Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" – БУРГАС

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Открива Медицински факултет в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалността от регулираните професии "Медицина" от област на висше образование "Здравеопазване и спорт" и професионално направление "Медицина" на образователно-квалификационна степен "магистър".
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти