Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


МЕТОДИКА ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА РАБОТОДАТЕЛИ, ПОДАЛИ ЗАЯВКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


І. Съветът за сътрудничество към съответната дирекция "Бюро по труда" допуска за подбор и оценка за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 17, ал. 2, т. 4 от ЗНЗ, с изключение на мерките по чл. 36, ал. 2, чл. 46а, чл. 55 и чл. 55д от ЗНЗ работодатели, които:
1. са подали заявки в срока по чл. 50, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ);
2. отговарят на условията по чл. 50, ал. 1 от ППЗНЗ;
работодателят може да докаже с писмена декларация обстоятелствата по чл. 50, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6, като за верността им носи наказателна отговорност;
3. не осъществяват на заявените работни места дейност, посочена в чл. 28б, ал. 1 от ППЗНЗ - при кандидатстване за преференции, предоставяни под формата на схеми за минимална помощ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., или на дейност, която води до нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. - при кандидатстване за преференции, предоставяни под формата на схеми за държавна помощ (по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ).
ІІ. Оценката се извършва по критериите, определени в чл. 50, ал. 3, т. 5 от ППЗНЗ, при следните условия и параметри:

Критерии

Точки

1. Вид на предприятието съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП):

 

1.1. Микропредприятие

10

1.2. Малко предприятие

5

1.3. Средно предприятие

3

1.4. Голямо предприятие

1

2. Вид на основната дейност:

 

2.1. Вид на основната дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности, 2008 г. (КИД, 2008 г.)

 

2.1.1. Индустрия (секторите от B до F) и културно-просветни организации с дейност 94.99 по КИД, 2008 г.; селско, горско и рибно стопанство - приложимо само при кандидатстване за преференции по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ

10

2.1.2. Услуги (секторите от G до N по КИД, 2008 г.)

5

2.1.3. Други дейности (секторите от О до S, с изключение на културно-просветните организации с дейност 94.99 по КИД, 2008 г.)

3

2.2. Осигуряване на заетост в дейности, които не са със сезонен характер

5

2.3. Осигуряване на заетост в икономически дейности с приоритетно местно значение в съответствие с общинския план за развитие

5

3. Ползвани насърчителни мерки през предходните 24 месеца. Запазена заетост на наетите безработни лица след изтичане срока на договора по насърчителната мярка, вкл. и на допълнителния период по чл. 56, ал. 4 от ЗНЗ по договори, изпълнени през предходните 24 месеца:

 

3.1. Запазена заетост на до 50 %, включително от наетите безработни лица за срок не по-малък от 3 месеца

10

3.2. Запазена заетост на над 50 % от наетите безработни лица за срок не по-малък от 3 месеца

15

4. Изпълнение на задълженията по пред­ходни договори без санкции

5

5. Неползвани насърчителни мерки през предходните 24 месеца

20

6. Осигурено трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност

 

6.1. Осигурени суми от работодателя за трудово възнаграждение над 5 % до 10 %, включително над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност на не по-малко от 50 % от заявените работни места за целия период на субсидиране

5

6.2. Осигурени суми от работодателя за трудово възнаграждение над 10 до 15 % над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност на не по-малко от 50 % от заявените работни места за целия период на субсидиране

10

6.3. Осигурени суми от работодателя за трудово възнаграждение над 15 % над минималния осигурителен доход за съответната длъжност и икономическа дейност на не по-малко от 50 % от заявените работни места за целия период на субсидиране

15

Максимален брой точки

65


По т. 2 от критериите за оценка проверката се извършва по служебен път в електронните регистри на Агенцията по вписванията (Търговския регистър, БУЛСТАТ).
По т. 3, 4 и 5 от критериите за оценка информация се получава от регистъра на Агенцията по заетостта за сключените договори.
По т. 6 от критериите за оценка работодателите посочват в заявката броя на работните места и размера на трудовото възнаграждение, което ще осигурят за съответната длъжност и икономическа дейност.
ІІІ. След оценяване по посочените критерии работодателите с одобрени заявки се класират по всяка насърчителна мярка в низходящ ред според получената обща оценка.
Когато класирани работодатели са "предприятия - партньори" по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗМСП или "свързани предприятия" по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП, в списъка на работодателите с одобрени заявки по чл. 50, ал. 3, т. 7 от ППЗНЗ се включва само този от тях, който е получил най-голям брой точки, ако средствата не са достатъчни за удовлетворяване на всички заявки.
ІV. При равни оценки в случай че финансовите средства не са достатъчни за финансиране на заявените работни места, с предимство се финансират работодатели, които през предходните 12 месеца са осигурили заетост на първичния пазар на труда на регистрирани безработни лица от целевите групи, като критерият е общият брой устроени лица.
Когато този подход не е приложим, работодателите се класират по реда на подаване на заявките, като Съветът за сътрудничество взема решение за сключване на договор с работодателите за по-малък брой от заявените работни места или за непълно работно време.
V. Съветът за сътрудничество предлага на директора на дирекция "Бюро по труда" списък на работодателите с одобрени заявки, с които в едномесечен срок да бъдат сключени договори за ползване на насърчителни мерки, след извършена оценка за допустимост/съответствие с условията на схеми за минимални/държавни помощи.
При предоставяне на средства под формата на схеми за минимална помощ се извършва проверка на работодателите по Методика за оценка за съответствието за минимална помощ по програми, проекти и насърчителни мерки за заетост и обучение, утвърдена на основание чл. 28в, ал. 11 от ППЗНЗ със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
При предоставяне на средства под формата на схеми за държавна помощ (по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ) се извършва проверка на работодателите по Методика за оценка за съответствието на помощ за заетост по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ, утвърдена на основание чл. 28з, ал. 4 от ППЗНЗ със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
В случай че в едномесечния срок не се сключи договор с работодател от списъка на класираните по реда на т. ІІІ работодатели или сключените договори са за по-малко от одобрените работни места, договор се сключва в рамките на неусвоените средства със следващия класиран работодател и допустим за получаване на минимална помощ по реда на глава девета "а" от ППЗНЗ или за получаване на държавна помощ по реда на глава девета "б" от ППЗНЗ (за кандидати по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗНЗ).

Извадка от Неофициален раздел бр. 39 от 14.05.2019 г. на ДВ

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти