Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.)

В сила от 11.06.2019 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г., доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 315 360 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - 10 935 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата - 304 425 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
(2) Със сумата 198 720 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(3) Със сумата 304 425 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) По бюджета на Министерството на културата за 2019 г., "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата", се създава администриран разходен параграф "Стипендии на деца с изявени дарби" в размер на сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2.

Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2019 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителни трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2019 г.

Община

Област

Средства за стипендии

(в лв.)

Бургас

Бургас

810

Благоевград

Благоевград

945

Варна

Варна

1215

Велико Търново

Велико Търново

405

Добрич

Добрич

675

Казанлък

Казанлък

1620

Кюстендил

Кюстендил

405

Нови пазар

Нови пазар

540

Пазарджик

Пазарджик

405

Пловдив

Пловдив

1215

Плевен

Плевен

1620

Смолян

Смолян

540

Шумен

Шумен

540

Общо:

10 935


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти