Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА (ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г.)

В сила от 10.09.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 2 се отменя.

§ 2. В раздел IV "Учебни програми" се създава чл. 9а:
"Чл. 9а. (1) Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.
(2) Планирането има съществена роля за ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и при дидактическата работа на учителя за придобиване на разширена или на допълнителна подготовка."

§ 3. Раздел V "Годишно тематично разпределение" с чл. 10 - 16 включително се отменя.

Заключителни разпоредби


§ 4. В Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм., бр. 80 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В член 1, ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В раздел IV "Учебни програми" се създава чл. 8а:
"Чл. 8а. (1) Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на профилираната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.
(2) Планирането има съществена роля за ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма."
3. Раздел V "Годишно тематично разпределение" с чл. 9 - 11 включително се отменя.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти