Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАПОВЕД № РД-01-260 ОТ 15 АПРИЛ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА РАБОТОДАТЕЛИ, ПОДАЛИ ЗАЯВКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 50, ал. 3, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта утвърждавам Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД-01-172 от 2.03.2018 г. на министъра на труда и социалната политика.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на директора на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" за сведение и на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за сведение и изпълнение.

Извадка от Неофициален раздел бр. 39 от 14.05.2019 г. на ДВ

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти