Logo Петък, 18 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 2 ОТ 1999 Г.)

В сила от 01.01.2019 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите "приложения № 1а, 1б и 1в" се заменят с "приложения № 1а, 1б, 1в и 1г".

§ 2. В чл. 7, ал. 2 числото "9,74" се заменя с "9,68".

§ 3. В чл. 18, ал. 3 числото "26,72" се заменя с "31,42".

§ 4. В чл. 19, ал. 3 числото "324,36" се заменя с "264,16" и числото "165,84" се заменя със "135,06".

§ 5. Създава се приложение № 1г към чл. 1, ал. 2:
"Приложение № 1г към чл. 1, ал. 2

Размер на летищните такси

съгласно Решение № З-644 на изпълнителния директор на "Летище София" - ЕАД, от 30 октомври 2018 г. за определяне размера на летищните такси на летище София


1. Такса за кацане на въздухоплавателни средства
1.1. Таксата за кацане се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на въздухоплавателното средство (ВС).
1.2. Таксата е в еднакъв размер за полети по международни линии и за полети по вътрешни линии.
1.3. Единичната таксова единица за тон от максималното излетно тегло на ВС е диференцирана в 5 групи (теглови диапазони) и е както следва:

Група 1 - ВС до 3 т

-

8 евро

Група 2 - ВС над 3 т до 25 т

-

16,40 евро

Група 3 - ВС над 25 т до 65 т

-

14,10 евро

Група 4 - ВС над 65 т до 100 т

-

12,10 евро

Група 5 - ВС над 100 т

-

11,80 евро

 
1.4. В размера на таксата по всеки теглови диапазон за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени разходи за издръжка на националния надзорен орган в размер 0,05 евро за тон.
1.5. Върху таксата за кацане на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на летище София:
1.5.1. За нов редовен междуконтинентален пътнически маршрут:

Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

99 %

намаление

Година 2

Следващите 12 месеца

90 %

намаление

 
1.5.2. За нов редовен пътнически маршрут в рамките на Европа:

Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

80 %

намаление

 
1.5.3. За нов сезонен пътнически маршрут:

Сезон 1

В рамките на първия сезон на полетното разписание (зима или лято)

60 %

намаление

 
1.5.4. За нови и/или допълнителни товарни полети по международен маршрут:

Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута (нов или допълнителен)

40 %

намаление

 
1.5.5. За увеличен капацитет по действащ пътнически маршрут чрез смяна на типа ВС:

Година 1

12 месеца от първия полет по маршрута

50 % намаление върху разликата в MTOW

 
1.5.6. За поддържане конкурентоспособността на въздушния транспорт по вътрешни дестинации:

Редовни пътнически полети по

вътрешни маршрути:

Маршрут София - Бургас - София

Маршрут София - Варна - София

 

 

 70 % намаление

 90 % намаление

 
1.5.7. Брой изпълнени самолетодвижения по международни маршрути от един и същи превозвач за период 12 последователни месеца считано от 1 юли 2019 г.:

Над 4000 самолетодвижения

2,5 % намаление

Над 8000 самолетодвижения

5,5 % намаление

Над 12 000 самолетодвижения

6,5 % намаление

 
1.5.8. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:

Еднократна отстъпка

50 % намаление

 
Всички отстъпки по т. 1.5 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на летище София за 2019 г.
2. Такса за паркиране на въздухоплавателни средства
2.1. Таксата за паркиране се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС, за всеки започнат час над безплатния престой.
2.2. Единичната таксова единица за тон на час е диференцирана в 4 групи в зависимост от периода на денонощието и типа на ползваното съоръжение (местостоянка):

Оперативна местостоянка - "ден"*

0,351 евро

Оперативна местостоянка - "нощ" **

0,129 евро

Зона за дълговременен престой

"Long-term Bay" - "ден"*

0,032 евро

Зона за дълговременен престой

"Long-term Bay" - "нощ"**

0,023 евро

 
2.3. Непрекъснат престой на съоръжение за оперативен престой повече от 8 денонощия се таксува с увеличение 50 на сто от таксата за паркиране.
2.4. Таксата за паркиране не се заплаща за престой на ВС до:
2.4.1. 3 часа след кацане - за ВС, изпълняващи пътнически полети;
2.4.2. 6 часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло до 150 тона, изпълняващи товарни полети;
2.4.3. 9 часа след кацане - за ВС с максимално излетно тегло над 150 тона, изпълняващи товарни полети.
2.5. Летищният оператор публикува списък с номера на местостоянки за оперативен престой на ВС и обозначение на зоните за дълговременен престой (Long-term Bay).
2.6. В размера на таксата за паркиране на ВС за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени "0" разходи за издръжка на Националния надзорен орган.
2.7. Върху таксата за паркиране на ВС са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на летище София:
2.7.1. За местодомуващи ВС на авиационни превозвачи с редовна полетна програма с отправно летище - летище София:

Повече от 3 местодомуващи ВС на един и същи превозвач

15 % отстъпка върху таксата за оперативна местостоянка - ден и нощ

Повече от 6 местодомуващи ВС на един и същи превозвач

30 % отстъпка върху таксата за оперативна местостоянка - ден и нощ

 
2.7.2. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:

Еднократна отстъпка

20 % намаление за престой до 24 часа

 
Всички отстъпки по т. 2.7 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на летище София за 2019 г.
* "Ден" е периодът от 06,00 до 22,59 ч. местно време.
** "Нощ" е периодът от 23,00 до 05,59 ч. местно време.
3. Такса за пътници
3.1. Такса "Пътници" се събира за всеки заминаващ пътник по международни и вътрешни линии, започващ пътуването си от Терминал 1 и/или Терминал 2 на летище София или извършващ трансфер от един полет на друг:

Международни линии

Възрастни

6,34 евро

Деца

3,17 евро

Вътрешни линии

Възрастни

5,82 евро

Деца

2,91 евро

 
3.2. Деца до 2-годишна възраст и транзитни пътници са освободени от заплащане на таксата.
3.3. В размера на таксата за пътници за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени разходи за издръжка на Националния надзорен орган в размер 0,095 евро за всеки заминаващ пътник над 12-годишна възраст (възрастен) и в размер 0,048 евро за всеки заминаващ пътник между 2- и 12-годишна възраст (дете).
3.4. Върху таксата за пътници са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на летище София:
3.4.1. За трансферен пътнически трафик по редовни линии:

Пътници, пристигащи с международен или вътрешен полет и заминаващи с международен полет

60 % намаление върху приложимата такса за пътници

Пътници, пристигащи с международен полет и заминаващи с вътрешен полет

 
3.4.2. За брой заминаващи пътници на един и същи превозвач за период 12 последователни месеца считано от 1 юли 2019 г.:

Над 100 000 до 200 000 пътници

0,50 евро намаление

за заминаващ пътник

Над 200 000 до 300 000 пътници

0,75 евро намаление

за заминаващ пътник

Над 300 000 до 400 000 пътници

1,00 евро намаление

за заминаващ пътник

Над 400 000 до 500 000 пътници

1,20 евро намаление

за заминаващ пътник

Над 500 000 пътници

1,35 евро намаление

за заминаващ пътник

 
Всички отстъпки по т. 3.4 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на летище София за 2019 г.
4. Такса за ползване на пътнически ръкав
4.1. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се начислява само при ползване на съоръжението.
4.2. Единичната таксова единица е диференцирана за първоначален период на ползване до 60 минути и за всеки започнати допълнителни 15 минути:

За първоначален период до 60 минути

106 евро

За всеки последващи 15 минути или части от тях

40 евро

 
4.3. Таксата "Ползване на пътнически ръкав" се прилага в еднакъв размер, без разлика спрямо типа на ВС, дестинацията на полета и периода от денонощието, през който се ползва съоръжението.
4.4. При ползване на пътнически ръкав с прекъсване времето на ползване след кацане се сумира с времето на ползване преди излитане на едно и също ВС и таксата се начислява за така полученото общо време на ползване. Времето, през което съоръжението не се използва, не се таксува.
4.5. В размера на таксата за ползване на пътнически ръкав за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени "0" разходи за издръжка на Националния надзорен орган.
4.6. Върху таксата за ползване на пътнически ръкав са приложими следните отстъпки за стимулиране развитието на трафика на летище София:
4.6.1. Пакетна стимулираща отстъпка за превозвачи, изпълняващи редовна полетна програма до/от летище София, по повод събития, промотиращи въздушния транспорт:

Еднократна отстъпка

20 % намаление

 
Всички отстъпки по т. 4.6 се предоставят при условията, критериите и по реда, описани в Програмата от стимулиращи отстъпки за развитие на трафика на летище София за 2019 г.
5. Такса за сигурност
5.1. Такса "Сигурност" се начислява по различен начин за ВС, превозващи пътници, и за ВС, изпълняващи товарни, технически или други полети, при които не се превозват пътници.
5.2. Единичната таксова единица за ВС, превозващи пътници, се събира за всеки заминаващ пътник (започващ пътуването си от летище София или извършващ трансфер от един полет на друг):

За заминаващ пътник

3,36 евро

 
5.3. Такса "Сигурност" за пътнически полети се прилага в еднакъв размер за всички категории пътници (възрастни и деца) независимо от терминала, на който се обслужва заминаващият полет, и независимо от неговата дестинация (по международни или по вътрешни линии).
5.4. В размера на такса "Сигурност" за ВС, превозващи пътници за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г., са включени разходи за издръжка на Националния надзорен орган в размер 0,09 евро за всеки заминаващ пътник.
5.5. Такса "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се събира за всяко въздухоплавателно средство, изпълняващо товарен, технически или друг полет, с който на летище София не кацат и не излитат пътници.
5.6. Единичната таксова единица е определена за полет и е диференцирана в 2 групи (теглови диапазони) в зависимост от максималното излетно тегло на ВС, както следва:

Еднократно

за полет

ВС с MTOW до 6 тона

10,00 евро

ВС с MTOW над 6 тона

25,00 евро

 
5.7. Такса "Сигурност" за ВС, които не превозват пътници, се прилага в еднакъв размер независимо от дестинацията на полета (по международни или по вътрешни линии).
6. Такса за шум (екологична)
6.1. Такса "Шум (екологична)" се събира за всеки тон или част от него, окръглена към следващ тон, от максималното излетно тегло на ВС.
6.2. Такса "Шум (екологична)" се заплаща еднократно за полет, като се вземат предвид часът на кацане и часът на последващото излитане на едно и също ВС.
6.3. Единичната таксова единица е определена в диференциран размер в зависимост от индивидуалните шумови характеристики на ВС, в 5 групи по шумови сертификати и в 3 часови зони - дневна, сутрин/вечер и нощна:

Евро за тон

Час на кацане (местно време)

Шумова

категория

Час на излитане (местно време)

07:00-22:59

06:00-06:59

23:00-23:59

00:00-05:59

07:00-22:59

Категория 1

0,16

0,20

0,33

Категория 2

0,21

0,27

0,43

Категория 3

0,28

0,36

0,58

Категория 4

0,46

0,57

0,92

Категория 5

0,70

0,88

1,42

06:00-06:59

23:00-23:59

Категория 1

0,20

0,25

0,37

Категория 2

0,27

0,32

0,48

Категория 3

0,36

0,43

0,64

Категория 4

0,57

0,69

1,03

Категория 5

0,88

1,06

1,59

00:00-05:59

Категория 1

0,32

0,37

0,49

Категория 2

0,42

0,48

0,64

Категория 3

0,57

0,65

0,86

Категория 4

0,91

1,03

1,38

Категория 5

1,41

1,59

2,12

 
6.4. Самолети с максимално излетно тегло до 9 тона и всички хеликоптери не дължат такса "Шум (екологична)".
6.5. В размера на такса "Шум (екологична)" за периода от 1 януари до 31 декември 2019 г. са включени "0" разходи за издръжка на Националния надзорен орган.
6.6. Основание за отнасяне на дадено ВС към конкретна категория е индивидуалният му шумов сертификат в зависимост от кумулативната шумова граница*, както следва:

Шумова

категория

Описание на категорията - параметри на ВС

1

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 20 dB eфективно ниво на измервания шум (EPN) или повече.

2

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 15 до 19,9 EPNdB.

3

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 10 до 14,9 EPNdB.

4

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница от 5 до 9,9 EPNdB.

5

Самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, с кумулативна шумова граница 4,9 EPNdB или по-малко, самолети с MTOW над 9 тона, сертифицирани в съответствие с глава 2, които не отговарят на изискванията на Анекс 16, том I, част II, глави 3 и 5 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, и самолети с MTOW над 9 тона, за които не е представен сертификат за шум.

 
* Кумулативна шумова граница е стойността, получена от сбора на разликите между максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и нивата на шума, показани в шумовия му сертификат при направените измервания в трите контролни точки (встрани от ПИК, при заход за кацане и при излитане). Максимално разрешените нива на шума за дадено ВС и контролните точки за измерване на шума са дефинирани в Анекс 16, том 1, част II от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване."
 

Заключителни разпоредби


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти