Logo Петък, 18 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2009 Г.)

Обн. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 32 ал. 6 се изменя така:
"(6) Вносителите изпращат всеки законопроект за съгласуване от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно наличието на корупционен риск."

§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите "3, 5 и 6" се заменят с "3 и 5";
б) създават се изречения второ и трето: "Съгласуването по чл. 32, ал. 6 се извършва в 20-дневен срок от получаването на материалите в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Когато срокът за обществени консултации е намален по реда на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за съгласуване от комисията е 14 дни."
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Когато Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи наличие на корупционен риск, със свое решение тя прави предложение за въвеждане на мерки с антикорупционна насоченост. Ако предложението не бъде прието, в справката за отразяване на предложенията по чл. 35, ал. 1, т. 3 вносителят посочва мотиви за това и уведомява комисията при условията и по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество."
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

§ 3. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след думата "законопроектите" се поставя запетая и се добавя "в които задължително се посочва и информацията по чл. 35, ал. 2, т. 11".
2. В ал. 2 се създава т. 11:
"11. информация за мерките за противодействие на корупцията, когато такива се съдържат в предложения акт, съдържанието на мерките и корупционния риск, срещу който са насочени."

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти