Logo Четвъртък, 13 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


РЕШЕНИЕ № 485 ОТ 6 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-26 ТЕРВЕЛ", РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, И ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЧРЕЗ КОНКУРС

Обн. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.


На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 16 от Наредбата за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2010 г., и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Открива производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-26 Тервел", разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, с размер 4032 кв. км, с координати на граничните точки от № 1 до № 7 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез неприсъствен конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните книжа е до 17,30 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в "Официален вестник" на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за участие в конкурса е до 17,30 ч. на 140-ия ден от обнародването на решението в "Официален вестник" на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по конкурсните книжа е до 17,30 ч. на 155-ия ден от обнародването на решението в "Официален вестник" на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа в размер 10 000 лв. Конкурсните книжа се получават в Министерството на енергетиката на адрес София, ул. Триадица № 8, в определения по т. 4 срок след представяне на платежно нареждане.
7.1. Сумата по т. 7 се превежда по банковата сметка на Министерството на енергетиката:
BIC код на БНБ за плащания в левове - BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във валута - BNBGBGSF,
IBAN - BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, БНБ - ЦУ.
7.2. В платежното нареждане следва да бъде записано: За конкурсни книжа за площ "Блок 1-26 Тервел", закупувани в полза на кандидата, чието име се изписва задължително на платежното нареждане.
7.3. Лицето, което получава конкурсните книжа, подписва декларация от името на кандидата за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тях.
8. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за подземните богатства.
9. Кандидатът, а когато същият е обединение - всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) (ДВ, бр. 1 от 2014 г.) или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
10. Кандидатът-търговец, съответно обединението - кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски възможности, чието наличие се доказва чрез кумулативно изпълнение на следните условия:
10.1. Кандидатът, а когато същият е обединение - всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори - оригинали, и
10.2. Кандидатът, а когато същият е обединение - поне един от участниците в него, да представи доказателства за професионална компетентност и опит в управлението най-малко на един проект за търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в морски територии.
10.3. Кандидатът може да доказва наличието на управленски възможности чрез възможностите на трети, свързани с него физически или юридически лица, при условие че представи доказателства за използване възможностите на тези лица, както и документи, доказващи тяхната професионална компетентност и опит в управлението. Доказването на възможностите на третите лица се извършва с документи, посочени в конкурсните книжа.
11. Кандидатът-търговец или поне един от участниците в обединението - кандидат, да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 150 000 000 евро. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло или:
11.1. Кандидатът, а когато същият е обединение - поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова институция, че същият разполага с необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-26 Тервел", или
11.2. Кандидатът, а когато същият е обединение - поне един от участниците в него, да представи писмо-намерение от банкова или друга финансова институция, че ще му бъдат предоставени финансови ресурси за изпълнение на дейностите по търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-26 Тервел".
11.3. Кандидатът може да доказва наличието на финансови възможности чрез възможностите на трети, свързани с него физически или юридически лица, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси, включително и размера им в левове. Доказването на възможностите на третите лица се извършва с документи, посочени в конкурсните книжа.
12. Предложенията на кандидатите по конкурса се оценяват въз основа на предлаганите работни програми, средствата за опазване на околната среда и бонуси, както е предвидено в конкурсните книжа.
13. Определя депозит за участие в конкурса в размер 15 000 лв., платим до срока по т. 5 по банковата сметка на Министерството на енергетиката:
BIC код на БНБ за плащания в левове - BNBGBGSD,
SWIFT код на БНБ за плащания във валута - BNBGBGSF,
IBAN - BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, БНБ - ЦУ.
14. Депозитът на кандидат, недопуснат до участие в конкурса, се връща в 14-дневен срок от датата на влизането в сила на решението на конкурсната комисия за недопускането на кандидата.
15. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се връща в 14-дневен срок след влизането в сила на договора, а на останалите участници - в 14-дневен срок след обнародването в "Държавен вестник" на решението на Министерския съвет за издаване на разрешение за търсене и проучване.
16. Заявленията за участие в конкурса и предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в служба "Деловодство" на Министерството на енергетиката на адрес София, ул. Триадица № 8, на български език съгласно изискванията на чл. 46 от Закона за подземните богатства.
17. Конкурсните предложения се изготвят в съответствие с изискванията и условията, посочени в конкурсните книжа.
18. Конкурсът се провежда и когато има само един допуснат кандидат.
19. Оправомощава министъра на енергетиката:
19.1. Да изпрати решението за обнародване в "Официален вестник" на Европейския съюз.
19.2. Да организира и проведе конкурса.
20. Решението да се обнародва в "Държавен вестник" и на електронната страница на Министерския съвет.
21. Решението може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването му в "Официален вестник" на Европейския съюз пред Върховния административен съд.


Приложение към т. 1


Координатен регистър на граничните точки, описващи площта "Блок 1-26 Тервел"

Координатна система "WGS84"

 

Източна дължина

Северна ширина

1.

29°07'28.85''

42°48'47.00''

2.

30°34'10.00''

42°48'03.00''

3.

29°58'30.00''

42°33'27.00''

4.

29°49'36.00''

42°29'24.00''

5.

29°34'20.00''

42°26'24.00''

6.

29°20'45.00''

42°14'28.00''

7.

29°07'32.31''

42°11'22.71''


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти