Logo Петък, 18 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

В сила от 11.06.2019 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Изготвянето на Споразумението за партньорство на Република България и преговорите с Европейската комисия по него, както и изготвянето на програмните документи в областта на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г., наричани по-нататък "програмите", се ръководят от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(2) Оперативната координация при изготвянето на документите по ал. 1 се осъществява от Централното координационно звено по смисъла на чл. 10 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
(3) Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, създаден с Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, подпомага заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация при вземането на решения, свързани с цялостния процес по разработване на стратегическите и програмните документи по ал. 1.

Чл. 2. (1) Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз обсъжда приоритетите, които да се финансират през програмния период 2021 - 2027 г. в България от следните фондове на Европейския съюз, наричани по-нататък "фондовете за програмния период 2021 - 2027 г.":
1. Европейския фонд за регионално развитие;
2. Кохезионния фонд;
3. Европейския социален фонд +;
4. Европейския фонд за морско дело и рибарство;
5. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
6. Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(2) Съветът по ал. 1 обсъжда и приоритетите, които да се финансират през програмния период 2021 - 2027 г. в България от Фонд "Вътрешна сигурност", Фонд "Убежище и миграция" и от Фонд "Интегрирано управление на границите и визите".
(3) Приоритетите, които да се финансират от фондовете по ал. 1 и 2, се обсъждат и с представители на партньорите в рамките на срещите по чл. 17 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
(4) Въз основа на обсъжданията по ал. 1 - 3 заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внася за приемане от Министерския съвет проект на решение за одобряване на списък с целите на политиката, които да бъдат включени в Споразумението за партньорство, списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка от тях.

Чл. 3. (1) Създава се работна група за разработване на Споразумението за партньорство.
(2) Председателят на работната група по ал. 1 се определя от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(3) В работната група по ал. 1 участват представители на:
1. Централното координационно звено, сертифициращите и одитните органи по програмите за програмния период 2014 - 2020 г. и Разплащателната агенция по Програмата за развитие на селските райони;
2. управляващите органи на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 - 2020 г.;
3. ведомствата, отговорни за националните политики, свързани с одобрените от Министерския съвет цели на политиката по чл. 2, ал. 4;
4. дирекция "Икономическа и социална политика" в администрацията на Министерския съвет;
5. дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет;
6. дирекция "Координация по въпросите на ЕС" в администрацията на Министерския съвет;
7. дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите;
8. дирекция "Права на човека" на Министерството на външните работи;
9. дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
10. дирекция "Международни проекти" на Министерството на вътрешните работи;
11. Националния статистически институт;
12. Комисията за защита от дискриминация;
13. Агенцията за хората с увреждания;
14. регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;
15. представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;
16. национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания;
17. Националното сдружение на общините в Република България;
18. академичната общност съгласно чл. 4;
19. следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:
а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
д) организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие";
20. Фонда на фондовете по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
(4) Поименният състав на работната група се определя със заповед на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(5) Председателят на работната група може да кани за участие в заседанията и представители и на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнението на политиките, финансирани от фондовете за програмния период 2021 - 2027 г.
(6) Работната група приема вътрешни правила за дейността си, изготвени от Централното координационно звено.
(7) Членовете на работната група по ал. 3, т. 14 - 19 представят информация относно дейността и на организациите, които са ги излъчили.
(8) Членовете на работната група не получават възнаграждение за участието си в нейната работа.

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Българската академия на науките, Съветът на ректорите на висшите училища в Република България и Селскостопанската академия определят по един основен и по двама резервни членове в състава на работната група по чл. 3, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания, определят един общ представител за основен член и двама резервни членове в състава на работната група по чл. 3, ал. 1.

Чл. 5. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 3, ал. 3, т. 19 трябва да отговарят на следните общи критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
3. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
4. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
5. в тях да членуват поне 3 местни инициативни групи и/или местни инициативни рибарски групи, действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от една година към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор.
(2) Критерият по ал. 1, т. 4 се прилага само за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, букви "а" - "г", а критерият по ал. 1, т. 5 - за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, буква "д".
(3) Лицата по ал. 1 не може да членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.
(4) Лицата по ал. 1 се избират при условия и по ред съгласно приложение № 1. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на работната група по чл. 3, ал. 1.
(5) Всеки от определените основни и резервни членове по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от лицата по ал. 4.

Чл. 6. (1) Работната група по чл. 3, ал. 1:
1. отговаря за изготвянето на проекта на Споразумение за партньорство;
2. осигурява съответствието на Споразумението за партньорство с принципите на партньорство и многостепенно управление, както и с приложимото европейско и национално законодателство;
3. осъществява хоризонталната координация по съдържанието на програмите;
4. осигурява липсата на припокриване между мерките по отделните програми;
5. следи за изпълнението на хоризонталните отключващи условия;
6. следи за спазване принципа на допълняемост на националните средства със средствата от Европейския съюз;
7. осъществява мониторинг на промените в европейското законодателство, като отразява необходимите промени и актуализира проекта на Споразумение за партньорство;
8. изпълнява и други функции, възложени и в заповедта по чл. 3, ал. 4.
(2) Работната група по чл. 3, ал. 1 се отчита за работата си пред заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(3) Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация носи отговорност за качественото и своевременно изготвяне на проекта на Споразумение за партньорство.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В съответствие с решението на Министерския съвет по чл. 2, ал. 4 се създават тематични работни групи за разработване на програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021 - 2027 г.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Председателят на всяка от работните групи по ал. 1 се определя от ръководителя на съответното водещо ведомство или от ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство.
(3) Председателите на работните групи по ал. 1 участват в състава на работната група по чл. 3, ал. 1.
(4) В работните групи по ал. 1 участват представители на:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Централното координационно звено, сертифициращите и одитните органи по програмите за програмния период 2014 - 2020 г., Разплащателната агенция по Програмата за развитие на селските райони и определените от Министерския съвет водещи ведомства за разработването на програмите, финансирани от фондове за програмния период 2021 - 2027 г.;
2. ведомствата, отговорни за политиките, мерки по които ще се финансират от съответната програма;
3. дирекция "Икономическа и социална политика" в администрацията на Министерския съвет;
4. дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите;
5. дирекция "Права на човека" на Министерството на външните работи;
6. Националния статистически институт;
7. Комисията за защита от дискриминация;
8. Агенцията за хората с увреждания;
9. регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;
10. представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;
11. национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания;
12. Националното сдружение на общините в Република България;
13. академичната общност съгласно чл. 8;
14. следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза, според мерките, които ще се финансират по съответната програма:
а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
д) организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на Подхода "Водено от общностите местно развитие";
15. Фонда на фондовете по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
(5) За членове могат да бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Поименният състав на всяка от работните групи по ал. 1 се определя със заповед на ръководителя на съответното водещо ведомство или оправомощено от него лице, или от ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, съгласувано със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(7) Председателите на работните групи по ал. 1 могат да канят за участие в заседанията им представители и на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнението на политиките, финансирани от фондовете за програмния период 2021 - 2027 г.
(8) Работните групи по ал. 1 приемат вътрешни правила за дейността си, изготвени от съответното водещо ведомство.
(9) Членовете по ал. 4, т. 9 - 14 и ал. 5 представят информация относно дейността на съответната работна група на организациите, които са ги излъчили.

Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Българската академия на науките, Съветът на ректорите на висшите училища в Република България и Селскостопанската академия определят по един основен и по двама резервни членове в състава на всяка от работните групи по чл. 7, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания, определят един общ представител за основен член и двама резервни членове в състава на всяка от работните групи по чл. 7, ал. 1.

Чл. 9. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 трябва да отговарят на следните общи критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
3. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
4. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
5. в тях да членуват поне 3 местни инициативни групи и/или местни инициативни рибарски групи, действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от една година към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор.
(2) Критерият по ал. 1, т. 4 се прилага само за лицата по чл. 7, ал. 4, т. 14, букви "а" - "г" и ал. 5, а критерият по ал. 1, т. 5 - за лицата по чл. 7, ал. 4, т. 14, буква "д".
(3) Лицата по ал. 1 не може да членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.
(4) Лицата по ал. 1 се избират при условия и по ред съгласно приложение № 2. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на съответната работна група по чл. 7, ал. 1.
(5) Всеки от определените основни и резервни членове по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от лицата по ал. 4.

Чл. 10. (1) Всяка от работните групи по чл. 7, ал. 1:
1. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) отговаря за изготвянето на проекта на съответната програма или програми;
2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) внася чрез ръководителя на водещото ведомство или оправомощено от него лице, или чрез ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, приоритетите на съответната програма за разглеждане от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз;
3. анализира приоритетите на Република България и секторните стратегии в областта на съответната програма и при необходимост изготвя мотивирано предложение до Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за включване на допълнителни приоритети и мерки в програмата;
4. осигурява съответствието на програмата с принципите на партньорство и многостепенно управление, както и с приложимото европейско и национално законодателство;
5. следи за изпълнението на тематичните отключващи условия в съответните сектори и предоставя информация за напредъка в изпълнението им на работната група по чл. 3, ал. 1;
6. осъществява мониторинг на промените в европейското законодателство, като отразява необходимите промени и актуализира проекта на програма;
7. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) внася чрез ръководителя на водещото ведомство или оправомощено от него лице, или чрез ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, проекта на програма за разглеждане от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз;
8. изпълнява и други задачи, възложени и със съответната заповед по чл. 7, ал. 6.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Работните групи по чл. 7, ал. 1 се отчитат за работата си пред ръководителя на съответното водещо ведомство или ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, и пред заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Ръководителите на водещите ведомства или съответния ръководител на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, носят отговорност за качественото и своевременно изготвяне на проектите на съответните програми.
(4) При изпълнение на функциите си работните групи по ал. 1 взаимодействат помежду си и с работната група по чл. 3, ал. 1, като регулярно обменят информация по напредъка в разработването на Споразумението за партньорство и програмите.
(5) Членовете на работните групи по ал. 1 не получават възнаграждение за участието си в тяхната работа.

Чл. 11. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация определя българските представители в работните групи за разработване на многостранните и двустранните програми за териториално сътрудничество, в които Република България ще участва за периода 2021 - 2027 г.
(2) Работните групи по ал. 1 се състоят от представители на държавите - участнички в съответната програма за териториално сътрудничество за периода 2021 - 2027 г.
(3) Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството координира на национално ниво и методически подпомага дейността на работните групи по ал. 1.

Чл. 12. (1) Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз разглежда работни варианти на Споразумението за партньорство и на програмите.
(2) В рамките на дейността си Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз осигурява взаимната съгласуваност на документите по ал. 1.

Чл. 13. Работните групи по чл. 3, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 изготвят проектите на Споразумение за партньорство и на програми в срокове, определени от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, които се посочват в заповедите по чл. 3, ал. 4 и чл. 7, ал. 6.

Чл. 14. (1) В процеса на изготвяне на Споразумението за партньорство Централното координационно звено организира три обществени обсъждания, които се провеждат в административните центрове на три различни области в три различни района от ниво 2.
(2) Всяко водещо ведомство организира три обществени обсъждания на проекта на съответната програма в административните центрове на три различни области в три различни района от ниво 2 съгласно график, изготвен от Централното координационно звено.
(3) Поканите за обсъжданията по ал. 1 и 2 се публикуват на Единния информационен портал и на интернет страницата на съответното водещо ведомство не по-късно от 20 дни преди провеждане на обсъждането.

Чл. 15. (1) Проектите на Споразумение за партньорство и програми се публикуват на Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал и на интернет страницата на съответното водещо ведомство.
(2) Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 1, е не по-кратък от 30 дни.

Чл. 16. Проектите на Споразумение за партньорство и програми, както и предложенията за изменения на програмите се обсъждат от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и се одобряват от Министерския съвет преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове.

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2019 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 4

ПРОЦЕДУРА

за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство


1. На Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg се публикува покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство.
2. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 19 подава писмено заявление за участие в избора до директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.
3. Лице по чл. 3, ал. 3, т. 19 не може да подаде повече от едно заявление.
4. Писменото заявление по т. 2 се представя по образец, неразделна част от поканата по т. 1, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Към заявлението се прилагат:
а) документ за регистрация;
б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи изпълнението им;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3, а за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, буква "д" - и за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 5.
5. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 2 директорът на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 5, ал. 1 и 3, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група по чл. 3, ал. 3, т. 19 за основен член и до трима представители за резервни членове.
6. В срок до 7 работни дни от получаване на поканата лицата по т. 5 писмено уведомяват директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение.
7. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 6 излъченият основен член и резервните членове представят на директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет документи, доказващи обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.
8. До предоставянето на документите по т. 7 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 3, ал. 4 и не може да участва в заседанията и дейността на работната група.
9. При промяна на основния член или на резервен член лицата по т. 5 писмено уведомяват директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет за промяната и предоставят документи, доказващи обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.
10. Когато след изтичането на срока по т. 2 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления или всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 1 и 3, за конкретната група еднократно се провежда нова процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 2.


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

ПРОЦЕДУРА

за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021 - 2027 г.


1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Водещото ведомство или ръководителят на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, публикува на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg и на електронната страница на съответното ведомство покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в тематичната работна група за разработване на съответната програма или програми.
2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В поканата по т. 1 се определят конкретните групи лица по чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 според мерките, които ще се финансират по съответната програма или програми.
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 подава писмено заявление за участие в избора до ръководителя на водещото ведомство или до оправомощено от него лице, или до ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство.
4. Лице по чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 не може да подаде повече от едно заявление.
5. Писменото заявление по т. 3 се представя по образец, неразделна част от поканата по т. 1, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Към заявлението се прилагат:
а) документ за регистрация;
б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи изпълнението им;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 3, а за лицата по чл. 7, ал. 4, т. 14, буква "д" - и за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 5.
6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 3 ръководителят на водещото ведомство или оправомощено от него лице, или ръководителят на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 9, ал. 1 и 3, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.
7. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В срок до 7 работни дни от получаването на поканата лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на водещото ведомство или оправомощеното от него лице, или ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение.
8. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по т. 7 излъченият основен член и резервните членове представят на ръководителя на водещото ведомство или на оправомощеното от него лице, или на ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, документи, доказващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 5.
9. До предоставянето на документите по т. 8 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 7, ал. 6 и не може да участва в заседанията и дейността на работната група.
10. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) При промяна на основния член или на резервен член лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на водещото ведомство или оправомощеното от него лице, или ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, и предоставят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 5.
11. Когато след изтичането на срока по т. 3 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления или всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията по чл. 9, ал. 1 и 3, за конкретната група еднократно се провежда нова процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 3.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти