Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УКАЗ № 204 ОТ 06.08.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Обн. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.


На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Подпечатан с държавния печат.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти