Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И КОНТРОЛА ЗА СПАЗВАНЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ

Приет с ПМС № 151 от 14.06.2019 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 21 Юни 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, както и контролът за спазването на критериите съгласно чл. 92 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 2. Националният съвет за хората с увреждания, наричан по-нататък "Националния съвет", е консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания.

Глава втора.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ


Чл. 3. Националният съвет:
1. оказва подкрепа и съдействие при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, националното законодателство и с приоритетите на съответните стратегически документи;
2. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания;
3. съдейства за координацията между държавните и местните органи, работодателските и синдикалните организации и организациите на и за хората с увреждания за осъществяване на необходимата подкрепа при изпълнение на дейността им и за създаването на условия за социално приобщаване на хората с увреждания;
4. взаимодейства с други органи по сътрудничество, координация и наблюдение по въпросите, засягащи правата на хората с увреждания;
5. взаимодейства с международни организации с предмет на дейност в подкрепа за хората с увреждания;
6. организира популяризирането на предприетите мерки за преодоляване на установени бариери за упражняване на правата на хората с увреждания в отделни области на подкрепа чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;
7. обсъжда и приема обобщен годишен доклад за реализираните дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност с осигурена финансова подкрепа под формата на субсидия от държавния бюджет и постигнатите резултати в областта на правата на хората с увреждания;
8. отчита ежегодно дейността си пред Министерския съвет.

Глава трета.
СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО


Чл. 4. В Националния съвет участват представители на:
1. държавата, определени от Министерския съвет;
2. национално представителните организации на и за хората с увреждания;
3. национално представителните организации на работниците и служителите;
4. национално представителните организации на работодателите;
5. Националното сдружение на общините в Република България.

Чл. 5. (1) Председател на Националния съвет е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.
(2) Заместник-председатели на Националния съвет са:
1. министърът на труда и социалната политика;
2. министърът на здравеопазването;
3. представител на национално представителните организации на и за хората с увреждания, избран от тях за срок две години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Представителите по чл. 4, т. 1 са по един заместник-министър на финансите, на икономиката и индустрията, на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, на образованието и науката, на вътрешните работи, на отбраната, на здравеопазването, на транспорта и съобщенията, на иновациите и растежа, на културата, на труда и социалната политика, на земеделието, на туризма, на външните работи, на енергетиката, на спорта, на правосъдието и на електронното управление, определени от съответния министър.
(4) Организациите по чл. 4, т. 2 - 5 определят по един представител за член на Националния съвет.
(5) Поименният състав на членовете на Националния съвет се определя със заповед на председателя на съвета.

Чл. 6. (1) В заседанията на Националния съвет участват съответните определени представители по чл. 5 или упълномощени от тях лица.
(2) В заседанията на Националния съвет при необходимост могат да участват като наблюдатели и да предоставят становища представители на:
1. Омбудсмана на Република България;
2. Комисията за защита от дискриминация;
3. Агенцията за социално подпомагане;
4. Агенцията за хората с увреждания;
5. Агенцията по заетостта;
6. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
7. Държавната агенция за закрила на детето;
8. Националния осигурителен институт;
9. Националната здравноосигурителна каса;
10. други органи на изпълнителната власт, чиито правомощия са свързани с провеждането на държавната политика за правата на хората с увреждания.

Чл. 7. (1) Председателят на Националния съвет:
1. представлява съвета пред всички органи и организации;
2. свиква и ръководи заседанията;
3. предлага проекта на дневен ред за заседанията въз основа на внесени предложения.
(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от определен от него заместник-председател.
(3) Секретарят на Националния съвет, който е представител от дирекция в специализираната администрация на Министерството на труда и социалната политика:
1. осигурява дейността по информационно, административно и организационно-техническо обслужване на Националния съвет;
2. предоставя материалите за заседанията на Националния съвет на хартиен носител или по електронна поща;
3. изготвя протоколите от заседанията на Националния съвет и води отчетност за становищата и решенията на Националния съвет;
4. обобщава предоставените доклади и счетоводни отчети на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност на осигурената финансова подкрепа за дейности под формата на субсидия от държавния бюджет;
5. съхранява архива на Националния съвет с 3-годишен срок, след което го предава в архива на Министерството на труда и социалната политика;
6. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на Националния съвет на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет.
(4) Към Националния съвет могат да се съставят експертни групи или комисии по искане на неговите членовете.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


Чл. 8. (1) Националният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
(2) Проект на дневен ред за заседанията на Националния съвет се изготвя въз основа на внесени предложения. Предложения може да прави всеки член на съвета с писмен доклад.
(3) Свикването на редовно заседание на Националния съвет се извършва чрез покана, публикувана на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет, не по-късно от 5 работни дни преди откриване на заседанието. Секретарят на съвета уведомява незабавно по електронна поща членовете на Националния съвет за публикуваната покана.
(4) Поканата по ал. 3 съдържа най-малко следните данни:
1. място, дата и час на заседанието;
2. проект на дневен ред;
3. предложенията по ал. 2.
(5) Не по-късно от 3 работни дни от публикуване на поканата по ал. 3 членовете на Националния съвет могат да правят мотивирани писмени предложения чрез секретаря до председателя на съвета за включването на допълнителни въпроси в проекта на дневен ред за заседанието.
(6) Постъпилите предложения по ал. 5 се изпращат от секретаря до членовете на Националния съвет най-късно на следващия работен ден от изтичане на срока по ал. 5.
(7) Окончателният дневен ред се приема чрез гласуване при започване на заседанието.
(8) Извънредни заседания на Националния съвет се провеждат по предложения на председателя на Националния съвет или при писмено предложение на една трета от членовете на съвета.
(9) Извънредни заседания на Националния съвет се свикват чрез покана, публикувана на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет, не по-късно от 3 работни дни преди провеждане на заседанието. Секретарят на съвета по електронна поща уведомява членовете на Националния съвет за публикуваната покана.
(10) Поканата за извънредни заседания съдържа данните по ал. 4. На извънредното заседание се разглеждат само въпросите по предложения дневен ред.
(11) При провеждане на извънредни заседания писмени материали се предоставят най-късно на следващия работен ден от публикуване на поканата.

Чл. 9. (1) При невъзможност да участва в заседание всеки член на Националния съвет може да представи писмено становище по всяка точка от проекта на дневен ред заедно с мотиви за начина на гласуване.
(2) При невъзможност за участие в насрочено заседание на Националния съвет всеки член на съвета може да упълномощи свой представител да участва и да гласува на заседанието по всяка точка от дневния ред.
(3) В случаите по чл. 4, т. 2 упълномощеното лице може да представлява до трима членове на Националния съвет с право на глас. Упълномощеното лице може да гласува за всяка точка от дневния ред от името на съответния член на Националния съвет.
(4) Пълномощното се представя на секретаря на Националния съвет преди заседанието.
(5) Упълномощителят може да уведоми за изготвено пълномощно по електронен път, като изпрати чрез електронна поща прикачен, сканиран и записан в PDF формат файл, съдържащ пълномощното, подписан с универсален електронен подпис на упълномощителя, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на адрес: secretary-nshu@mlsp.government.bg, най-късно в деня преди насроченото заседание.

Чл. 10. (1) Заседанията на Националния съвет са присъствени и неприсъствени.
(2) Присъствените заседания са редовни, когато в тях участват повече от половината от членовете на Националния съвет.
(3) Становищата по внесените предложения от членовете на Националния съвет се предоставят писмено до секретаря на съвета в срок до 2 работни дни преди насроченото заседание.

Чл. 11. (1) Националният съвет приема решения по обсъжданите въпроси.
(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове на Националния съвет, като всеки член на съвета има право на един глас.

Чл. 12. (1) Неприсъствените заседания на Националния съвет се провеждат по изключение с оглед на получаване на становища от членовете на Националния съвет в спешен порядък, когато обективни обстоятелства налагат това.
(2) За провеждането на неприсъствено заседание членовете на Националния съвет се уведомяват от секретаря на съвета по електронна поща за внесените за разглеждане материали.
(3) Становищата и предложенията заедно с мотиви за начина на гласуване от членовете на Националния съвет се предоставят писмено по електронна поща до секретаря на съвета в срок до 3 работни дни.
(4) Материалите се считат за съгласувани без бележки, когато в срока по ал. 3 не е получено становище.
(5) Решенията на неприсъствените заседания се вземат с мнозинство повече от половината от членовете на Националния съвет.

Чл. 13. (1) За всяко заседание на Националния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и от секретаря на съвета и съдържа:
1. дата, час и място на провеждане на заседанието;
2. поименен списък на участниците в заседанието на Националния съвет;
3. приетия дневен ред;
4. взетите решения от Националния съвет;
5. информация за всяко проведено гласуване и резултата от него, като се изброяват гласовете "за" и поименно "против" и "въздържал се" на всяка организация/институция;
6. основните позиции по обсъжданите въпроси, изразените от участващите в заседанието или изразени по реда на чл. 9, ал. 2;
7. направените в хода на заседанието процедурни предложения, включително за гласуване по процедурен въпрос или по същество.
(2) Протоколите от заседанията на Националния съвет имат годишна номерация, изготвят се в срок до 10 работни дни от провеждането на заседанието и след подписването им от председателя и от секретаря се публикуват на Портала за консултативните съвети на Министерския съвет.
(3) Особените мнения при гласуването на решенията се представят в писмена форма в двудневен срок от провеждането на заседанието и са неразделна част от протокола.
(4) По време на заседанието председателят на Националния съвет изслушва и подлага на гласуване всяко направено процедурно предложение, включително предложенията за гласуване на решение по обсъждани на заседанието въпроси.

Глава пета.
РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ И КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ


Чл. 14. Организациите на и за хората с увреждания, които искат да бъдат признати за национално представителни, трябва да отговарят на общите и специфични критерии за национална представителност, регламентирани в чл. 92, ал. 1 и 2 от Закона за хората с увреждания.

Чл. 15. (1) Организациите на и за хората с увреждания, които кандидатстват за национална представителност, подават чрез министъра на труда и социалната политика до Министерския съвет писмено заявление по образец за признаване на национална представителност, утвърден от министъра на труда и социалната политика, в което посочват ЕИК/БУЛСТАТ, и прилагат следните документи:
1. доказателства, удостоверяващи изпълнение на общия критерий по чл. 92, ал. 1, т. 2 от Закона за хората с увреждания, включващи един или няколко от следните документи:
а) справка за последните пет години от датата на подаване на заявлението за осъществени дейности за подкрепа в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания, придружена с доказателства за осъществените дейности;
б) списък на проведените мероприятия за подкрепа в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания за последните пет години от датата на подаването на заявлението, придружен с доказателствен материал;
в) други документи, удостоверяващи наличието на най-малко 5-годишен опит в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания;
2. поименен списък на всички членове на съответните териториални структури, включително имената и адресите на техните ръководители, на хартиен и електронен носител, удостоверяващ изпълнение на общия критерий по чл. 92, ал. 1, т. 3 от Закона за хората с увреждания;
3. справка, удостоверяваща изпълнение на съответния специфичен критерий по чл. 92, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
(2) Организациите, които кандидатстват за първи път за национална представителност, подават документите по ал. 1 не по-късно от 31 март на текущата година.
(3) Организациите - членове на Националния съвет, подават документите за национална представителност в срок до три месеца преди изтичането на решението на Министерския съвет за признаването на националната им представителност.
(4) Асоциацията по чл. 92, ал. 4 от Закона за хората с увреждания предоставя протокол от заседание на органа за управление на асоциацията, подписан и подпечатан от членовете му, като прилага и съответните документи по ал. 1 към заявлението за кандидатстване.
(5) Организация, участваща в асоциация по ал. 4, която изпълни критериите за национална представителност съгласно чл. 92 от Закона за хората с увреждания, може самостоятелно да кандидатства за признаване на национална представителност по реда по ал. 1.

Чл. 16. (1) Министърът на труда и социалната политика назначава постоянно действаща комисия за установяване на изпълнението на критериите за национална представителност по чл. 92 от Закона за хората с увреждания.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда заявлението по чл. 15, ал. 1 и представя на министъра на труда и социалната политика протокол от проведените заседания и доклад за резултатите в двумесечен срок.
(3) Комисията по ал. 1 може да изисква от съответната организация да представи допълнителна информация, свързана със заявлението по чл. 15, ал. 1, както и да извършва проверки на място при необходимост. За периода на изискване на допълнителна информация или извършване на проверки на място срокът по ал. 2 спира да тече.
(4) В едномесечен срок от представянето на протокола по ал. 2 министърът на труда и социалната политика внася в Министерския съвет доклад с проект на решение за признаване или за отказ за признаване на национална представителност.

Чл. 17. Контролът за спазването на критериите по чл. 92 от Закона за хората с увреждания се извършва от комисията по чл. 16 и през периода, за който съответната организация е призната за национално представителна.

Чл. 18. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика признава националната представителност на организациите на и за хората с увреждания съгласно чл. 92 от Закона за хората с увреждания.
(2) Министерският съвет се произнася с решение за признаване или за отказ за признаване на национална представителност в едномесечен срок от внасянето на доклада по чл. 16, ал. 4.
(3) Решението по ал. 2 се съобщава от секретаря на съвета на съответната организация в 3-дневен срок от получаването му.
(4) Отказът за признаване на национална представителност може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Решението за признаване на национална представителност е за срок 4 години.
(6) Министерският съвет отменя решението за признаване на национална представителност, когато:
1. в резултат на извършения контрол по чл. 17 се установи, че съответна организация с призната национална представителност или асоциация по чл. 92, ал. 4 от Закона за хората с увреждания не отговаря на критериите за национална представителност;
2. се установят документи с невярно съдържание, послужили като основание за признаване на националната представителност.

Чл. 19. (1) Национално представителните организации на и за хората с увреждания могат да прекратят националната си представителност с писмено заявление до Министерския съвет, подадено чрез министъра на труда и социалната политика.
(2) Организациите, които са прекратили националната си представителност, могат да кандидатстват отново за национална представителност в него не по-рано от една календарна година след датата на прекратяването на участието.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 17, ал. 7 и чл. 92, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.

§ 2. Заварените при влизането в сила на този правилник незавършени производства по признаване на национална представителност се довършват по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 29 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2022 Г.)

§ 22. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2022 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти