Logo Четвъртък, 13 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАПОВЕД № РД01-526 ОТ 1 АВГУСТ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

В сила от 13.08.2019 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца утвърждавам:
1. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 1);
2. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 2);
3. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 3);
4. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 4);
5. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 5);
6. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 6);
7. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 7);
8. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 8);
9. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 9);
10. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 10);
11. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 11);
12. Образец на заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 12);
13. Образец на заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 13).

Заповедта отменя Заповед № РД-01-1097 от 20.12.2018 г. (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) на министъра на труда и социалната политика.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 2 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 3 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 4 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 5 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 6 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 7 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 8 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 9 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 10 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 11 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 12 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца


Приложение № 13 към Заповед № РД01-526/01.08.2019 г.

Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца

Извадка от Неофициален раздел бр. 64 от 13.08.2019 г. на ДВ

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти