Logo Петък, 14 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ДВ, БР. 86 ОТ 2018 Г.)

В сила от 13.08.2019 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.


Проект: 954-01-27/19.04.2019 г.

§ 1. (В сила от 01.03.2020 г.) В чл. 21, ал. 1, т. 6 накрая се добавя "или предоставени от член на международна спортна организация права в съответствие с нейния устав за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт, ако има такива".

§ 2. (В сила от 01.03.2020 г.) В чл. 22, ал. 4 думите "и спортни обекти" се заменят със "спортни обекти, както и членство в международна спортна организация или предоставени от член на международна спортна организация права в съответствие с нейния устав за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт".

§ 3. (В сила от 01.03.2020 г.) В чл. 24, ал. 1, т. 12 накрая се добавя "или с отнети от член на международната спортна организация права за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт".

§ 4. В чл. 134, т. 2 след думата "медалисти" се добавя "и призьори".

§ 5. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "медалисти" се добавя "и призьори", а след думата "увреждания" се добавя "както и треньорите и длъжностните лица, пряко свързани с тяхната подготовка".
2. В ал. 2 думата "Условията" се заменя с "Критериите, условията".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 6. (В сила от 18.01.2019 г.) Децата на олимпийските медалисти, чието право на пожизнена месечна премия по чл. 59б, ал. 2, т. 5 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 91 и 96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г.; отм., бр. 86 от 2018 г.) е прекратено поради смърт преди 18 януари 2019 г., имат право на месечна парична помощ по чл. 134, т. 4, ако отговарят на изискванията на чл. 137, ал. 1 или 2. Паричната помощ се отпуска по реда на чл. 137, ал. 3 - 6.

§ 7. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 16 и 17 от 2019 г.) се създава чл. 22а:
"Чл. 22а. Условията и редът за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и териториалните и служби се определят с наредба на министъра на правосъдието."

§ 8. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. - бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29 от 2019 г.) в чл. 393 се създава ал. 3:
"(3) Условията и редът за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция "Охрана" и териториалните и звена се определят с наредба на министъра на правосъдието."

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграфи 1, 2 и 3, които влизат в сила от 1 март 2020 г.;
2. параграф 6, който влиза в сила от 18 януари 2019 г.
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти