Logo Събота, 26 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 8 МАЙ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7А, АЛ. 3, 4 И 7 И ПО ЧЛ. 7Б, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

В сила от 21.05.2019 г.
Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за:
1. обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодични печатни произведения;
2. публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват, съответно осигуряват, от Министерството на културата.

Раздел II.
Обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги


Чл. 2. (1) Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа информация дали действителният собственик заема публична длъжност, както и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането. Когато доставчикът на медийна услуга е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. Когато лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/или редакционната политика, е различно от действителния собственик на доставчика на медийна услуга, това обстоятелство се обявява в декларацията.
(2) Финансиране по смисъла на ал. 1 е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми и банкови кредити.
(3) В декларацията по ал. 1 се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през предходната календарна година с държавни или местни органи или дружества с държавно или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори.

Чл. 3. (1) Декларацията се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Декларация, която не съдържа информацията по чл. 2, ал. 1 и 3, се смята за неподадена.

Чл. 4. Доставчикът на медийна услуга публикува актуална информация за действителния му собственик и на интернет страницата си.

Раздел III.
Обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения


Чл. 5. (1) Разпространителят на периодични печатни произведения ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения, които използва в търговската си дейност. Когато разпространителят е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството.
(2) Разпространителят в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик е длъжен да декларира промяната.

Чл. 6. (1) Декларацията се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Декларация, която не съдържа информацията по чл. 5, ал. 1, се смята за неподадена.

Чл. 7. Разпространителят на периодични печатни произведения публикува актуална информация за действителния му собственик и на интернет страницата си.

Раздел IV.
Водене на регистъра и публикуване на информацията


Чл. 8. (1) Подадените декларации от доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодични печатни произведения се регистрират с отделен регистрационен индекс в автоматизираната информационна система на Министерството на културата от определено от министъра на културата длъжностно лице след проверка за наличието на валиден електронен подпис и попълнена информация по чл. 2, ал. 1 и 3 или чл. 5, ал. 1.
(2) След регистрирането по ал. 1 автоматизираната информационна система генерира и изпраща потвърждение до подателя, което съдържа данни за входящия номер.
(3) В случай че подадената декларация не съдържа информацията по чл. 2, ал. 1 и 3 или чл. 5, ал. 1, се смята за неподадена, за което подателят се уведомява по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на уведомяването не се изисква.
(4) В случаите по ал. 3 задължените лица могат да подадат нова декларация в сроковете по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1.

Чл. 9. (1) Министерството на културата създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен и се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на културата.
(3) Регистърът по ал. 1 се води от определено от министъра на културата длъжностно лице.

Чл. 10. В 10-дневен срок от подаване на декларацията длъжностното лице по чл. 9, ал. 3 публикува в регистъра следната информация:
1. за доставчиците на медийни услуги:
а) имената на действителния собственик;
б) имената на лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга/и или редакционната политика, ако е различно от действителния собственик;
в) наименование на институцията и на заеманата публична длъжност от действителния собственик;
г) размера и основанието на полученото финансиране през предходната календарна година;
д) индивидуализиращи данни за лицето, извършило финансирането (за физически лица - имена, за юридически лица - наименование, правноорганизационна форма, единен идентификационен код (БУЛСТАТ) или номер в съответния национален регистър);
е) вид, предмет и стойност на сключените договори през предходната календарна година с държавни или местни органи или дружества с държавно или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с политически партии, рекламни договори с лица, осъщестяващи дейност, подлежаща на регулация, договори, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции или донори;
ж) индивидуализиращи данни за лицето, с което са сключени договорите (за физически лица - имена, за юридически лица - наименование, правноорганизационна форма, единен идентификационен код (БУЛСТАТ) или номер в съответния национален регистър);
з) информация за настъпването на промяна в действителния собственик и дали заема публична длъжност;
2. за разпространителите на периодични печатни произведения:
а) имената на действителния собственик;
б) брой и адреси на обектите за продажба на дребно на периодични печатни произведения, използвани в търговската дейност;
в) информация за настъпването на промяна в действителния собственик.

Чл. 11. (1) Публикуването в регистъра се извършва чрез последователно въвеждане на информацията по чл. 10, т. 1 и 2 от длъжностното лице при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.
(2) При публикуването се заличават данни за единен граждански номер/личен номер на чужденец, постоянен адрес, място на раждане и документ за самоличност.

Чл. 12. Подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 и чл. 7б, ал. 1 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги се съхраняват 5 години.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 7в, ал. 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти