Logo Събота, 25 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 15 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г., бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 36 и 52 от 2015 г.; попр., бр. 53 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2015 г., бр. 26, 34, 44 и 55 от 2016 г. и бр. 41 от 2018 г.), приложения № 9, 12, 14, 23 и 25 към чл. 8, ал. 2 се изменят така:

"Приложение № 9 към чл. 8, ал. 2


Численост на персонала на Областната администрация на област Кърджали и на нейните административни звена

Областен управител

1

Политически кабинет

 

в т.ч.:

3

Заместник областни управители

2

служител за връзки с обществеността

1

Главен секретар

1

Обща администрация

9

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно

 

обслужване, финанси и управление

 

на собствеността"

9

Специализирана администрация

16

в т.ч.:

 

дирекция "Административен контрол,

 

регионално развитие и държавна

 

собственост"

16

Обща численост на персонала в

 

областната администрация

30"

"Приложение № 12 към чл. 8, ал. 2


Численост на персонала на Областната администрация на област Монтана и на нейните административни звена

Областен управител

1

Политически кабинет

2

в т.ч.:

 

Заместник областни управители

2

Главен секретар

1

Обща администрация

9

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно

 

обслужване, финанси и управление

 

на собствеността"

9

Специализирана администрация

19

в т.ч.:

 

дирекция "Административен контрол,

 

регионално развитие и държавна

 

собственост"

19

Обща численост на персонала в

 

областната администрация

32"

"Приложение № 14 към чл. 8, ал. 2


Численост на персонала на Областната администрация на област Перник и на нейните административни звена

Областен управител

1

Политически кабинет

3

в т.ч.:

 

Заместник областни управители

2

служител за връзки с обществеността

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

7

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно

 

обслужване, финанси и управление

 

на собствеността"

7

Специализирана администрация

14

в т.ч.:

 

дирекция "Административен контрол,

 

регионално развитие и държавна

 

собственост"

14

Обща численост на персонала в

 

областната администрация

27"

"Приложение № 23 към чл. 8, ал. 2


Численост на персонала на Областната администрация на Софийска област и на нейните административни звена

Областен управител

1

Политически кабинет

4

в т.ч.:

 

Заместник областни управители

3

служител за връзки с обществеността

1

Главен секретар

1

Обща администрация

16

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно

 

обслужване, финанси и управление

 

на собствеността"

16

Специализирана администрация

28

в т.ч.:

 

дирекция "Административен контрол,

 

регионално развитие и държавна

 

собственост"

28

Обща численост на персонала в

 

областната администрация

50"

"Приложение № 25 към чл. 8, ал. 2


Численост на персонала на Областната администрация на област Търговище и на нейните административни звена

Областен управител

1

Политически кабинет

2

в т.ч.:

 

Заместник областни управители

2

Главен секретар

1

Обща администрация

8

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно

 

обслужване, финанси и управление

 

на собствеността"

8

Специализирана администрация

16

в т.ч.:

 

дирекция "Административен контрол,

 

регионално развитие и държавна

 

собственост"

16

Обща численост на персонала в

 

областната администрация

28"

 


§ 2. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г. и бр. 5 от 2019 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото "1380" се заменя с "1378".
2. На ред І "Численост на персонала в организационните звена на централно управление в Министерството на външните работи" числото "661" се заменя с "659".
3. На ред "Специализирана администрация" числото "412" се заменя с "410".
4. На ред "Дирекция "Консулски отношения" числото "63" се заменя с "61".

§ 3. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1, 3, 12 и 46 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 59, ал. 2, т. 4 се създава буква "г":
"г) Интегрираната система за легализация на документи."
2. В чл. 77б:
а) в ал. 1:
аа) точка 3 се изменя така:
"3. предлага инициативи и мерки за повишаване на прозрачността и публичността в дейността на администрацията и за подобряване на достъпа до обществена информация;"
бб) в т. 9 след думите "становища по" се добавя "принципни въпроси, които са свързани с";
б) в ал. 4 накрая се добавя "и за платформата за достъп до обществена информация".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти