Logo Петък, 18 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА (ДВ, БР. 65 ОТ 2003 Г.)

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.


§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 накрая се добавя "или подпомагане и стабилизиране на популации в недобро състояние".

§ 2. В чл. 3 думите "физическо или" се заличават.

§ 3. В чл. 4, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "с който се допуска повторно въвеждане на вида и е определена методиката за въвеждане".

§ 4. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите "- за юридическите лица" се заличават.

§ 5. В чл. 6, т. 10 думите "методи и технологии" се заменят с "методика".

§ 6. В края на заглавието на глава трета се добавя "ИЛИ ПОДПОМАГАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОПУЛАЦИИ В НЕДОБРО СЪСТОЯНИЕ".

§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите "- за юридическите лица" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) В случаите извън чл. 4, ал. 2 към заявлението се прилага разработена програма със съдържание съгласно чл. 6, с изключение на т. 5 и 9 от него."
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) В случаите по чл. 4, ал. 2 в заявлението се посочва съответният план за действие, по който ще се работи, като се прилага информация по чл. 6, т. 11 - 14 и доказателства за изпълнението на условията по чл. 68, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие. След оценка на постъпилата информация министърът на околната среда и водите в 20-дневен срок издава разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в плана за действие, или мотивирано отказва неговото издаване."

§ 8. В основния текст на чл. 13 думите "чл. 12, ал. 2, т. 1" се заменят с "чл. 12, ал. 2".

§ 9. В чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 4 думите "Министерството на земеделието и горите" се заменят с "Министерството на земеделието, храните и горите".

§ 10. Навсякъде в чл. 17 - 19 думите "околна среда и води" се заменят с "околната среда и водите".

§ 11. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Точки 5, 12, 14, 16 - 18, 23 - 24, 28 и 30 се отменят.
2. Точка 10 се изменя така:
"10. "дървесни видове" са растения с добре обособено централно стъбло, достигащи повече от 7 м височина и имат продължителност на живот повече от две десетилетия;".
3. Точка 11 се изменя така:
"11. "храстови видове" са растения с повече от едно стъбло, достигащи до 7 м височина и имат продължителност на живот 1 - 2 десетилетия;".
4. В т. 29 думите "горския фонд" се заменят с "горските територии".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти