Logo Четвъртък, 13 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ И ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ (ДВ, БР. 93 ОТ 2006 Г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.


§ 1. Член 13 се отменя.

§ 2. В чл. 14, ал. 1 след думата "отпечатване" се добавя "и контрол".

§ 3. В чл. 16, ал. 1 се създава изречение второ: "В края на всяко тримесечие пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справка за отпечатаните допълнителни тиражи."

§ 4. В чл. 17 думите "министъра на финансите" се заменят с "главния изпълнителен директор на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. В 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата проектите на пощенски марки и на пощенски продукти, съхранявани в Министерството на финансите, се предават на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Предаването и приемането се извършват от оправомощени служители на двете страни.

§ 6. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга изменя инструкцията по чл. 14, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на наредбата.

§ 7. До привеждането на инструкцията по чл. 14, ал. 1 в съответствие с наредбата се прилага действащата инструкция.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти