Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ (ДВ, БР. 88 ОТ 2015 Г.)

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


Проект: 954-01-49/16.07.2019 г.

Параграф единствен. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите "на действителна военна служба" се заличават и накрая се добавя "или цивилен служител".
2. В ал. 4 се създава изречение второ: "Предложението се внася в Министерския съвет от министъра на отбраната."
3. Създава се нова ал. 5:
"(5) Когато в срока по ал. 1 директорът на Службата навърши пределната възраст за съответното военно звание, се освобождава от военна служба и продължава да изпълнява длъжността до изтичането на срока, за който е назначен."
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея т. 3 се изменя така:
"3. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване;".
5. Досегашната ал. 6 става ал 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите "ал. 6" се заменят с "ал. 7".
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г. и на 5 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти