Logo Петък, 18 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.


Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Васил Цветков Цветков за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 юни 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти