Logo Петък, 18 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 71 ОТ 2004 Г.)

Обн. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 2, ал. 3 изречение първо се изменя така: "Продажната цена на цигари, тютюн за пушене и нагреваемо тютюнево изделие се изписва върху потребителската опаковка, а продажната цена на пури и пурети се отпечатва върху бандерола."

§ 2. В чл. 3, ал. 3 думите "както и лицата, които приемат и изпълняват заявки за бандероли" и запетаите пред и след тях се заличават.

§ 3. В чл. 4б се създава ал. 6:
"(6) При неотстраняване на съответните непълноти и/или непредставяне на поисканите документи или на допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс."

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) От датата на връчване на уведомителя на удостоверение за регистрирана цена производителите, лицата, които въвеждат пури и пурети от друга държава членка, или вносителите могат да заявят по последната регистрирана цена пред компетентната териториална дирекция необходимото количество бандероли с продажна цена, като към заявлението прилагат платежен документ за платената себестойност на бандеролите."
3. В ал. 3:
а) в изречение първо думите "тютюневи изделия" се заменят с "пури и пурети" и думите "компетентното спрямо тях митническо учреждение" се заменят с "компетентната спрямо тях териториална дирекция";
б) в изречение второ думите "компетентното митническо учреждение" се заменят с "компетентната териториална дирекция".

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
"3. датата, от която регистрираната цена става публична;".
2. В ал. 3, изречение първо думите "влизането в сила на съответната регистрирана цена съгласно чл. 7, ал. 3" се заменят с "връчване на удостоверението за регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена по чл. 4б, ал. 1 или 3".

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "с обозначена върху него продажна цена" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Тютюневите изделия не могат да се продават на дребно на цена, различна от продажната цена:
1. отпечатана върху бандерола - за пурите и пуретите;
2. изписана върху потребителската опаковка - за всички останали тютюневи изделия."
3. В ал. 3 думите "първото получаване на бандероли след нейното регистриране, което се удостоверява с протокол, съставен в два екземпляра" се заменят с "връчване на удостоверението по чл. 4б, ал. 1 или 3".
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
"(5) При промяна на регистрираните цени на тютюневите изделия освободените за потребление акцизни стоки се продават до изчерпване на количествата:
1. по цената, отпечатана върху бандерола - за пури и пурети;
2. по цената, изписана върху потребителската опаковка - за всички останали тютюневи изделия."

§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите "и 12" се заменят с "12 и 12а" и пред тях се поставя запетая.
2. Точка 5 се изменя така:
"5. "Продажна цена" е цената по смисъла на чл. 4, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове."

§ 8. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 29 от Закона за тютюна и тютюневите изделия" се заменят с "чл. 29, ал. 1 и 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия".

Преходни разпоредби


§ 9. Регистрирани цени, за които са издадени от директора на Агенция "Митници" и връчени удостоверения за регистриране на цени на тютюневи изделия до влизането в сила на постановлението, стават публични от датата на влизането в сила на постановлението.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти