Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ЗА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ (ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г.)

Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


§ 1. В чл. 21, ал. 2 думите "който включва: възраст, пол, специални нужди - информацията за трайното увреждане и възможност за социална адаптация" се заменят със "съгласно приложение № 5а".

§ 2. В чл. 24, ал. 3 т. 4 се изменя така:
"4. регистъра на осиновяващи, в който лицето желае да бъде вписано - по чл. 85 от Семейния кодекс или по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс; за вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс се изброяват регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано;".

§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 4 за българските граждани се установяват служебно от дирекция "Социално подпомагане"."
2. Сегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.

§ 4. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
"(1) В 7-дневен срок от представянето на доклада по чл. 27 директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочва регистърът, в който да бъде вписано лицето съобразно заявеното от него желание. При вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс се посочват и другите регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри да бъде вписано лицето."

§ 5. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
"(1) В 3-дневен срок от издаване на разрешението директорът на дирекция "Социално подпомагане" го изпраща заедно с доклада относно годността, заявлението по чл. 24 и всички документи по чл. 25 на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянния адрес на осиновяващия за вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс. Когато лицето желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в чужбина, разрешението заедно с доклада относно годността и документите по чл. 25 се предоставят на лицето за извършване на превод и подаване в Министерството на правосъдието за вписване в регистъра на осиновяващи по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс."

§ 6. В чл. 30, ал. 3 след думите "регионалната дирекция" се добавя "или на Министерството на правосъдието, ако лицето е вписано в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс,".

§ 7. Създава се приложение № 5а:
"Приложение № 5а към чл. 21, ал. 2

Съвет по осиновяване към РДСП

Пол на детето

Възраст

Информация за профила на детето

     

Към настоящия момент детето се отглежда във:

- Алтернативна форма на семейна грижа 0

- Друга форма на грижа 0

Моля, отбележете съответните характеристики в статуса на детето, а където е необходимо - опишете

Особености на здравния статус - детето е със:

- Хронично заболяване 0

- Леки и лечими заболявания 0

- Генетично заболяване 0

- Провеждана ли е хоспитализация 0

- С необходимост от постоянна поддържаща терапия 0

- С необходимост от последващо оперативно лечение 0

- Без отклонения в здравния статус 0

- Друго (моля, посочете)

Особености на психическо, емоционално и поведенческо състояние:

- Наличие на емоционални трудности 0

- Наличие на поведенчески проблеми 0

- Необходимост от работа със специалист 0

- Трудности в адаптацията 0

- Друго (моля, посочете)

Наличие на изоставане в развитието:

- Изоставане в умственото развитие 0

- Изоставане в познавателно развитие 0

- Изоставане в говорно развитие 0

- Изоставане в НПР 0

- Комуникативни трудности 0

- Друго (моля, посочете)

Заключение относно степента на увреждане на детето и възможността за социална адаптация. Необходимост от помощ при организиране на бита и ежедневието поради особености в здравословното състояние.


"

§ 8. В приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 т. 9 се изменя така:
"9. Моля, посочете регистъра на осиновяващи, в който желаете да бъдете вписан/и (по чл. 85 от Семейния кодекс или по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс). За вписване в регистъра по чл. 85 от Семейния кодекс посочете в регистрите на кои други регионални дирекции за социално подпомагане желаете да бъдете вписан/и."

§ 9. В приложение № 7 цифрата "5" се заменя с цифрата "6".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти