

Нови пазар

Нови пазар

1080

Смолян

Смолян

945

Столична

София-град

1215

ОБЩО:

15 525


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти